بررسي تأثیر غلظت¬های مختلف ازت و نسبت¬هاي نيترات به آمونيوم روی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی هميشه بهار- قسمت 21

Deep learning , Neural networks , Machine learning and artificial intelligence concept. Atom connect with blur retail shop store background

a885/0 30 : 70

 

b424/0 170

 

0 : 100

 

b380/0 10 : 90

 

b439/0 20 : 80

 

b323/0 30 : 70

 

b356/0

میانگین­های دارای حرف مشترک در هر ستون اختلاف معنی­دار ندارند.
نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کود ازت دارای اثرات مثبتی روی افزایش وزن تر گل گیاه دارویی همیشه بهار بود. ذلحسنی و همکاران (1390) نیز به اثر معنی­دار افزایش ازت بر روی وزن تر گیاه همیشه بهار اشاره کرده بودند. زینلی و همکاران (1387) با بررسی مقادیر مختلف کود ازت بر روی گیاه بابونه و هادی پور و همکاران (1392) بر روی گیاه اسطوخودوس به نتایج مشابهی دست یافتند. در یک مطالعه افزایش نیتروژن از 220 كیلوگرم به 440 كیلوگرم در هكتار در بابونه گاوچشم (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip) باعث افزایش وزن تر و خشك بوته ها شده است (Dufault et al., 2003).
نتایج حاصل از این پژوهش در مورد تأثیر کاربرد نسبت­های مختلف نیترات به آمونیوم بر وزن تر گل نیز با پژوهش­های برخی پژوهشگران مطابقت دارد. از جمله سید لر فاطمی و همکاران (1385) در پژوهشی اثر چهار نسبت مختلف آمونیوم به نیترات (75:25، 50:50، 25:75 و 0:100) را بر رشد و عملکرد دو رقم توت فرنگی (کاماروزا و سلوا) در شرایط هیدروپونیک مورد مطالعه قرار دادند و گزارش نمودند که حداکثر وزن تر در تیمار 25:75 مشاهده شد. افزایش مقدار آمونیوم از 25 به 75 درصد در محلول غذایی، عملکرد را در رقم کاماروزا 33% و در رقم سلوا 80% کاهش داد. کیانی و همکاران (1388) نیز مشاهده کردند که افزایش آمونیوم به نیترات در محلول غذایی تا نسبت 25:75 تأثیری بر وزن تر نهایی گلهای رز نداشت اما با افزایش آن به نسبت 50:50 وزن تر نهایی به طور معنی­داری کاهش یافت. آنها دلیل این امر را اثرات بازدارنده آمونیوم بر جذب کلسیم و همچنین متابولیسم گیاهی نسبت دادند. نجفی و همکاران (1389) در مطالعه تأثیر نسبت­های مختلف نیترات به آمونیوم بر رشد و عملکرد گیاه اسفناج مشاهده کردند که با افزایش غلظت آمونیوم محلول غذایی از صفر به 25 درصد، میانگین وزن تر اندام هوایی افزایش و با افزایش بیشتر مجدداً کاهش می­یابد. نتایج بدست آمده از بررسی های خاوری نژاد و همکاران (1386) بر روی گیاه بنگ­دانه نشان داد در شرایطی که هر دو یون نیترات و آمونیوم در محلول غذایی گیاه وجود داشته باشد، به نحوی که غلظت آمونیوم کمتر از نیترات باشد، افزایش وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه مشاهده می­ شود اما با افزایش غلظت آمونیوم از رشد گیاه و پارامترهای ذکر شده کاسته می­ شود.
4-7- وزن خشک گل
نتایج حاصله از تأثیر تیمارهای اعمال شده بر وزن خشك گل همیشه بهار نشان می­دهد كه اثرساده ازت و برهمکنش ازت و نسبت نیترات به آمونیوم در سطح احتمال 5% بر وزن خشک گل معنی­دار گردیده است ولی اثر کاربرد نسبت­های مختلف نیترات به آمونیوم بر این صفت معنی­دار نگردیده است (جدول4-13).
جدول4-13- نتایج تجزیه واریانس تأثیر غلظت ازت، نسبت نیترات به آمونیوم و اثرات متقابل بر خشک همیشه بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*