بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه …

۳-۵ بحث و تفسیر ……………………………………………………………………….۹۵
۴-۵محدودیت های پژوهش………………………………… ۹۶
۱-۴-۵محدودیت های در کنترل پژوهشگر……………………………………………………………. ۹۶
۲-۴-۵ محدودیت ها خارج از کنترل پژوهشگر………………………………………………………… ۹۶
۵-۵پیشنهادهای پژوهشی ۹۷
۱-۵-۵ پیشنهادهای کاربردی …………………۹۷
۲-۶-۵پیشنهادهای پژوهشی(پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران) ………………….۹۸
منابع……………….. …………………………………………………………….. ۹۹
منابع فارسی ……………………………………………….۱۰۰
منابع انگلیسی …………………………………………………….۱۰۲
فهرست جداول
جدول شماره ۲-۱خلاصه پیشینه پژوهش در داخل ایران ………………۶۹
جدول شماره۲-۲خلاصه پیشینه پژوهش به زبان انگلیسی ……………………۷۰
جدول ۳-۱ آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق ………………………………………۷۶
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی نسبی و مطلق افراد نمونه بر حسب گروه آزمایش و کنترل.. …….۷۸
جدول ۴-۲ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف… ………………………۷۷
جدول ۴-۳مقایسه نمره پیش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههای آزمایش و کنترل ۸۰
جدول۴-۴مقایسه میانگین نمره روش تدریس انعکاسی بر مهارتهای تفکر انتقادی گروههای کنترل وآزمایش قبل و بعد از مداخله ۸۰
جدول۴-۵مقایسه میانگین نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههای کنترل و آزمایش ۸۰
جدول ۴-۶مقایسه نمره پیش آزمون روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههای آزمایش و کنترل. .۸۱
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین نمره روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههای کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله .۸۱
جدول۴-۸مقایسه مقایسه میانگین نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت گروههای کنترل و آزمایش… …۸۲
جدول ۴-۹٫مقایسه نمره پیش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تفسیر گروههای آزمایش و کنترل. .۸۲
جدول ۴-۱۰٫مقایسه میانگین نمره روش تدریس انعکاسی بر بر مهارت تفسیر گروههای کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله. ۸۳
جدول ۴-۱۱٫مقایسه میانگین نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی گروههای کنترل و آزمایش .۸۳
جدول ۴-۱۲٫مقایسه نمره پیش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههای آزمایش و کنترل .۸۴
جدول ۴-۱۳٫مقایسه میانگین نمره روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههای کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله.. .۸۴
جدول ۴-۱۴٫مقایسه میانگین نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل گروههای کنترل و آزمایش …۸۴
جدول ۴-۱۵٫مقایسه نمره پیش آزمون روش تدریس انعکاسی بر ارزشیابی کردن گروههای آزمایش و کنترل ۸۵
جدول ۴-۱۶٫مقایسه میانگین نمره روش تدریس انعکاسی بر ارزشیابی کردن گروههای کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله.. ..۸۵
جدول ۴-۱۷٫مقایسه میانگین نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر ارزشیابی کردن گروههای کنترل و آزمایش… ….۸۵
جدول ۴-۱۸٫مقایسه نمره پیش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت توضیح دادن گروههای آزمایش و کنترل ………………………۸۶
جدول -۱۹ مقایسه میانگین نمره روش تدریس انعکاسی بر مهارت توضیح دادن گروههای کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله ………………………………………………………..۸۶
جدول ۴-۲۰٫مقایسه میانگین نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت توضیح دادن گروههای کنترل و آزمایش .۸۷
جدول ۴-۲۱٫مقایسه نمره پیش آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت استنباط گروههای آزمایش و کنترل ……………………………..۸۷
جدول ۴-۲۲٫مقایسه میانگین نمره روش تدریس انعکاسی بر مهارت استنباط گروههای کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله .۸۸
جدول ۴-۲۳٫مقایسه میانگین نمره پس آزمون روش تدریس انعکاسی بر مهارت استنباط گروههای کنترل و آزمایش.. ..۸۸

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.