بررسی تطبیقی نظریه تکثرگرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر- قسمت ۳

Businessman using tablet analyzing sales data and economic growth graph chart. Business strategy. Abstract icon. Digital marketing.

۳-۱-۳-۱- نگاهی به زندگی حسین نصر ۱۰۶
۳-۱-۳- ۲- نگاهی به آراء و افکار حسین نصر ۱۰۸
۳-۱-۴- سنت و دین از نگاه نصر وسنت گرایان ۱۱۲
۳-۲- تبیین نظریه وحدت متعالیه ادیان ۱۱۴
۳-۲-۱- اصول نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان ۱۱۶
۳- ۲-۱-۱-تمام ادیان مبدأ واحدی دارند ۱۱۶
۳-۲-۱-۲-تفاوت جایگاه امر مطلق و مثل اعلاء ۱۱۷
۳-۲-۱-۳- اصل راست آیینی ۱۱۹
۳-۲-۱-۴-تمایز میان بعد ظاهری و بعد باطنی ۱۲۲
۳-۲-۱-۵- وحدت باطنی و کثرت ظاهری ۱۲۶
۳-۲-۱-۶- وجود عناصر متشابه در ادیان مختلف ۱۲۸
۳-۲-۲- جمع بندی و نتیجه گیری بخش ۱۳۰
۳-۳- مبانی نظریه وحدت متعالی ادیان ۱۳۱
۳-۳-۱- مبانی نظری وعرفانی نظریه ی وحدت متعالی ادیان ۱۳۱
۳-۳-۱-۱- فلسفه سنت گرایان (حکمت خالده) ۱۳۱
۳-۳-۱-۱-۱- حکمت خالده و نظریه وحدت متعالی ادیان ۱۳۷
۳-۳-۱-۲- مبانی عرفانی نظریه وحدت متعالی ادیان ۱۳۹
۳-۳-۱-۲-۱- ابن‌عربی و مبانی نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان ۱۴۱
۳-۳-۱-۲-۱-۱- ابن‌عربی و نظریه ی وحدت وجود ۱۴۲
۳-۳-۱-۲-۱-۲- ابن‌عربی و وحدت‌گرایی دینی ۱۴۵
۳-۳-۱-۲-۱-۳- اسماء الهی و ظهور ادیان ۱۴۶
۳-۳-۱-۲-۱-۴- ابن‌عربی و نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان ۱۴۸
۳-۳-۱-۲-۲- وحدت متعالی ادیان در اندیشه مولوی ۱۵۰
۳-۳-۱-۲-۲-۱- وحدت انبیاء ۱۵۱
۳-۳-۱-۲-۲-۲- علت اختلاف ادیان در نگاه مولوی ۱۵۲
۳-۳-۱-۲-۲-۳- یکی بودن حقیقت ۱۵۴
۳-۳-۱-۲-۲-۴- گوهر دین ۱۵۵
۳-۳-۱-۳- نتیجه گیری بخش ۱۵۶
۳-۳ -۲- مبانی فلسفی نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان ۱۵۶
۳-۳-۲-۱ – نصر و فلسفه‌ اسلامی ۱۵۶
۳-۳-۲-۲- نصر و حکمت متعالیه ۱۶۰
۳-۳-۲-۲-۱- اصول مابعدالطبیعی ۱۶۰
۳-۳-۲-۲-۲- تشکیک در وجود ۱۶۱
۳-۳-۲-۲-۳- وحدت متعالی وجود ۱۶۲
۳-۳-۲- ۳- نصر و شیخ اشراق ۱۶۵
۳ -۳-۲-۳-۱- نورالانوار و مباحث وجود ۱۶۸
۳-۳-۲-۴- جمع بندی و نتیجه‌گیری ۱۷۰
فصل چهارم: مقایسه و تطبیق دو نظریه ۱۷۳
۴- مقایسه و تطبیق دو نظریه ۱۷۴
۴-۱- مقدمه: جهانی‌شدن و دین ۱۷۴
۴-۲- بررسی اجمالی دو نظریه ۱۷۵
۴-۳- بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی نظریه کثرت‌گرایی سروش و وحدت متعالی ادیان نصر ۱۷۶
۴-۳-۱- حقیقت مطلق؛ عدم شناخت حقیقت مطلق، محدودیت انسانی یا نامحدود‌بودن حقیقت مطلق. ۱۷۶
۴-۳-۲- دین و تکثر ادیان در نگاه سروش و نصر، پلورالیزم دینی یا دین جاویدان ۱۸۰
۴-۳-۳- ویژگی و خصوصیات ادیان متکثر از دیدگاه سروش و نصر، بشری‌بودن یا وحیانی ‌بودن ۱۸۴
۴-۳-۳-۱- دیدگاه سروش ۱۸۴
۴-۳-۳-۱- ۲- تجربه دینی، هسته‌ی دین ۱۸۴
۴-۳-۳-۱- ۳- وجود شخصیت بنیان‌گذار دین ۱۸۵
۴-۳-۳-۱-۴- ذاتیات، اساس دین و عرضیات، صورت دین ۱۸۵
۴-۳-۳-۱-۵- دین وحیانی اقلّی است نه اکثری ۱۸۶
۴-۳-۳-۲- دیدگاه نصر ۱۸۷
۴-۳-۳-۲-۱- دین امری قدسی است ۱۸۷
۴-۳-۳-۲-۲- محوریت متون مقدس ۱۸۸
۴-۳-۳-۲-۳- اهمیت سنت بنیان‌گذار دین ۱۸۸
۴-۳-۳-۲-۴- تعالیم و مناسک ۱۸۹
۴-۳-۳-۲-۵- ظاهر و باطن دین ۱۸۹
۴-۳-۴- جمع‌بندی، مقایسه و تطبیق ۱۹۰
۴-۳-۴-۱- اشتراک دیدگاه‌ها ۱۹۰
۴-۳-۴-۲- اختلاف دیدگاه‌ها ۱۹۱
۴-۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۹۳
منابع و مآخذ ۱۹۵
الف: کتاب ۱۹۶
ب: مقالات ۲۰۴
ج: منابع انگلیسی ۲۰۶

