مقاله درمورد h، PAGEREF، اجتماعی، سلامت، محلهی، مکانی، ضرايب، امنیت

محلهی لبخندق PAGEREF _Toc417577263 h 1104-3-3- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران PAGEREF _Toc417577264 h 1114-3-3-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران PAGEREF _Toc417577265 h 1134-3-4- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577266 h 1144-3-5- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577267 h 116فصل پنجم PAGEREF _Toc417577268 h 15- PAGEREF _Toc417577269 h 15-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577270 h 1215-2- نتایج حاصل از توصیف دادهها PAGEREF _Toc417577271 h 1235-3- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین دادهها PAGEREF _Toc417577272 h 1245-4- پیشنهاد‌ها PAGEREF _Toc417577273 h 127منابع PAGEREF _Toc417577274 h 139ضمائم PAGEREF _Toc417577275 h 150
فهرست جدولها
TOC h z t “Caption” c جدول 2-1- جدول متنخوانی خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده PAGEREF _Toc417577325 h 18جدول 2-2- سهم حضور مردم در محیط فیزیکی بر اساس کیفیت آن. PAGEREF _Toc417577326 h 53جدول 2-3- نظریات و فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc417577327 h 65جدول 3-1- ساختارهای سلامت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازه‌گیری PAGEREF _Toc417577328 h 78جدول 3-2- شاخصهها و گویههای متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) PAGEREF _Toc417577329 h 82جدول 3-3- تعریف مفهومی و گویههای متغیر امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577330 h 83جدول 3-4- گویههای شاخصهای متغیر دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577331 h 86جدول 3-5- شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577332 h 87جدول 3-6- تعریف مفهومی و شاخصهای متغیر امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577333 h 88جدول 3-7- جدول آلفاي کرونباخ براي مفاهيم مورد استفاده در تحقيق PAGEREF _Toc417577334 h 89جدول 4-1- جنسيت PAGEREF _Toc417577335 h 94جدول 4-2- فراوانی و درصد سن پاسخگویان به تفکیک محله PAGEREF _Toc417577336 h 94جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر اساس سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577337 h 95جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577338 h 95جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر اساس دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577339 h 96جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه بر اساس قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577340 h 97جدول 4-7- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577341 h 97جدول 4-8- آمارههای گروه مورد آزمون PAGEREF _Toc417577342 h 99جدول 4-9- آزمون فرضیهی مقایسهی بین دو محله ازلحاظ سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577343 h 99جدول 4-10- آزمون کولموگروف-اسمیرنف PAGEREF _Toc417577344 h 100جدول 4-11- خلاصه آماره‏هاي مربوط به برازش مدل دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577345 h 100جدول 4-12- نتايج تحليل واريانس PAGEREF _Toc417577346 h 101جدول 4-13- نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني دلبستگی مکانی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577347 h 102جدول 4-14- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577348 h 103جدول 4-15- نتايج تحليل واريانس PAGEREF _Toc417577349 h 103جدول 4-16- نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577350 h 104جدول 4-17- خلاصه آماره‏هاي مربوط به برازش مدل قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577351 h 105جدول 4-18- نتايج تحليل واريانس PAGEREF _Toc417577352 h 105جدول 4-19- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی قابلیت پیادهمداری و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577353 h 106جدول 4-20- خلاصه آماره‏هاي مربوط به برازش مدل امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577354 h 106جدول 4-21- نتایج تحلیل واریانس PAGEREF _Toc417577355 h 106جدول 4-22- نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني امکانات ارتباطی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577356 h 107جدول 4-23- آزمون فرضیات در دو محله PAGEREF _Toc417577357 h 108جدول 4-24- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق PAGEREF _Toc417577358 h 110جدول 4-25- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران PAGEREF _Toc417577359 h 113جدول 4-26- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط فیزیکی PAGEREF _Toc417577360 h 114جدول 4-27- نتايج تحليل واريانس PAGEREF _Toc417577361 h 115جدول 4-28- نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني محیط فیزیکی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577362 h 115جدول 4-29- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط اجتماعی PAGEREF _Toc417577363 h 116جدول 4-30- نتايج تحليل واريانس PAGEREF _Toc417577364 h 116جدول 4-31- نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني محیط اجتماعی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577365 h 116جدول 4-32- تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی به تفکیک محله PAGEREF _Toc417577366 h 117
فهرست شکلها
TOC h z t “Heading 8;شکل ها و نمودار ها” c شکل 2-1- رابطه الگوی سلامت و رویکردهای امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577367 h 39شکل 2-2- سلسله‌مراتب نیازهای مازلو PAGEREF _Toc417577368 h 43شکل 2-3- مدل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته برگرفته از چارچوب نظری PAGEREF _Toc417577369 h 71
فهرست نمودارها
TOC h z t “نمو” c نمودار4-1- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق PAGEREF _Toc417577370 h 109نمودار4-2- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران PAGEREF _Toc417577371 h 111
کلیات
شهر محل تجمع انسانها کنار هم است؛ همراه با امکاناتی که ساختهی دست خودشان میباشد. انسانها در کنار یکدیگر جمع شدهاند تا نیازها و مشکلات خود را سریعتر و بهتر رفع کنند. یکی از نیازهای انسان، نیاز برقراری ارتباط با دیگران است. انسان موجودي اجتماعي است و امکان زندگي منفرد برايش دشوار است. شهرهای امروزی که مملو از ساختمانهای کوچک و بزرگ و سر به فلک کشیده است، از وسایل موتوری پُرشده و مکان مناسبی برای انسان و تأمین نیازهای اجتماعیاش نیست. امروزه انسانمدار بودن شهرها جای خود را به ماشینمدار بودن داده است و این خود باعث مشکلاتی در سلامت روانی و اجتماعی انسانها شده است. طبق تعریفی که سازمان جهانی بهداشت (1948) ارائه داده است، سلامت انسانها تنها مربوط به جسم آنها نمیشود، بلکه دارای پیچیدگیهای بیشتری است. طبق تعریف این سازمان، سلامتی انسانها علاوه بر وجوه جسمی و فیزیکی آنها، بر وجوه یا ابعاد روانی و اجتماعی آنها هم مربوط میشود. این ابعاد اجتماعی و روانی در محیط زندگی انسانها (شهر) مورد تهدید واقع‌شده است و کمتر موردتوجه میباشد.
