منابع و ماخذ مقاله کاهش استرس

فصل چهارم: نتـایج ۴-۱- نتایج ۳۸ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵-۱- بحث ۴۴ ۵- ۲- نتیجه گیری ۵۲ ۵-۳- پیشنهادها ۵۴ منابع ۵۵ فهرست جداول عنوان صفحه جدول ۳-۱-تجهیزات مورد نیاز برای جمع آوری، انجماد، ذوب و ذخیره منی و ارزیابیهای اسپرم ۳۱ جدول۴-۱-۲- صفات ارزیابی شده رقیق ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق رقیق، ارزیابی، منی

هوا به درون محفظه تنظیم شده و برای جلوگیری از ایجاد شوک سرمایی به اسپرمها، نمونه‌های منی تا زمان انتقال به آزمایشگاه، درون فلاسک عایق دارای آب C? 37 نگهداری و پس از اتمام نمونه گیری به سرعت، به آزمایشگاه منتقل و در حمام آب گرم با دمایC?37 قرار داده ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق رقیق، لسیتین، منی

منشا گیاهی) برای انجماد منی گاوهای کوهان دار اروپایی استفاده کرد و گزارش نمود که هیچ اختلاف معنی‌داری از نظر جنبایی، کیفیت و مورفولوژی اسپرم در بین دو نمونهی رقیق شده، یافت نشد. اگر چه، کاهش معنیداری در نمونههای منی رقیق شده با رقیق کننده گیاهی از نظر سلامت آکروزوم، ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق گروه کنترل

لیپوپروتئینهای با چگالی کم هستند. مقدار این لیپوپروتئینها در زرده تخم مرغ میتواند متغیر باشد و عواملی همچون وراثت، تغذیه، تعداد روزهای تخمگذاری مرغ و شرایط نگهداری تخم مرغ، مقدار آنها را تحت تاثیر قرار بدهد. این امر سبب شده است که تهیه غلظتهای استانداردی از زرده تخم مرغ در ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق رقیق، زرده، منی

و همکاران، ۱۹۹۰). آزمایش مشهور پولژ و همکاران درسال ۱۹۴۹ منجر به کشف کامل خصوصیات حفاظتی گلیسرول شد. کشف خصوصیات حفاظتی گلیسرول پیشرفت عظیمی در تکنیک انجماد اسپرم بود. بعد از پی بردن به خاصیت محافظتی گلیسرول، آزمایشهای متعددی بعد از سال ۱۹۵۰ بر روی انجماد اسپرم قوچ با رقیق ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق صنعت دارو

ن آوری را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه این تغییر، سلول ممکن است سوراخ شده و منجر به مرگ سلول شود. علاوه بر آن، این تغییر ممکن است منجر به تجزیه ترکیبات سطحی غشا شود (هولت، ۱۹۸۴). بنابراین حفظ سلامت غشا برای تولید اسپرماتوزواهای با کیفیت بعد از انجماد ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق کاهش استرس

۴-۱- نتایج ۳۸ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵-۱- بحث ۴۴ ۵- ۲- نتیجه گیری ۵۲ ۵-۳- پیشنهادها ۵۴ منابع ۵۵ فهرست جداول عنوان صفحه جدول ۳-۱-تجهیزات مورد نیاز برای جمع آوری، انجماد، ذوب و ذخیره منی و ارزیابیهای اسپرم ۳۱ جدول۴-۱-۲- صفات ارزیابی شده رقیق کننده حاوی سطوح ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع بهره بردار

می دهد. همچنین در این مطالعه پیشنهاد شده است که در مناطق روستایی آموزش های لازم برای افزایش سطح آگاهی کشاورزان داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم چنین موارد دیگری از قبیل پذیرش فن آوری های جدید و استفاده از شیوه های نوین تولید آگاهی بیش تری ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع گندم کار، استان گلستان، تابع تقاضا

روشی برای پذیرش ریسک و به اشتراک گذاشتن آثار زیان بار ریسک ازطرف کشاورزان ریسک گریز و بنگاه های بیمه گر می باشد (بابکوک، ۲۰۰۴). بنابراین بیمه محصولات کشاورزی یک رفتار عقلایی از سوی تولیدکنندگان است که بنا به ضرورت برای جلوگیری از کاهش تولید و انتخاب مناسب ترکیب نهاده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، حمل و نقل، نرخ بهره

ز تولیدکنندگان، به خصوص روستائیان، توان مالی متوسط و محدودی داشته و دارایی خود را در هر دوره بهره‌برداری طی فرآیند تولید به کار می‌گیرند و گاه حتی کمترین خسارت هم ممکن است آنان را از هستی ساقط و یا شرایط زندگی را برای آنها بسیار مشکل ساخته و خسارت‌دیدگان ادامه مطلب…