 

 

 

فصل اول: مقدمات بحث

 

 

 

 

۱- مقدمه

 

 

۱-۱- تعریف مسئله و تبیین موضوع

 

تنوع و تکثر ادیان و مذاهب در جهان ما به گونه‌ای است که نمی‌توان یک دین را مرکز توجه قرار داد و سایر ادیان را نادیده گرفت. امروزه ارتباطات به گونه‌ای است که پیروان ادیان را وا داشته است تا به یکدیگر توجه کنند. با ظهور تجددگرایی در الهیات پژوهشی و پیشرفت فناوری و مسئله جهانی‌شدن، تکثرگرایی دینی به صورت یکی از عرصه‌های مهم فلسفه دین درآمده است. مسئله‌ای که ابتدا از جانب فیلسوفان غرب و در نهایت نماینده‌ی برجسته آن‌ ها جان هیک مطرح شد. باید گفت چون ما با تکثرات فراوانی در جهان مواجهیم، تبیین این مسئله برای پژوهشگران عرصه‌ی دین از اهمیت شایانی برخوردار است و از آنجا که هر دینداری به دین خود پایبند است و ادیان دیگر را نسبت به دین خود ناقص می‌شمارد، نظرگاه‌ها و دلایل زیادی برای موضوع یاد شده بیان گردیده و ذهن متفکران ایرانی معاصر را نیز به خود مشغول داشته است و آنان با اعتقاد به کثرت‌گرایی یا وحدت متعالی ادیان اصول و مبانی دیدگاه خود را رواج داده و طرفداران پر شماری یافتند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*