مقاله با موضوع PAGEREF، h، سوره، ، مقصود، نزول، سورهی، مصحف

PAGEREF _Toc353207298 h 11313-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207299 h 114نوشتار چهاردهم: سورهی عادیات PAGEREF _Toc353207300 h 11414-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207301 h 11514-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207302 h 11514-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207303 h 11714-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207304 h 11914-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207305 h 120نوشتار پانزدهم: سورهی کوثر PAGEREF _Toc353207306 h 12115-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207307 h 12115-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207308 h 12115-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207309 h 12215-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207310 h 12415-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207311 h 125نوشتار شانزدهم: سورهی تکاثر PAGEREF _Toc353207312 h 12616-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207313 h 12616-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207314 h 12616-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207315 h 12916-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207316 h 13016-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207317 h 131نوشتار هفدهم: سورهی ماعون PAGEREF _Toc353207318 h 13217-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207319 h 13217-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207320 h 13217-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207321 h 13417-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207322 h 13617-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207323 h 137نوشتار هجدهم: سورهی کافرون PAGEREF _Toc353207324 h 13818-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207325 h 13818-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207326 h 13918-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207327 h 14118-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207328 h 14218-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207329 h 143نوشتار نوزدهم: سورهی فیل PAGEREF _Toc353207330 h 14319-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207331 h 14319-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207332 h 14319-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207333 h 14519-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207334 h 14619-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207335 h 147نوشتار بیستم: سورهی فلق PAGEREF _Toc353207336 h 14720-1- شناسهی سورهی فلق PAGEREF _Toc353207337 h 14720-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207338 h 14820-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207339 h 15020-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207340 h 15120-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207341 h 151نوشتار بیست و یکم: سورهی ناس PAGEREF _Toc353207342 h 15221-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207343 h 15221-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207344 h 15321-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207345 h 15421-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207346 h 15621-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207347 h 156نوشتار بیست و دوّم: سورهی اخلاص PAGEREF _Toc353207348 h 15722-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207349 h 15722-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207350 h 15822-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207351 h 15922-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207352 h 16022-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207353 h 161نوشتار بیست و سّوم: سورهی نجم PAGEREF _Toc353207354 h 16223-1- شناسهی سورهی PAGEREF _Toc353207355 h 16223-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207356 h 16223-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207357 h 16423-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207358 h 16723-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207359 h 169نوشتار بیست و چهارم: سورهی عبس PAGEREF _Toc353207360 h 17024-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207361 h 17024-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207362 h 17024-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207363 h 17224-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207364 h 17524-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207365 h 176نوشتار بیست و پنجم: سورهی قدر PAGEREF _Toc353207366 h 17725-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207367 h 17725-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207368 h 17725-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207369 h 17925-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207370 h 18025-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207371 h 181نوشتار بیست و ششم: سورهی شمس PAGEREF _Toc353207372 h 18126-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207373 h 18126-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207374 h 18226-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207375 h 18426-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207376 h 18626-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207377 h 187نوشتار بیست و هفتم: سورهی بروج PAGEREF _Toc353207378 h 18827-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207379 h 18827-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207380 h 18927-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207381 h 19127-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207382 h 19327-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207383 h 194نوشتار بیست و هشتم: سورهی تین PAGEREF _Toc353207384 h 19528-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207385 h 19528-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207386 h 19628-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207387 h 19728-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207388 h 19928-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207389 h 199نوشتار بیست ونهم: سورهی قریش PAGEREF _Toc353207390 h 20129-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207391 h 20129-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207392 h 20129-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207393 h 20229-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207394 h 20229-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207395 h 203نوشتار سیام: سورهی قارعه PAGEREF _Toc353207396 h 20430-1- شناسهی سوره PAGEREF _Toc353207397 h 20430-2- مقصود سوره PAGEREF _Toc353207398 h 20430-3- محتوای سوره PAGEREF _Toc353207400 h 20530-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف PAGEREF _Toc353207402 h 20630-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول PAGEREF _Toc353207403 h 207نتیجهگیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………211
کتابنامه212
فصل اوّل: کلّیات1-1- مقدّمهقرآن کریم معجزه الهی آخرین پیامبر آسمانی، کلام پروردگار و گنجینهای تمام نشدنی است که با هدف و رسالت هدایت و تربیت عملی مخاطبان، نازل شده است، مجموعهای از سورهها و آیات که هر کدام مصادیق گفتاری تربیتی است و اجزایی برای آن هدف کلی و کلان شمرده میشود. حال انسان جستجوگر برای دستیابی به معارف این کتاب و درک بهتر حقایق آن و رسیدن به مراد خدا، نیازمند آن است که بداند غرض و مقصود هر یک از سور که چیزی فراتر از تناسب و ارتباط آیات است، چیست؟ به عبارتی یكی از ابعاد شگفت انگیز قرآن كریم، تناسب آیات آن با یكدیگر است که هر خواننده متفكری با قرائت قرآن و دقت در آیات یك سوره، چه كوچك و چه بزرگ به نظم و ارتباط شگفت انگیز آن پیمی‌برد، گرچه یک جا نازل نگشته و به صورت پراکنده با فاصله‏های زیاد یا کم، نازل شده باشند؛ اما با دقتی که دانشمندان- به ویژه در عصر اخیر- در محتوای سرتاسر هر سوره انجام داده‏اند به این نتیجه رسیده‏اند که هر سوره، هدف خاصی را دنبال می‏کند که جامع میان آیات هر سوره است و وحدت سیاق سوره را تشکیل می‏دهد و همچنین باعث تعاقب و ارتباط سور در ترتیب نزول شده است و در نتیجه میتواند ما را به منظور خدای متعال نزدیک گرداند.
