بررسی تاثیر افزودن متیونین به جیره های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت …

انجام آزمایش مشابه در بز به دلیل احتمال مقاومت بالاتر آن به تانن
استفاده از سطوح بالاتر پوسته انار در جیره
انجام آزمایش مشابه با استفاده از جیرههایی با سطوح پایینتر پروتئین خام
بررسی خواص آنتی اکسیدانی گوشت گوسفندان تغذیه شده با پوسته انار به دلیل خواص آنتی اکسیدانی آن
فصل ششم
منابع
فصل ششم
منابع
منابع
ابن عباسی، ر.، فضائلی، ح. و صالحی، ص. (۱۳۸۴). بررسی نسبتهای مختلف برگ بلوط و یونجه برکمیت و کیفیت تولیدی بزغالههای نر مرخز کردستان. دومین سیمنار پژوهشی گوسفند و بز. صفحه ۳۶۹- ۳۷۶٫
افشار حمیدی، ب.، رازقی، م، ا. (۱۳۸۹). تعیین انرژی قابل متابولیسم و قابلت هضم ماده آلی برخی پسماندهای صنایع غذایی. همایش ملی پسماندهها و پسابهای کشاورزی.
بهزادی شهر بابکی، ح.(۱۳۷۷)‌، پراکندگی و تنوع ارقام انار در ایران، نشر آموزش کشاورزی، صفحات۱۳-۱۱٫
بهلولی، ع.، ع، ناصریان.، ر، ولی زاده و ف، افتخاری شاهرودی. ۱۳۸۶٫ اثر مصرف فراورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال سیزده، شماره ۴۷٫
پناهی، ا. (۱۳۷۴)، مطالعه خصوصیات کیفی چربی گوسفندان نژاد بلوچی، کردی و بادغیسی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
خالداری، م. (۱۳۸۲)، پرورش گوسفند و بز. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
رامین، ع.،‌ ع، آقازاده و ت، کرمیان. ۱۳۸۶٫ ارزیابی ارتباط پروتئین و انرژی جیره با اوره و لاکتوز شیر، اوره و گلوکز خون در میشهای شیروار. مجله دامپزشکی ایران. دوره سوم، شماره ۴٫ صفحات ۲۴ تا ۳۲٫
دباغ مقدم، آ. (۱۳۷۸). بهداشت گوشت و فراوردهای گوشتی، صالحین روستا، شماره ۱۶۶: ۴۸-۴۶٫
سوان، جی. آر. ۱۳۸۲٫ جنبه‌های فیزیولوژی تغذیه نشخوارکنندگان. مترجم: سید محمد مهدی طباطبایی. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. ۷۵۸ صفحه.
صولت، ح.، ا، سلیمی.، و س، م، مهرداد. (۱۳۸۶). تعیین کل محتوای فنولی و جداسازی تانن ها در پوست میوه سه رقم انار ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
فروغ عامری، ن. ١٣٧۶. تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم پوسته نرم رویی پسته به صورت خشک و سیلو شده . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه صنعتی اصفهان.
فروغی، ع.، ولیزاده.، ر، ن، عباسعلی. (۱۳۸۴). اثرات استفاده از تخم پنبه عمل آوری شده، متیونین لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین. پایاننامه دکترای تخصصی تغذیه دام. دانشگاه فردوسی مشهد.
فضائلی، ح. و م. زاهدی فر. ۱۳۸۳ .ارزش غذایی و کاربرد بقایای گیاهی در تغذیه دام. اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی . وزارت جهاد کشاورزی. ص۹۶-۹۵٫
فیضی، ر. ۱۳۸۲ .تعیین ارزش غذایی دانه و پوست انار و بررسی امکان سیلو نمودن پوست آن. دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
قهرمان، احمد. (۱۳۷۳) ، کروموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی)، جلد۲، مرکز نشر دانشگاهی، صفحات ۶۱۵-۶۱۳٫
میر جلیلی، سید عباس. (۱۳۸۱)، شناخت انار، جلد اول، نشر آموزش کشاورزی، صفحات ۱۵-۱۰٫
مهدوی، ع.، زاغری، م.، زاهدیفر، م.، نیکخواه، ع. و آقا شاهی، ع. ر. (۱۳۸۸). تعیین ارزش غذایی و بررسی جایگرینی سطوح مختلف پوسته پسته سیلو شده بجای ذرت سیلو شده بر عملکرد و فراسنجه¬های پرورای بره های نژاد افشاری ایران. مجله پژوهش و سازندگی. شماره ۸۲، صفحه ۴۵- ۵۸٫
محقی، م.، طهماسبی، ع.، ولی زاده، ر. و ناصریان، ع. (۱۳۹۱). براورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. جلد ۵٫ شماره ۱٫ بهار ۱۳۹۲٫ ص ۴۷-۳۹٫
یوسف الهی، م.، روزبهان، ی. (۱۳۸۴). مقایسه قابلیت هضم برگ بلوط (Quercus spp) در دو گونه بز . دومین سیمنار پژوهشی گوسفند و بز. صفحه ۵۶۱-۵۶۶٫