بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۵

جدول( ۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۹۱
جدول( ۴-۳) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان ۹۱
جدول( ۴-۴) توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۹۲
جدول (۴-۵) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بیان نرمال بودن شاخص ها ۹۲
جدول (۴-۶) مدل خلاصه برای فرضیه اول ۹۳
جدول (۴-۷) تحلیل واریانس برای فرضیه اول ۹۴
جدول (۴-۸) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اول ۹۵
جدول (۴-۹) ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول ۹۵
جدول (۴-۱۰) مدل خلاصه برای فرضیه دوم ۹۶
جدول (۴-۱۱) تحلیل واریانس برای فرضیه دوم ۹۷
جدول (۴-۱۲) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه دوم ۹۷
جدول (۴-۱۳) ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم ۹۸
جدول (۴-۱۴) مدل خلاصه برای فرضیه سوم ۹۹
جدول (۴-۱۵) تحلیل واریانس برای فرضیه سوم ۱۰۰
جدول (۴-۱۶) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه سوم ۱۰۰
جدول (۴-۱۷) ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم ۱۰۱
جدول (۴-۱۸) مدل خلاصه برای فرضیه چهارم ۱۰۲
جدول (۴-۱۹) تحلیل واریانس برای فرضیه چهارم ۱۰۳
جدول (۴-۲۰) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه چهارم ۱۰۳
جدول (۴-۲۱) ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم ۱۰۴
جدول (۴-۲۲) مدل خلاصه برای فرضیه پنجم ۱۰۵
جدول (۴-۲۳) تحلیل واریانس برای فرضیه پنجم ۱۰۶
جدول (۴-۲۴) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه پنجم ۱۰۶
جدول (۴-۲۵) ضرایب رگرسیون برای فرضیه پنجم ۱۰۷
جدول (۴-۲۶) نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های توانمندسازی ۱۰۸
جدول (۴-۲۷) میانگین رتبه و اولویت بندی شاخص های توانمندسازی ۱۰۸
جدول (ب-۱) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بیان نرمال بودن شاخص ها ۱۲۵
جدول (ب-۲) شاخص های آماری ۱۲۵
جدول (ب-۳) ضرایب همبستگی پیرسون ۱۲۶
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق، مدل توانمند سازی اسپریتزر و میشرا ۶
شکل (۲-۱) پیش نیازها و سلسله مراتب برنامه های توانمندسازی ۲۷
شکل (۲-۲) مدل توانمند سازی ساختاری کانتر ۴۲
شکل (۲-۳) مدل توانمند سازی اسپریتزر ۴۳
شکل (۲-۴) مدل توانمند سازی بیل هارلی ۴۴
شکل (۲-۵) مدل توانمند سازی مگ لاگان ونل ۴۵
شکل (۲-۶) مدل توانمند سازی کانگر و کانگو ۴۶
شکل (۲-۷) مدل توانمند سازی رابینز و همکاران ۴۷
شکل (۲-۸) مدل توانمند سازی رایلی، بنتلی و لین ۴۸
شکل (۲-۹) مدل توانمند سازی آولیو ۴۹

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir