پایان نامه درمورد یادگیرنده، ، سازمانهای، مدیران، اطلاعات ارتباط، داردكه، خود روانی، پویا نقش

مفید وسازنده و روش ها وایده های نوین را داشته باشد،آنها را مدیریت كرده و در خدمت واقعیت های امروزی قرار دهد.این سازمان قادر خواهد بود عملکرد ها،ساختارها ومحیط های كاری را در زمان مقتضی تغییر دهد وبه نفع و صلاح سازمان پیش ببرد،بنابراین از نظر گفارت سازمان یادگیرنده كاملا با یادگیری سازمانی تفاوت دارد (نفخو ،2009) گروین( 1993 ) می گوید سازمان یادگیرنده سازمانی است كه درخلق، اكتساب و انتقال دانش و اصلاح رفتار مبتنی بر دانش و بینش جدید مهارت كسب كرده است. سازمان یادگیرنده سازمانی است كه به طورمستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش گسترش می دهد(رئال ،2006)
ردیف تعاريف سازمان يادگيرنده صاحبنظران و محققان
1 سازمان یادگیرنده عبارت است از مجموعه ای كه توانایی پذیرش الگوهای نو،تحولات مفیدد وسازنده و روش ها وایده های نوین را داشته باشد،آنها را مدیریت كرده و در خدمت واقعیت های امروزی قرار دهد. گفارت ) 1996 ( به نقل از نفخو(2009)
2 به عنوان یک سیستم زنده، سازمان یادگیرنده با فرایند تحصیل، اشتراک و بهره برداری از دانشی كه توسط افراد جمع شده معرفی می شود كه این فرایند به دست یابی سازمان به اهداف استراتژیک آن منجر می شود پازیوک (2008)
4 سازمان یادگیرنده سازمانی است كه درخلق، اكتساب و انتقال دانش و اصلاح رفتار مبتنی بر دانش و بینش جدید مهارت كسب كرده است سازمان یادگیرنده سازمانی است كه به طور مستمر ظرفیت خود را برای خلق آینده اش گسترش می دهد گروین(1993)، به نقل
از رئال، (2006)
5 سازمان یادگیرنده سازمانی است كه در آن از دانش به نحو احسن استفاده می شود. ظرفیت ها ارتقا می یابد، رفتار ها تغییر می یابد، و صلاحیت لازم بدست می آید لیائو و همکاران (2010)
2-1-9. ويژگي سازمان يادگيرنده:
سازمان یادگیرنده دارای ویژگی های زیادی از جمله تشخیص نیازهای محیطی، روانی جریان اطلاعات، ساختارارگانیکی، تعهد یادگیری به سازمان و …. می باشد (شکل2-4) .در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.
-110359102323تعهد به یادگیری مستمر
ساختار ارگانیکی
جستجو علت مشکلات در خود
روانی جریان اطلاعات
ارتباط و پیوند تمامی اجزا به هم
سیال و پویا
نقش تسهیل گری مدیران سازمان در فرایند یادگیری
تشویق و تسهیل فرایند خود آموزی
تشخیص نیازهای محیطی
ویژگی سازمان یادگیرنده
0تعهد به یادگیری مستمر
ساختار ارگانیکی
جستجو علت مشکلات در خود
روانی جریان اطلاعات
ارتباط و پیوند تمامی اجزا به هم
سیال و پویا
نقش تسهیل گری مدیران سازمان در فرایند یادگیری
تشویق و تسهیل فرایند خود آموزی
تشخیص نیازهای محیطی
ویژگی سازمان یادگیرنده

