جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۲۴

artificial intelligence

۲٫در بخش خصوصی بر مدل روابط انسانی اثربخشی سازمانی تأکید می شود. ولی در بخش دولتی بر مدل هدف منطقی تأکید می گردد.
۳٫بین توانمندسازی ساختاری و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد و این رابطه در بخش دولتی بالا تر از بخش خصوصی است.

  1. بین توانمندسازی روانی و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

استیفن رابینز (۲۰۰۰) بر اساس یافته پژوهش خود درباره کاربرد یا ارزیابی عملکرد براساس پاسخ های ۶۰۰ سازمان دسته بندی کرده و طبق یافته های این پژوهش بیشترین موارد استفاده از ارزیابی عملکرد در زمینه پاداش دهی بازوی عملکردی و آموزش و بهسازی نیروی انسانی بوده است و معتقد است که سازمان ها ارزیابی بر عملکرد را برای تصمیم گیری در مورد منابع انسانی به کار می برند.
ادوارد لاور و همکارانش (۱۹۹۸) در زمینه نقش توانمندسازی در بهبود بخشیدن عملکرد تحقیق درباره هزار شرکت جلسه فورچون در آمریکا که در خصوص میزان درگیری ذهنی و عاطفی کارکنان و نیز مشارکتی و اینکه این امر چه تحولاتی را در سالهای مزبور باعث گردیده انجام داده اند. نتایجی هر دو تحقیق نشان می دهد که تعداد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که درگیری ذهنی و عواطف کارکنان در کار و اعمال مشارکت، موجب افزایشی اعتماد آنان در مدیریت بهبود فرایند و روشهای سازمان می گردد. شایان ذکر است که در سال ۱۹۸۷ در ۳۸ درصد از سازمانهای مورد بررسی تعدادی از سطوح مدیریتی حذف شد. این تعداد در سال ۱۹۹۰به ۵۰ درصد رسید. نکته آخر، این که دیدگاه را که در توانمندسازی ، کوچک سازی سازمان و مدیریت ناب با هم ارتباط دارند، را تقویت می کند.
فصل سوم روش شناسی تحقیق(متدولوژی)
۳-۱- روش تحقیق
روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است و همچنین این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد.
– تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی )
تحقیق توصیفی یا آزمایشی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شـناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیقات توصیفی بشمار آورد. تحقیق توصیفی را می توان به دسته های ذیل تقسیم نمود:
– تحقیق پیمایشی:
برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود. این نوع تحقیق می تواند برای پاسخ به سوالات پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟
وضعیت موجود چگونه است؟
تحقیق پیمایشی را بر حسب حجم جامعه مورد مطالعه می توان بـه تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک یا در مقیاس بزرگ طبقه بندی نمود.
۳-۲- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم یا عبارت دیگر، جامعه آماری عبارت است از مقداری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند (آذر و مومنی ،۱۳۸۵،۵).
برای سنجش عوامل شناختی توانمندسازی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان فاتح صنعت کیمیا می باشد. برای بررسی رابطه میان عوامل توانمندسازی با اثربخشی سازمان، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان می باشد که در مجموع به میزان ۱۷۴ نفر می باشد.
۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری
از آنجا که تحقیق پیرامون تمامی اعضا جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون بـه صرفه نیست، محقق ناچار است، اقدام به نمونه گیری نماید. برای نمونه گیری باید فهرست کامل افراد جامعه در دسترس باشد. این فهرست چارچوب نمونه گیری نامیده می شود. یکی از جنبه های مورد نظر در گزینش روش نمونه گیری آن است که چارچوب نمونه گیری در دسترس باشد. به طور کلی در تحقیقات علوم رفتاری متداول ترین روشهای نمونه گیری به شرح ذیل است:
– نمونه گیری نظام یافته
برای انتخاب نمونه به حجم n از یک جامعه به حجم N، ابتدا حجم جامعه را بر حجم نمونه تقسیم می کنیم تا فاصله نمونه گیری مشخص شود. سپس یک عدد تصادفی چنان انتخاب می کنیم که کوچکتر یا مساوی فاصله نمونه گیری باشد.
– نمونه گیری طبقه ای
واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقه هایی کـه از نظر صفت متغیر همگن تر هستند، گروه بندی می شوند تا تغییرات آنها در درون گروهها کمتر شود و سپس از هر یک از طبقات تعدادی نمونه انتخاب می شود.
– نمونه گیری خوشه ای
می توان افراد جامعه را در دسته ها یی خوشه بندی کرد و سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به عمل آورد (مقیمی، ۱۳۷۷، ۳۶).
– نمونه گیری چند مرحله ای
در نمونه گیری چند مرحله ای افراد جامعه با توجه بـه سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگتر به کوچکتر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ، در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دارﻧﺪ . ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪهای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ بخشی از جامعه آماری که نماینده کل باشد، معرف نمونه آماری است. برای تعیین حجم نمونه آماری می توان ازفرمول تعیین حجم نمونه استفاده کرد.
رابطه (۲-۱) فرمول تعیین حجم نمونه کوکران
که در آن:
=N حجم آماری برابر ۱۷۴ است.
= مقدار اشتباه مجاز برابر ۰۵/۰ است.
= مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان که ب

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

رابر ۹۵ درصد است.
= P برآورد نسبت صفت متغیر، برابر ۵/۰ است.
=n حجم نمونه
=۱۲۰