پیش بینی کیفیت خواب بر اساس استرس، افسردگی

.estp-changedby-essin a{color:#4646E8 !important} دوره نوزدهم، شماره ۹، صفحه: ۰۱–۰، هفته اول خرداد ۰۳۹۵ ۲۰۱۶ IJOGI, Vol 19, No.9, pp 1-10, may   و اضطراب با نقش میانجی... ادامه متن فایل پایان نامه

منابع فرصت

۱-۱           عوامل موثر در کشف فرصت ها در این قسمت قصد داریم تا با بررسی جامع پارامترهای اصلی اثرگذار بر فرآیند اصلی شناخت فرصت و توسعه... ادامه متن فایل پایان نامه