پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، the، Case

M.S. & Saeed, M., Private Higher Education in Malaysia: Students, Satisfaction Level and Strategic Implications, Journal of Higher Education Policy and management, 25, 173ـ۱۸۱, ۲۰۰۳. Somers, P., Cofer, J. and Putten, J.V., “The Influence of Early Aspirations and Attitudes on Postsecondary Attendance”, American Educational Research Association Conference, Montreal, Canada, 1999.Stensaker, ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی and، of، pp.، the

satisfaction related to recruitment and retention,” Journal of Marketing for Higher Education, Vol. 10, No. 4, pp. 1ـ۱۱, ۲۰۰۱. Franzen, G., Brands & advertising: How advertising effectiveness influences brand equity. Oxfordshire, United Kingdom: Admap Publication, 1999. Fitzsimons, P. Enframing education, in M. Peters (ed.) Heidegger, Education and Modernity. Lanham, MD: ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، pp.، Vol.

marketing curriculum; the professional marketer’s perspective,” Journal of Marketing Education, Vol. 18, Summer, pp. 5ـ۱۶. International Journal of Education Management, Vol. 12, No. 4, pp. 163ـ۱۷۵, ۱۹۹۶.Lynch, K. A profile of mature students in higher education and an analysis of equality issues. Available at: www.ucc.ie/publications/heeu/ Mature/mature_8.htm (accessed 11 April 2005), ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی of، and، the، pp.

تاریخ۱۶/۴/۹۲ ، صفحه ۲۸، ۱۳۹۲.دانایی فرد، ح.؛ الوانی، م.؛ آذر، ع.؛ روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. انتشارات صفار، ۱۳۸۶.دانایی فرد، حسن و امامی، مجتبی.(۱۳۸۶). استراتژی های پژوهش کیفی: تامّلی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، سال اول شماره دوم،ص ۶۹ـ۹۷.ذکائی، محمد سعید؛ نظریه و پژوهش در روش های ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، شهرت سازمان، توسعه دانش، روش پژوهش

پژوهشگر از تحلیل مصاحبهها بدست آمدهاند عبارتنداز: منابع مالی، فرآیند و محصول آموزشی، رویه و سیاستهای آموزشی، منابع و امکانات فیزیکی و کادر علمی. • فرضیه چهارم: شرایط زمینهای مدیریت و سیاست گذاری آموزشعالی بر بازاریابی آموزشعالی در ایران تأثیر دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، تأثیر شرایط زمینهای ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی تایید، بازاریابی، آموزشعالی، ضریب

ید مداخلات محیطی(عوامل اقتصادی) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران مؤثر است. تایید شد.فرضیه ۱ـ۱۰ـ از نظر دانشجویان مداخلات محیطی(عوامل اجتماعیـفرهنگی) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران مؤثر است. تایید شد.فرضیه ۲ـ۱۰ـ از نظر اساتید مداخلات محیطی(عوامل اجتماعیـفرهنگی) بر راهبردهای(سطح خردو کلان) بازاریابی آموزشعالی در ایران ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، شهرت سازمان

رایب معناداری شکل۲۰. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای متغیر پیامدهای سازمانی در حالت ضرایب معناداری جدول۲۷. شاخص های برازش مدل:ردیفشاخص برازششاخصحد مطلوبتناسب عددیتناسب معنایی۱X2/dfکی دو نسبیX2/df 31.55بسیار خوب۲GFIشاخص برازندگیبیشتر از۹/۰۰.۸۹خوب۳AGFIبرازندگی تعدیل یافتهبیشتر از۹/۰۰.۸۹خوب۴CFIشاخص برازش تطبیقیبیشتر از۹/۰۰.۹۰بسیار خوب۵RMERAریشه دوم میانگین خطالی برآوردکم تر از ۰.۰۸۰.۰۰۰۴بسیار خوب شاخصهای گزارش شده در ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو

عوامل برون سیستمی مرتبط با فرد(نگرش دانشجویان نسبت به مؤسسه و تحصیلات آکادمیک، اطرافیان و وضعیت اقتصادی) و عوامل برون سیستمی مرتبط با سازمان(امور مالی، محصول آموزشی، موقعیت و جایگاه، منابع و امکانات و خدمات)، همچنین عوامل سیستمی شرایط علّی مؤثر بر الگوی بازاریابی مؤسسات غیرانتفاعی هستند. ۲. محور اصلی ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، دانشگاهها، انتظارات دانشجو، دانش آموختگان

انجام شده با مشارکت‏کنندگان پژوهش در دانشگاه‏های مورد مطالعه، و نیز طرح مدل نظری مستخرج از داده‏ها در چارچوب طرح نظاممند نظریه داده بنیاد، اختصاص داده شده است. در این راستا، نخست مقولههای بدست آمده از فرآیند کدگذاری باز پژوهش ارائه و سپس اجزای پارادایم کدگذاری محوری شامل شرایط علّی، ادامه مطلب…

پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتخاب رشته، دانشگاهها، حمل و نقل

علایق و اهداف آنها را متأثر میسازد. آن چیزی که باید در ارائهی دروس، رشتهها و در واقع کلاسها مد نظر اساتید و مدیران مؤسسات گرفته شوند. نیازها، علایق، هیجانات، انتظارات و هدف دانشجویان از تحصیلات آکادمیک است. خیلیها برای ترفیع در شغل، برخی دیگر بخاطر مدرک و پرستیژ، برای ادامه مطلب…