دسترسی متن کامل – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۴

دولتی/ غیر دولتی
جنسیت کارکنان
نوع استخدام
عضویت در انجمن کارگری
اجزای سلسه مراتب سازمانی
شکل (۲-۴) مدل توانمند سازی بیل هارلی (هارلی،۱۹۹۵)
۲-۱-۱۲-۴- مدل توانمندسازی مگ لاگان[۳۰] ونل
مگ لاگان ونل( ۱۹۹۷)یک رویکرد چند بعدی در مورد توانمندسازی کارکنان ارائه کرده اند. به اعتقاد مک لاگان افراد توانمند اختیارات و مسئولیت هایشان را به سطوح دیگر سازمان که به صورت مستقیم همکاران را برای حل مسئله، هماهنگ می کند، تفویض کنند.( مگ لاگان ونل،۱۹۹۷)
ارزش های شرکت
ساختار سیاسی اطلاعاتی
تسهیل رهبری
ارتباطات باز
توانمند سازی
ابعاد توانمند سازی
روابط مبتنی بر عملکرد
کنترل مبتنی بر باز خورد
نظام پرداخت و پاداش
شکل (۲-۵) مدل توانمند سازی مگ لاگان ونل(آولیو و همکاران،۲۰۰۴)
۲-۱-۱۲-۵- مدل توانمندسازی کانگر و کانگو[۳۱]
در مطالعه دیگری که به وسیله کانگر و کانگو(۱۹۹۸)انجام گرفت، علاوه بر عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی، عوامل دیگـر مـؤثر در قالـب دو دسـته عوامـل سازمانی و راهبردهای مدیریتی مطرح شده است. از دیدگاه این محققان عوامل سـازمانی نظیـر تعیین اهداف، نظام پاداشدهی، ارزیابی عملکرد، دسترسی به منابع، ساختار سازمانی، آمـوزش در توانمند سازی سازمانی مؤثر است و راهبردهای مدیریتی نظیر اعتمادسازی، شیوه رهبری، کار گروهی، پیوند با نتایج، دادن استقلال، جو مشارکتی، تفویض اختیار و اشتراک اطلاعات بـه کارکنان کمک خواهد کرد که در مسیر توانمندسازی قدم بردارند (کانگر و کانگو،۱۹۹۸).
تقویت انتظار
تلاش عملکرد
اعتماد به اثر بخشی
تقویت عملکرد
برانگیختگی عاطفی
در اختیار گذاشتن دانش به دیگران
اکتساب غیر فعال
تشویق شفاهی
عوامل سازمانی
نظام پاداش
سرپرستان
ماهیت کار
مدیریت مشارکتی
نظام باز خورد
الگوی سازمانی
غنی سازی شغل
نظام پاداش
شایستگی
شکل (۲-۶) مدل توانمند سازی کانگر و کانگو (کانگر و کانگو،۱۹۹۸)
۲-۱-۱۲-۶- مدل توانمند سازی رابینز و همکاران
بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط رابینز و همکاران، ارائه چارچوبی منسجم و یکپارچه برای روشن کردن نقش متغیرهای موضوعی ، محیطی ، شناختی و رفتاری در فرایند توانمندسازی مهم است، در این فرایند، در این فرایند، روابط بین بافت سازمانی و عناصر محیط کاری( ساختار، منابع انسانی، اعمال مدیریت) مؤثر است در این مدل ادراک کارکنان، فرصت برای نفوذ بر نتایج کاری و ماهیت حمایتی سازمانی؛ اعتماد و تعهد، بر بافت سازمانی و محیط کاری تاثیرگذارند . مهمترین گام در فرایند توانمندسازی کارکنان، فراهم سازی محیطی است که فرصتی را برای ممارست افراد با میزانی از اختیارات و قدرت و انگیزش درونی در کارکنان به وجود آورد. بسیاری از مطالعات در مورد توانمندسازی، نشان می دهند که محیط، فرصتهایی را برای کارکنان فراهم می آورد. زاین رو، محیطهای توانمند، فرصتها و محیطهای غیرتوانمند، محدودیتهایی را برای کارکنان به همراه می آورند. این به میزان نفوذی که جهت اثرگذاری برپیامدهای کاری اعمال می شود، بستگی دارد. اگر کارکنان توانمند باشند ولی هنوز آن نفوذ لازم را نداشته باشند، فاقد اثر احتمالی فرصت یا حمایت محیطی هستند(رابینزو همکارن، ۲۰۰۲).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است