مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت …

۲-۵-۱ تعاریف عملیاتی …………………………….. …………………………………………………۱۰
فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش
۱-۲ مقدمه ……….. …………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲تعریف روش ………………………………………….. …………………………………………………………………….۱۳
۳-۲تعریف تدریس …………………………………………….. ………………………………………………………………………..۱۳
۴-۲تقسیم بندی روش تدریس ………………………….. …………………………………………………………………….۱۳
۵-۲ روش تدریس انعکاسی …………………………. ……………………………………………………………….۱۵
۶-۲ مفاهیم گوناگون انعکاسی بودن ………………………………………… …………………………………………….۱۶
۷-۲جایگاه تفکر انعکاسی در تعلیم و تربیت ………………………………………….. ……………………………….۱۹
۸-۲ شیوه‌های تقویت تفکر انعکاسی و ارتقاء اندیشه‌ورزی ……………………………………. …………………۲۰
۹-۲ مفهوم تفکر انتقادی ………………………. ………………………………………………..۲۳
۱۰-۲پرسشگری؛ قلب تفکر انتقادی ……………………………….. …………………………………..۲۴
۱۱-۲ اهداف تفکر انتقادی ……………………………. …………………………………………………………..۲۵
۱۲-۲ ویژگی های تفکر انتقادی …………………………………….. ………………………………………۲۶
۱۳-۲ کنجکاوی اندیشمندانه ……………………………… ………………………………………….۲۶
۱۴-۲ ماهیت تفکر انتقادی ……………………………. ………………………………………………………..۲۸
۱۵-۲تعریف تفکر انتقادی از دیدگاه های مختلف ………… …………………………………………..۳۰
۱۶-۲ چرا تفکر انتقادی باید قسمتی از تمام دروس باشد؟ …………………………… …………………۳۲
۱۷-۲مربیان تعلیم وتربیت و تفکرانتقادی …………………………… …………………………………..۳۳
۱-۱۷-۲سقراط ………………………………………. ……………………………………………………………۳۳
۲-۱۷-۲ افلاطون …………………………………………………………. …………………………………………………………۳۴
۳-۱۷-۲کانت ………………………………………………………………………………..۳۵
۴-۱۷-۲ رابرت انیس …………………………………………………………………………………۳۶
۵-۱۷-۲ماتیو لیپمن ……………………………………………………………………………………………..۳۸
۱۸-۲فرایند تفکر انتقادی ………………………………………………………………۳۹
۱۹-۲ ویژگی های افراد دارای تفکر انتقادی ………………………………………………..۴۱
۲۰-۲اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………۴۱
۲۱-۲تفکر انتقادی و تعلیم وتربیت ……………………………………………………………………………………….۴۳
۲۲-۲مهارت های تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………….۴۷
۲۳-۲انگیزه پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………….۵۰
۲۴-۲منشأ انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………۵۲
۲۵-۲الگوی اتکینسون در انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………۵۵
۲۶-۲ نظریه مک کللند در انگیزه پیشرفت. ………………………………………………………۵۵
۲۷-۲برخی از جنبه های شخصیتی افراد پیشرفت گرا …………………………………………………………………۵۵
۲۸-۲آموزش انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………..۵۹
۲۹-۲انگیزه پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………۶۰
۳۰-۲راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی .. ….۶۲