سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و …

تیمار یک (شاهد)، تیمار ۲ ( جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن)، تیمار ۳ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۳۰ میلی گرم PEG)، تیمار ۴ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۲/۰ درصد متیونین) و تیمار ۵ (جیره حاوی ۲/۴ درصد تانن و ۴/۰ درصد متیونین); L* (روشنایی); a* (قرمزی); b* )زردی); h (ارتفاع تابش نور); c (زاویه تابش نور)
SEM خطای استاندارد میانگین‏ها; در هرردیف اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختلاف معنی‏داری دارند (۰۵/۰>p).
۳-۸-۲-۴ رنگ سنجی بافت راسته و فیله کمر
میانگین شاخص رنگ سنجی بافت راسته و فیله کمری برههای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی در جدول ۲۲-۴ نشان داده شده است. شاخصه L* (روشنایی) برای بافت راسته و فیله کمری دارای اثر معنیداری نسبت به تیمار شاهد بود (۰۵/۰>p). به طوری که بالاترین مقدار مربوط به تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و ۲/۰ درصد متیونین و کمترین مقدار مربوط به تیمار دریافت کننده ۲/۴ درصد تانن و پلیاتیلنگلیکول بود. برای سامانههای a*، b*، c* و h* هیچ تفاوت معنیداری بین تیمار شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. مهمترین ترکیباتی که موجب ظهور رنگ در گوشت میشوند رنگدانههای هستند که برخی طول موجهای نور را جذب کرده، سایر نورها را منعکس میکنند. ساختمان و بافت عضلات نیز بر میزان جذب و انعکاس نور تاثیر دارند. رنگدانههای گوشت شامل پروتئینهای هموگلوبین یا رنگدانه خون، میوگلوبین یا رنگدانه عضلات (۹۰-۸۰ درصد رنگ گوشت) و آنزیمهای کاتالاز و سیتوکروم (تاثیر جزئی بر رنگ گوشت دارند) هستند (دباغ مقدم، ۱۳۷۸). با افزایش وزن و نزدیک شدن به مرحله بلوغ جسمی نرخ افزایش وزن کاهش پیدا میکند و راندمان بیولوژیک را تحت تاثیر قرار میدهد و به دنبال آن رنگ گوشت تیرهتر میشود (سانتوس سیلوا [۱۶۸]و همکاران، ۲۰۰۲).
با توجه به اینکه تا کنون مطالعهای بر روی تاثیر تانن و متیونین به جیره برههای پرواری بر شاخصهای رنگ بافت شکمبه و راسته و راسته و فیله کمری وجود ندارد جمع بندی دراین رابطه نیاز به پژوهشهای دیگری دارد. همچنین
سازو کاری که در تائید و یا رد یافتههای آزمایش حاضر ارائه گردیده باشد وجود ندارد.
جدول ۲۳-۴ میانگین شاخصهای رنگ سنجی بافت راسته و فیله کمر برههای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

تیمار
شاخصه های رنگ سنجی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ SEM
L* b56/30 b75/30 b71/29 a11/44 b63/27 ۷۵/۳
a* ۰۵/۱۲ ۵۶/۹ ۸۶/۹ ۰۵/۸