بررسی اثر گلپر تازه و عصاره آن بر ماندگاری گوشت شترمرغ طی …

۰۶/۰±۲۱/۶

dC
۱۷/۰±۴۶/۶

cBC
۲۲/۰±۱۰/۷

bAB
۱۵/۰±۰۳/۸

bC
۲۳/۰±۴۱/۸

aAB
۴۱/۰±۲۴/۹

-مقادیر بر اساس میانگین± انحراف معیار گزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا ۵% می باشد. حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، بیانگر وجود اختلاف معنیدار در سطح ۵ درصد در هر ستون است (۰۵/۰>p).
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها در نمونههای فوق طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (۰۵/۰>p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار شمارش کلی باکتریها در روز دهم مربوط به نمونه شاهد (۵۶/۹) و کمترین مقدار شمارش کلی باکتریها برای نمونه حاوی عصاره ۵/۲% (۹۳/۸) بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر افزایش غلظت عصاره اتانولی یا گیاه بر میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها معنی دار بود (۰/۰۵>p). نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت عصاره اتانولی و گیاه تازه گلپر در تیمارها، طی روزهای مختلف نگهداری، سرعت و میزان رشد باکتری ها نسبت به نمونه شاهد گوشت شترمرغ کاهش داشت. این کاهش تعداد باکتری ها در نمونه گوشت شترمرغ حاوی عصاره اتانولی بیشتر از تیمارهای گوشت شترمرغ حاوی گیاه تازه گلپر بود. طبق نتایج به دست آمده به نظر می رسد که عصاره اتانولی گیاه گلپر دارای خاصیت ضدمیکروبی قوی تری نسبت به گیاه تازه گلپر در زمینه رشد باکتری های کلی بود.
گلپر دارای مس می باشد، یون های مس از جمله موادی هستند که به طور سنتی از دیرباز خواص ضد میکروبی آنها شناخته شده است و مورد تایید میباشد (یوون و همکاران، ۲۰۰۷؛ اوهیرا و همکاران، ۲۰۰۸؛ هی و همکاران، ۲۰۱۰). برخی مطالعات نشان دادند که یون اینگونه فلزات از طریق اتصال به گروه های سولفیدریل (-SH) موجود در آنزیمها، با پروتئینها واکنش ایجاد میکنند و در نهایت پروتئینها غیر فعال خواهند شد (یوون و همکاران، ۲۰۰۷).
اگر اینگونه فلزات در اندازههای بسیار کوچک موجود باشند به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، خواص ضدمیکروبی بهتری از خود نشان خواهند داد (ژانگ و همکاران، ۲۰۰۸).
ناظمی و همکاران (۱۳۸۴) تحقیقی در مورد بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی و متانولی گیاه گلپر ایرانی انجام داد. در این تحقیق فعالیت ضد میکروبی عصاره ها علیه ۱۴ گونه باکتریایی و ۲ گونه قارچی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد که عصاره متانولی این گیاه دارای اثر مهاری بر روی گونه های میکروبی شامل Bacillus subtilis ، Bacillus Polymixa، Staphylococcus aureus، Nocardia و Enterococcus faecalis بود.
۴-۲-۲- شمارش باکتری های اشرشیاکلی[۸۵]
در جدول ۴-۳ نتیجه بررسی اثر غلظت های متفاوت عصاره اتانولی و گیاه گلپر بر روی میزان شمارش باکتری های اشرشیاکلی ( log10 cfu/gr ) در گوشت شترمرغ حین نگهداری در دمای یخچال نشان داده شده است.
جدول ۴-۳- اثر غلظت های متفاوت عصاره و گیاه گلپر بر روی میزان شمارش باکتری های اشرشیاکلی( log10 cfu/gr) در گوشت شترمرغ طی ۱۰ روز نگهداری در یخچال

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تیمارها روز ۰ روز ۱ روز ۳ روز ۵ روز ۷ روز ۱۰
شاهد eA