وجوهی که یک شهر میتواند بر روی شهروندان خود تأثیر بگذارد، ابعاد فیزیکی و اجتماعی آن شهر است. انسان در شهر هم در یک فضای فیزیکی قرار دارد و هم در یک فضای اجتماعی که این دو عوامل تأثیرگذار بر انسانها میباشند. انسانها روزانه با سپری کردن عمر خود، از آنها تأثیرهای مثبت و یا منفی دریافت میکنند. این محیطهای فیزیکی و اجتماعی جزو عوامل تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی شهروندان میباشد و با تغییر در شرایط این دو محیط میتوان به تغییر در شرایط شهروندان به سمت بهبود آن کمک کرد. درواقع، شهر پدیده‌ای اجتماعی- مکانی است، با بُعدی زمانی که مدنی است. هر مکان، محل زندگی مردمی است که تحرک، رمز تشکیل، توسعه و استمرار آنان است. این تحرک‌ها در تمامی مکان‌های شهر اثر ملموس می‌گذارد و سازندهی شکلی جدید از معادله‌ای می‌شود که هیچ‌گاه پایدار نمی‌ماند؛ همچنین در این صورت، کیفیت ساختار شهر بیش از هر چیز به میزان انطباق سازمان کالبدی آن با سازمان اجتماعی شهر مربوط می‌شود.
شالودهی سازماندهی کالبدی-اجتماعی در شهرهای قدیم بر نظام محلهبندی و سلسله‌مراتب تقسیمات آن (بازار و مرکز شهر، محله، کوی و…) استوار بوده که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر و هم به روابط اداری، ارتباطی و خدماتی شهر، سازمان می‌داده است؛ بنابراین، محله بخشی از تقسیم‌بندی کالبدی-فرهنگی شهر با حوزه یا فضای جغرافیایی مشخص، وابستگی‌ها، علاقه‌ها، احساسات، تعلقات اجتماعی، روابط همسایگی و الگوی مشترک زندگی است که در استیلای سلسله‌مراتب فضای شهر قرار دارد. از گذشتههاي دور، محلات به‌عنوان سلولهاي حيات شهري داراي نقش اساسي در زندگي ساكنان آن‌ها داشته‌اند. با توجه به اينكه درگذشته محلات شهري، مكاني براي گردآمدن افراد با ويژگيهاي قومي، نژادي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي مشترك بوده است؛ به دنبال تجمع بيشتر افراد با ويژگيهاي مشترك در يك محدوده، آن بخش از شهر داراي هويت خاص و شناخته‌شده‌ای بوده كه سبب تمايز آن از ديگر بافتهاي اطراف ميگرديد (وحیدا، 1391: 36).
نقش محلات شهری در پاسخ به نیاز ارتباط رودرروی انسانها با یکدیگر بسیار بااهمیت است. ارتباط چهره به چهره از نیازهای مهم انسان اجتماعی است و فقدان چنین ارتباطات بیواسطهای میتواند تبعات منفی زیادی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد. به‌طور سنتی، فضاهای باز شهری محل چنین ارتباطاتی بودهاند. با پیشرفت سریع ارتباطات در چند دهه گذشته نیاز به رابطه رودررو به‌عنوان عاملی کاربردی تقلیل یافته است، ولی نیاز اجتماعی-فرهنگی و روانی به این نوع ارتباط هنوز جایگاه رفیع خود را حفظ کرده است (و خواهد کرد). مفهوم «محل» از همه بهتر با تصور جایگاه مشخص میشود که اطلاق میشود به محیط مادی فعالیت اجتماعی که به‌گونه‌ای جغرافیایی مشخص شده باشد. در جوامع پیش از مدرن، مکان و محل غالباً بر هم منطبق بودند، زیرا ابعاد مکانی زندگی اجتماعی برای بیشتر آدمها و از بیشتر جهات، تحت چیرگی حضور یا تحت تسلط فعالیتهای محلی بود. پیدایش مدرنیت با تقویت روابط میان دیگرانِ

متن کامل در سایت homatez.com