شکل (2-4): ويژگي سازمان يادگيرنده(کاظم پور،1391)
سازمان یادگیرنده سازمان هایی هستند كه می توانند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزار لازم برای هماهنگی خود با آنها را فراهم نمایند.
سازمان یادگیرنده یک سازمان سیال و پویاست. با محیط خود تعاملی ناپایدار دارد و در هر لحظه از زمان به یک تعادل می رسد) مولایی، 1388)
در سازمانهای یاد گیرنده تمامی اجزا به هم ارتباط و پیوندی عمیق دارند، به طوری كه پیتر دراكر این گونه سازمانها را به اركستری تشبیه می كند كه هركس ساز خو د را می زند، اما نکته مهم این است كه تمامی نوازند گان عمیقا تابع و مرتبط با رهبر اركستر هستند و نتیجه كار، یک آهنگ موزون است.
از ویژگی های دیگر سازمانهای یادگیرنده، روانی جریان اطلاعات در این سازمانهاست .این روانی، باعث افزایش دانش و رشد مدیریت نیروی انسانی در سازمان می شود ؛ با رشد دانش پرسنل، میزان هوش سازمانها افزون و بهره وری آنان ارتقا می یابد) البرزی و اسلامیه، 1384).
سازمان های یادگیرنده علت مشکلات را در خود جستجو می كنند. اغلب انسان ها تمایل دارند كه مشکلات و شکست های خود را به عوامل خارجی و غیرقابل كنترل نسبت داده و موفقیت ها را حاصل تلاش و عملکرد خود بدانند )رودبارانی، 1386).
در سازمان یادگیرنده، یادگیری به عنوان یک انتخاب برای مدیران نیست، بلکه ضرورتی است برای بقای سازمان و الزامی است.
رهبران در سازمانهای یادگیرنده مسئول ساختن سازمانهایی هستند كه مردم در آنجا به صورت مداوم توانائی های خود را برای شکل دادن به آینده توسعه می دهند- یعنی، رهبران مسئولیت یادگیری را به عهده دارند)پورحسینی، 1386)
سازمانهای یادگیرنده از طرح سازمانی ارگانیک برخوردارند كه در آنها میزان رسمیت و تمركز پایین و میزان انسجام و به هم پیوستگی واحدها بالاست. ساختارسازمانهای یادگیرنده برای تعامل با محیط بیرونی از انعطاف لازم برخوردار است و در درون نیز فرصت یادگیری را برای تمامی كاركنان فراهم می آورد.
سازمانهای یادگیرنده دارای فرهنگ قوی مساوات و برابری هستند كه در آن مدیران به تمامی كاركنان به یک چشم می نگرند و همة آنها را موجودیتی با ارزش به شمار می آورند) قربانی زاده، 1388)
بطور كلی می توان گفت كه سازمان يادگيرنده ؛
در برابر یادگیری مستمر خود را متعهد می داند؛
مدیرانش در فرایند یادگیرنده نقش تسهیل كننده دارد؛
مدام چشم انداز، استراتژی و رویه های خود را مورد سوال قرار می دهد؛
می داند كه سرعت و آهنگ یادگیری اش باید پر شتاب تر از سرعت تحول محیط باشد و با توقف یادگیری زندگی متوقف می شود؛
اطلاعات و دانایی به شیوه ای روان در درون آن جریان دارد؛
در كنار سرمایه گذاری روی آموزش، محیط كار و تجربه های كاری را به شیوه ای ارزان واثربخش به فرصتی برای یادگیری تبدیل می كند؛
. فرایند خودآموزی را تشویق و تسهیل می كند)مسعودی ندوشن و جوان شرق، 1384) .
2-1-10. تفاوت يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده:
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت هستند.تسانگ تفاوت آن ها را بدین صورت بیان می كند: یادگیری سازمانی مفهومی است كه برای انواع مشخصی از فعالیت ها كه درون سازمان اتفاق می افتد ،به كار می رود؛ در حالیکه سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردكه یادگیری سازمانی را درون خود می دارد (طاهری، 1386).
سانگ معتقد است تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ،تفاوت بین”شدن”و”بودن”است. یادگیری سازمانی تلاش هایی را مورد تاكید قرار می دهد كه سازمان ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می شوند،در حالیکه سازمان یادگیرنده از طریق ارتقا شیوه های هوشیارانه ،نظامند،كه مستلزم درگیری اشخاص در فرایند ها است به بودن خود دوام می بخشد (بایراكتاروگو2003)
در سازمان یادگیرنده ،بر چه چیزی-سیستم ها،اصول ومشخصات سازمان هایی كه یاد می گیرند و به عنوان یک موجودیت جمعی ،تولید می كنند- تمركز می كنیم اما در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری چگونه در سازمان رخ می دهد،توجه می شود (ماركوارت، 1385) یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می پردازد،در صورتیکه سازمان یادگیرنده با شرایط،ویژگی های سازمانی كه باعث ایجاد یادگیری می شوند سروكار دارند.از این رو سازمان یادگیرنده از زاویه بستر به یادگیری نگاه می كند و ممکن است در جایی یادگیری سازمانی وجود داشته باشد ولی آن سازمان لزوما یادگیرنده نیست (اورتن بالد ،2004) اصولا سازمان یادگیرنده محصول ویا نتیجه ی یک تركیب حیاتی از مکانیزم های تغییرات درونی مربوط به ساختار،فرایند وتوانایی انسان است كه با مرور مستمر محیط یکپارچه شده وبا هدف نگهداری عملکرد در سطح فعلی وبا بهبود آن عمل می كند.بر عکس ،یادگیری سازمانی را می توان به صورت خیلی( ساده،توانایی و یا فرایند های رسیدن به آن محصول یا نتیجه دانست. (دیبلا 2001)
تفاوت های یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را به طور خلاصه در جدول شماره (2-3) آورده شده است .
ردیف یادگیری سازمانی تفاوت سازمان یادگیرنده
1 یادگیری سازمانی مفهومی است كه برای انواع مشخصی از فعالیت ها كه درون سازمان اتفاق میافتد، به كار می رود. در حالیکه سازمان یادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره داردكه یادگیری سازمانی را درون خود می دارد
2 یادگیری سازمانی تلاش هایی را مورد تاكید قرار می دهد كه سازمان ها از طریق آن به سازمان یادگیرنده تبدیل می شوند. در حالیکه سازمان یادگیرنده از طریق ارتقا شیوه های هوشیارانه ،نظامند،كه مستلزم درگیری اشخاص در فرایند ها است به بودن خود دوام می بخشد
3 یادگیری سازمانی به فرایند یادگیری در سازمان می پردازد. در حالیکه سازمان یادگیرنده با شرایط،ویژگی های سازمانی كه باعث ایجاد یادگیری می شوند سروكار دارند.
4 یادگیری سازمانی بر مشا هده و تجزیه و تحلیل
فرایند های موجود در یادگیری جمعی وفردی
سازمان متمركز است. در حالیکه سازمان یادگیرنده جهتی عملی دارد و از ابزارهای ارزشیابی یا آسیب شناسی كه به توسعه فرایند های یادگیری در درون سازمان مدد می رساند،منبعث می شود
5 در بحث یادگیری سازمانی بر اینکه یادگیری
چگونه در سازمان رخ می دهد،توجه

متن کامل در سایت homatez.com