مقاله دانشگاهی – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۶

colored arrows

خلق محیطی خلاق
ابعاد تعهد
ابراز تعهد مدیریت ارشد
تغییرات اساسی در طراحی مجدد فرایند کار
تغییر در قوانین و مقررات کار توسعه شرح شغلهای جدید کار برقراری ساعات کار
تغییر در محیط کار
در گیر کردن اتحادیه های کارکنان
ابعاد در گیری اتحادیه های کارکنان
ابعاد بهره گیری از گروه های کارکنان
بهره گیری از گروه های کارکنان در جهت اجرای ماموریت سازمان
کارکنان با کارکردهای چندگانه
کارکنان با سطوح مختلف شغلی
کارکنان منسجم با اهداف
مشترک
توانمند سازی
آموزش کارکنان در راستای اتقای دانش، مهارت ها و توانایی ها
یادگیری چگونگی عملکرد تیم
یادگیری توسعه روابط کاری
یادگیری نحوه ترغیب ارتباطات
یادگیری توانایی تجزیه و تحلیل
ابعادآموزش
ابعاد درگیری کارکنان در برنامه ریزی
درگیر کردن کارکنان در برنامه ریزی و سهیم کردن آنان در اطلاعات عملکردی سازمان
اطلاع از عملکرد سازمان در عمل
ارزیابی میزان پیشرفت عملکرد
سازمانی
ابعاد تعامل
تعامل ما بین مدیران ارشد و کارکنان خط مقدم
تبادل اطلاعات منابع
شکل (۲-۱۰) مدل توانمند سازی گائو (گائو،۲۰۰۱)
۲-۲- قسمت دوم: اثر بخشی
۲-۲-۱- اثر بخشی سازمانی
علمای مدیریت، عواملی را برای تحقق اثربخشی سازمان مورد توجه قرار داده اند (تیلور،١٨١٨ ‏). اثربخشی را از طریق عواملی مانند به حداکثر رساندن میزان تولید، به حداقل رساندن هزینه ها و به کار بردن منافع در حد مطلوب، قابل تحقق می دانست. فایول اثربخشی را نتیجه اعمال قدرت و نظم و انضباط شفاف در داخل سازمان می دانست. کامرون[۳۴] اثربخشی سازمان را وضعیتی می دانست که در آن سازمان مورد نظر، منابع را به میزان محدود مصرف کند و قادر باشد به هدف یا اهداف مطمئن شده با توجه به معیارهای تعیین شده دست (کامرون، ۲۰۱۰‏).
برخی افراد اثربخشی را معادل سود یا بهره دانسته و برخی دیگر آن را رضایت از شغل تلقی کرده و گروهی نیز آن را نفع اجتماعی در نظر گرفته اند.
اثربخشی سازمان را «توانایی بهره وری از محیط برای کسب منابع کمیاب و ارزشمند جهت تداوم کارکرد سازمان» تعریف می نماید و آن را منوط به موفقیت در سه زمینه تحقق اهداف سازمان، حفظ بقای سازمان ، اعمال کنترل جهت حفظ سازمان می داند.
اثربخشی با پاسخ به سوالاتی از این قبیل معلوم می شود: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیتهای درستی را انجام می دهیم؟ آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم، و در صدد رفع آنها برآمده ایم به طوری که به هدفهای سازمان در مورد مقرر دست یابیم؟ درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان، میزان اثربخشی را در آن سازمان نشان می دهد. (طاهری،۱۳۸۴،۱۷).
۲-۲-۲- رویکردهای اثربخشی
۲-۲-۲-۱- رویکرد نیل به هدف
رویکرد نیل به هدف چنین اظهار می دارد که اثربخشی سازمانی باید بر حسب میزان تحقق اهداف آن، نه وسایل یا امکانات (فرآیندها) بکار گرفته شده برای دستیابی به اهداف، سنجیده شود. معیار نیل به هدف مواردی از قبیل حداکثر نمودن سود، واداری دشمن به تسلیم، برنده شدن در بازی بسکتبال، بهبود بیماری و برگشت سلامت جسمانی و نظائر اینها را در بر می گیرد. آنچه در تمامی موارد ذکر شده، مشترک می باشد این است که همه آنها نتایج نهایی که سازمان به منظور تحقق آنها ایجاد می شود را مد نظر قرار می دهند (رابینز، ۱۹۸۹).
– پیش فرض های رویکرد نیل به هدف:
رویکرد نیل به هدف چنین فرض می کند که سازمان ها پدیده هایی عقلایی بوده و در پی تحقق هدفند. بر این اساس دستیابی موفقیت آمیز به هدف، معیاری مناسب برای سنجش اثربخشی است. اما استفاده از هدف به عنوان یک معیار اثربخشی مستلزم پیش فرض های دیگری است، که باید این پیش فرض ها معتبر باشند تا تحقق هدف بتواند به عنوان معیار اثربخشی سازمانی مورد استفاده قرار گیرد: اولاً سازمان ها باید اهداف نهایی داشته باشند ؛ ثانیاً این اهداف بایستی مشخص بوده و برای اینکه به خوبی درک شوند باید تعریف شوند ؛ ثالثاً اهداف باید در حد امکان قابل کنترل و اداره باشند ؛ رابعاً روی اهداف باید اجماع یا توافق عمومی صورت گرفته باشد ، نهایتاً اینکه پیشرفت به سوی این اهداف باید قابل اندازه گیری باشد (رابینز،۱۹۸۹).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.