مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه …

۳۱-۲پیشینه پژوهش فارسی ……………………………….۶۵
۳۲-۲پیشینه خارجی ………………………………………………….۶۷
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۱-۳ مقدمه . ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۲-۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۳-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۳ شیوه نمونه گیری وحجم نمونه… ……………………………………………………………………………………۷۴
۵-۳ روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….۷۴
۶-۳روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………۷۵
۱-۶-۳ محاسبه ضریب پایایی …………………………………………………………………………….۷۵
۲-۶-۳تعیین روایی ……………………………………………………………………….۷۶
۷-۳ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….۷۶
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل آماری
۱-۴ مقدمه …………………………………………………………………………………………………۷۸
۲-۴ توزیع فراوانی گروه آزمایش و کنترل .. ………………………………………………………….۷۸
۳-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………..۷۹
۱-۳-۴آزمون کولموگروف- اسمیرنوف …………………………………………………………..۷۹
۲-۳-۴ آزمون فرضیه اصلی اول …………………………………………………………………..۸۰
۳-۳-۴آزمون فرضیه اصلی دوم …………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۳-۴آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………….. ……………..۸۲
۵-۳-۴آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………….. ۸۳
۶-۳-۴آزمون فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………… ۸۴
۷-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی چهارم . ………………………………………………………………….۸۶
۸-۳-۴آزمون فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………۸۷
۹-۳-۵آزمون تعقیبی شفه ………………………………………………………………………………………۸۸
۱۰-۳-۵ آزمون تعقیبی شفه برای فرضیه اصلی اول ……………………………………………..۸۹
۱۱-۳-۵آزمون تعقیبی شفه برای فرضیه اصلی دوم …………………………………….۸۹
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
۱-۵ مقدمه……………………… ۹۱
۲-۵ خلاصه نتایج پژوهش ……………………………………………………………………..۹۱
۱-۲-۵ یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیات ………….۹۲
۲-۲-۵یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیات اصلی ۹۳
۳-۲-۵ یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی اول ۹۳
۴-۲-۵ یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی دوم ۹۴
۵-۲-۵ یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی سوم….. ..۹۴
۶-۲-۵یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی چهارم…… ۹۴
۷-۲-۵ یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه فرعی پنجم.. ………………………………………..۹۵

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.