مقاله درباره قلمرو، ، تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….، ریمون، گردآوری، تحصیلی، 99 4-2، 113 4-3-3

داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-16 نتیجه گیری از مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………. 74
2-17 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-17-1 نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. 74
2-17-1-1 نظریه ریمون بودون…………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-17-1-2 نظریه ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود………………………………………………………………………………………… 75
2-17-1-3 نظریه کانوی………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
2-17-1-4 نظریه هارالامپوس……………………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-17-1-5 نظریه لکسون……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-17-1-6 نظریه لنسکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-17-1-7 نظریه یان رابرتسون……………………………………………………………………………………………………………………… 78
2-17-1-8 نظریه دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت………………………………………………………………………………………… 78
2-17-2 نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی………………………………………………………………………………………………… 78
2-17-2-1 الگوی اتکینسون…………………………………………………………………………………………………………………………. 78
2-17-2-2 نظریه مک کلند………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
2-17-2-3 نظریه مراحل مختلف زندگی(گریوز)…………………………………………………………………………………………….. 80
2-17-2-4 نظریه زیستی – تعلق – رشد………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-18 چهرچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-18-1 نظریه مک کللند…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-18-2 الگوی اتکینسون…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
2-18-3 نظریه پیربوردیو………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
2-20 مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-19 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
2-19-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
2-19-2 فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 86
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
3-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
3-2 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
3-3 روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-4 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 89
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 89
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 89
3-5 تعاریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………… 89
3-5-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………… 89
3-5-1-1 سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. 89
3-5-1-2 پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………… 89
3-5-1-3 اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
3-5-1-4 همیاری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
3-5-1-5 روابط اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… 90
3-6 جامعه آماری، برآورد نمونه، روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. 91
3-7 اعتبار و پایایی ابزار……………………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-7-1 اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93
3-7-2 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-8 ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 96
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………….. 97
فصل چهار: تجزیه و تجلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………………………. 98
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
4-1 تحلیل هاي آماري توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….. 99
4-2 تست نرمال بودن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
4-3 آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106
4-3-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
4-3-2 فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-3-3 فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
4-3-4 فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
4-3-5 فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………………….. 115
4-3-6 فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………. 116
4-3-7 فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. 119
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120
5-1 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 120
5-1-1 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
5-1-2 فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
5-2 پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 121
5-3 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 121
فهرست جداول
عنوان صفحه
(جدول شماره یک) . پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………. 94
(جدول شماره دو) . توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… 100
(جدول شماره سه) . توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………… 101
(جدول شماره چهار) . توزیع فراوانی وضعیت مقطع تحصیلی پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 102
(جدول شماره پنج) . توزیع فراوانی وضعیت دانشکده تحصیلی پاسخ دهندگان ……………………………………………………….. 103
(جدول شماره شش) . توزیع فراوانی وضعیت سطح درآمد پاسخ

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin