مقاله درباره دریایی، ضمیمه، ، />

مسیرهایی که باید راهاندازی گردد؛
ج- انواع ترافیکی که باید انتقال یابد؛
د- ظرفیتهایی که باید پیش بینی شود؛
ه- نرخ کرایهای که باید وصول گردد و شرایط آنها؛
و- معیارهایی برای معرفی خطوط هوایی شامل معیارهایی چون تعداد هواپیما، مالکیت و کنترل آن.
ضمایم چهارم و پنجم مربوط به خدمات مالی میباشد که در بحث خدمات مالی مطرح گردیده است. ششمین ضمیمه، ضمیمه مربوط به مذاکرات درباره خدمات حمل و نقل دریایی است. در این ضمیمه مقرر شده است که الزام به قید نمودن اقدامات مغایر با اصل دول کامله الوداد در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده 2، در رابطه با کشتیرانی بینالمللی، خدمات کمکی آن، دسترسی به تسهیلات بندری مربوطه و استفاده از آن، از تاریخی لازم الاجرا میگردد که گروه مذاکره کننده درباره خدمات حمل و نقل دریایی تعیین میکند. البته این امر در مورد تعهدات خاص درباره خدمات حمل و نقل دریایی که در جدول یک عضو وارد شده باشد، قابل اعمال نخواهد بود. ضمایم هفتم و هشتم مربوطقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com