بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۵

تفاو تهای فردی
بافت سازمان
ادراکات
روحی/روانی
صلاحیت
خود خدایتی
ادراکات
فرصت
حمایت
تعهد
اعتماد
رفتار توانمند
تفاو تهای فردی
محیط کار
ساختار شغل
انتقال قدرت
ارزیابی
پاداش
شکل (۲-۷) مدل توانمند سازی رابینز و همکاران (رابینزو همکارن، ۲۰۰۲)
۲-۱-۱۲-۷- مدل توانمند سازی رایلی، بنتلی و لین[۳۲]
رایلی و بنتلی و لین (۲۰۰۳) با اعتقاد به اهمیت توانمند سازی و نقش آن در موفقیت، به جنبه هایی از توانمند سازی پرداخته اند که اغلب نادیده گرفته می شوند . این سه پژوهشگر ارتباط ما بین توانمند سازی و موفقیت را در پروژه های تکمیل محصول جدید در ۲۱۲ پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و همواره دو پرسش اساسی را مطرح کرده اند : الف) آیا توانمند سازی در تمامی انواع پروژه های تکوین محصول جدید مطلوب است؟ ب) آیا توانمند سازی بیشتر ، می تواند لزوما موثرتر باشد؟ این سه پژوهشگر با اشاره به پژوهش های پیشین ، در شکل (۲-۸) سه خصوصیت اصلی توانمند سازی را کارایی (سرعت)، نوآوری و تعهد می دانستند(رایلی و همکاران، ۲۰۰۳ ،۱۰).
کارایی
توانمند سازی
سرعت
نوآوری
شکل (۲-۸) مدل توانمند سازی رایلی، بنتلی و لین(ریلی و همکاران،۲۰۰۳)
۲-۱-۱۲-۸- مدل توانمند سازی آولیو
آولیو و همکارانش(۲۰۰۴) پژوهشی در خصوص نقش واسطه ای توانمند سازی روانشناختی بین رهبری و تعهد سازمانی کارکنان که در نمودار (۲-۹) نمایش داده شده است در یک نمونه ۵۴۰ نفری از پرستاران یکبیمارستان دولتی در اندونزی اجرا کرده اند . آنان در این پژوهش ، علاوه بر موضوع فوق، نقش فاصله سازمانی (رهبری مستقیم و غیر مستقیم) فیما بین رهبری و کارکنان و اثر آن بر تعهد سازمانی را نیز مورد آزمون قرار دادند و تاکید بر نقش مثبت واسطه ای توانمند سازی روانشناختی در نظریه رهبری گشتاری و ارتقای تعهد سازمانی در افراد ، توانمند سازی روانشناختی در نظریه رهبری گشتاری و ارتقای تعهد سازمانی در افراد، توانمند سازی روانشناختی را این چنین تعریف کردند : توانمند سازی ، انگیزش ذاتی در قالب یک مجموعه معرفت چهارگانه ، شامل توانش ، انگیزش ، معنی داری و خود مختاری ، در راستای انعکاس جهت فردی نسبت به نقش فرد در کار است . به عقیده آولیو توانش به معنی احساس دانستن و توان انجام دادن موفقیت آمیز کار ، اثر گذاری به معنای میزان موثر واقع شدن فعالیت یک شخص در پیشبرد اهداف سازمانی، معناداری به معنای وزنی که افراد برای یک کار در استاندارد خود قائل هستند و خود مختاری نیز به معنای حس استقلال در تصمیم گیری است (آولیو و همکاران، ۲۰۰۴،۹۵۲).
توانش
اثرگذاری
توانمند سازی
تعهد سازمانی
معنی داری
ابعاد توانمند سازی
تغییرات
شکل (۲-۹) مدل توانمند سازی آولیو (آولیو و همکاران، ۲۰۰۴)
۲-۱-۱۲-۹- مدل توانمندسازی گائو[۳۳]
مؤسسه گائو (۲۰۰۶)به نمایندگی از کمیته امور دولتی سنای امریکا پژوهشی را تحت عنوان سرمایه انسانی، اقداماتی را که به توانمندسازی کارکنان منجر گردیده، اجرا کرد. این مؤسسه پنج اداره یا نمایندگی و بنگاه آامریکا را مورد هدف قرار داد و کلیه اقدامات این ادارات را در راستای توانمندسازی تجزیه و تحلیل کرد. این مؤسسه نتیجه مطالعات خود را در شش گام اساسی برای توانمندسازی کارکنان ارائه کرد نمودار شماره (۲-۱۰)و معتقد است توجه به توانمندسازی کارکنان و درگیرکردن آنان در امور اجرایی، تغییر را آسان تر می کند (گائو،۲۰۰۱).
بیان چشم اندازها
تغییرات سازمانی
برقراری اتباطات باز

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.