اجزای علّت تامه مي‌باشد و تا اراده‌ی وي به انجام كار اختياري تعلق نگرفته باشد، هنوز علّت تامه‌ی آن تحقق نيافته است، هر‌چند ساير شرايط وجودي و عدمي فراهم باشد.
ضرورت علّی یکی از فروع بسیار مهم قاعده‌ی علیّت است که فيلسوفان متأخر، از آن تحت عنوان «ضرورت علّیقیمت: 10000 تومان

دسته‌ها: عمومی