مقاله درباره />، قیمت:

تواند بر هر کدام از متغیرهای نامبرده تاثیر بگذارد به طوری که اگر درک افراد از کیفیت زنگی شان کاهش یابد، بر توانایی آنها در محیط کاری و شغلی شان تاثیر گذاشته و موجب نقصان شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها می گردد (محمدیان، 1391).
ارزیابی کیفیت زندگیعلاقه به مفهوم کیفیت زندگی و اندازه گیری آن در سال هایقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com