گرچه پیشینیان به اهمیت و ارزش تناسب و ارتباط آیات پی برده بودند، اما قرآن‌پژوهان متأخر جون علامه طباطبایی ضمن تأكید بر روابط آیات، آن را از منظر جدیدی نگریسته و اعلام کرده‌اند كه هر سوره دارای غرض واحدی است كه در نشان دادن به هم پیوستگی آیات آن نقش بسزایی دارد، و اولین وظیفهی هر مفسر پیش از ورود به تفسیر آیات، به دست آوردن و كشف روح حاكم بر سوره‌هاست، تا در پرتو آن بتواند به مقاصد و جزئیات سوره دست یابد.
اگر نظریه «وحدت غرض سوره‌ها» به بار نشیند و سیمای آن از پس زنگار شبهات رخ نماید، آثار و بركات آن در همهی مباحث قرآنی اعم از علوم قرآنی و كتب تفسیری آشكار خواهد شد. اما علی رغم نظریه «وحدت غرض سوره‌ها» برخي از مفسران براي ايجاد انسجام و وحدت ميان آيات سوره‌ها ملاك موضوع را پذیرفته‌اند و قائل به وحدت موضوعی هستند، اگرچه قائلان به این نظریه از هدف سوره به عنوان عامل وحدت، سخن می‌گویند لکن موضوع سوره را مقصود آن میدانند اما نظر صحيح آن است كه انسجام مجموعه از غرض و مقصود آن شناخته می‌شود.
به عبارت ديگر، موضوع، معيار وحدت سوره نيست؛ زيرا كمتر سوره اي می‌توان يافت كه دو يا چند موضوع متنوع در آن وجود نداشته باشد.با توجه به مطلب فوق متوجه می‌شويم كه وحدت موضوعی در تمام سوره‌های قرآن قابل اثبات نيست.
یكی دیگر از جلوه های تناسب و ارتباط در ساختار قرآن كریم، مناسبت‌های موجود میان سوره های آن است. این موضوع از سوی بسیاری از مفسران و پژوهشگران علوم قرآن بررسی و پی گیری شده و حجمی از تفاسیر و کتاب‌های علوم قرآن را به خود اختصاص داده است.
بی هیچ ابهامی روشن است که اعتقاد به وجود تناسب میان سوره‌ها منوط به پذیرش نظریه توقیفی بودن ترتیب آن‌ها در مصحف است، بر همین اساس همواره کسانی از تناسب سور سخن گفته که به توقیفی بودن چینش همه آن یا دست کم اکثریت قریب به اتفاق شان اعتقاد داشته‌اند زیرا فقط با این فرض است که می‌تواند از وجود مناسبت‌های واقعی سخن گفت.
اما در مقابل نظریهی توقیف در ترتیب سور، نظر و رأی اکثر علما اجتهاد در ترتیب سور است. وبزرگانی چون:آیتالله خویی، معرفت و… بر این نظرند که نوع قرار گرفتن سور هیچ جنبه توقیف شرعی نداشته، به همین خاطر هیچ اصالتی برای تناسب‌های ادعا شده قائل نیستند.
ادعاي تناسب ميان سوره‌ها در ترتيب مصحفي بسيار دشوار می‌نماید و مورد انتقاد گروه زيادي از دانشمندان علوم قرآن قرار گرفته است؛ حق آن است، تناسب سوره‌ها در نزول طبيعي سوره‌ها كه در مدت 23 سال رسالت پيامبر اكرم9 به تدريج و ترتيبي خاص بوده

متن کامل در سایت homatez.com