منابع تحقیق درمورد جنگ جهانی دوم

متهمان دست به اعتراض زدند(رابرتسون:۱۳۸۳‌:۳۰۸). لذا اگرچه منشور نورنبرگ فاقد تضمین‌های قانونی درخصوص صدور آرا و برقراری دادرسی‌های علنی بوده است اما در واقع با احترام به این مسأله در عمل دیوان، که به نظر می‌رسد ملهم از دادرسی‌های رایج ایالات متحده آن زمان باشد، ایرادی در این رابطه وارد ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد حقوق بین‌الملل

که به عنوان قانون شماره ۱۰ شورای نظارت مشهور است. این نسخه تعدیل یافته مبنای حقوقی رسیدگی به پروندهایی قرار گرفت که به مدت چند دهه در محاکم نظامی دول متفق و محاکم آلمان جریان داشت(ا.شبث:۱۳۸۴‌:۱۸). در ۲۶ ژوئیه ۱۹۴۵ دو هفته پیش از پایان کنفرانس لندن، چهار ابرقدرت، بیانیه ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد جنگ جهانی دوم

دهند. قضات به جز در موارد سرمایه گذاری‌های شخصی و مالکیت دارایی، باید از انجام فعالیت‌های تجاری منع شوند.گفتار سوم: ظهور استقلال و بی‌طرفییکی از معیارهایی که در درک استقلال و بی‌طرفی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، ظهور آن است. از این نقطه نظر، ظهور استقلال به معنای اطمینانی است که ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد حقوق بین‌الملل

که بعد از انتصاب قضات تلاش‌هایی برای تأثیر گذاری بر آن‌ها نباشد.» حقوق بین‌الملل به منظور تضمین استقلال و بی‌طرفی نهاد قضایی، تصریح می‌کند که دولت‌ها قضات را به موجب معیارهای انتخابی منسجم و به شیوهای شفاف منتصب کنند. نهاد قضایی خطر عدم توانایی در انجام وظیفه خطیر خود را ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد دادرسی عادلانه

در این قضیه خاطرنشان ساخت که این رویه می‌تواند دادگاه را از اعمال صلاحیت کامل محروم کند، لذا ماده ۶ کنوانسیون مورد نقض قرار گرفته است. با توجه به مفهوم ماده ۳ اصول بنیادین سازمان ملل، استقلال دادگاه‌ها در خصوص موضوع صلاحیت، در دو سطح قابل بررسی است. نخست در ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد حقوق بشر

و اهمیت پارلمان در تأثیرگذاری بر عملکرد سایر قوا را نادیده انگاشت(جعفری‌ ندوشن:۱۸۳:‌۳۱۳). پارلمان با استفاده از صلاحیت قانون‌گذاری‌اش مجاز به دخالت در موضوعات دادگستری مگر در موارد خاصی مثل موضوعات عفو یا مصونیت‌ها نیست. ایجاد قوانینی که برای ممانعت از اجرای آیین‌های دادرسی و اعمال صلاحیت یا محاکمات قضات ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد حقوق بشر

که در قرن هجدهم مطرح شد. اما قوای سه گانه ارسطویی با نظریه جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد. طبق نظر او، قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوه فرمانروایی (مجریه) می‌تواند قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد نظام حقوقی اسلام

است.»در مقابل، دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ ـ‌ ۱۸/۱۱/‌۱۳۶۷ تصریح می‌کند: «نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد حقوق بشر

. به طریق مشابه، اگرچه قضات می‌توانند گرایشات سیاسی داشته و یا از یک فلسفه خاص در زندگی خود پیروی کنند و البته اگرچه درست است که جریانات مختلف سیاسی و فلسفه‌های مختلف زندگی در نهاد قضایی نیز انعکاس می‌یابد ولی گرایشات مختلف قضات نباید منتج به تفاوت اساسی در ادامه مطلب…

منابع تحقیق درمورد حقوق بشر

حقوق بشری مواجه شوند(زاپالا:۹:۱۳۸۷).      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          معیار‌هایی که بر اساس آن‌ها یک محاکمه عادلانه ارزیابی می‌‌شود زیاد، پیچیده و اغلب استنتاجی هستند. معیارهای محاکمه عادلانه از لحظه‌ای که تعقیب علیه متهم شروع می‌شود تا زمانی‌که محاکمات، از جمله محاکمات استینافی، ادامه مطلب…