بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار …

جدول ۴-۶) نتایج بررسی وضعیت ابعاد چهارگانه اخلاقکار با استفاده از آزمون تی – تک نمونهای ۱۰۳
جدول ۴-۷) نتایج بررسی وضعیت ابعاد هفتگانه هوش سازمانی با استفاده از آزمون تی – تک نمونهای ۱۰۴
جدول ۴-۸) نتایج بررسی وضعیت ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون تی – تک نمونهای ۱۰۴
جدول ۴-۹) ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ۱۰۶
جدول ۴-۱۰) ماتریس همبستگی ابعاد اخلاقکار ۱۰۷
جدول ۴-۱۱) ماتریس همبستگی ابعاد هوش سازمانی ۱۰۸
جدول ۴-۱۲) ماتریس همبستگی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۱۰۹
جدول ۴-۱۳) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاقکار و رفتار شهروندی سازمانی ۱۱۰
جدول ۴-۱۴) ماتریس همبستگی میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و هوش سازمانی ۱۱۱
جدول ۴-۱۵) ماتریس همبستگی میان ابعاد اخلاقکار و هوش سازمانی ۱۱۴
جدول ۴-۱۶) ماتریس کوواریانس میان ابعاد ۱۱۸
جدول ۴-۱۷) آمارههای نیکویی برازش مدل ۱۱۸
فهرست جدولها (ادامه)
عنوان صفحه
جدول ۴-۱۸) تأثیر عامل جنسیت بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ۱۲۱
جدول ۴-۱۹) تأثیر عامل سن بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ۱۲۲
جدول ۴-۲۰) تأثیر سطح تحصیلات بر اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ۱۲۲
جدول ۴-۲۱) تأثیر سطح تحصیلات بر هوش سازمانی (آزمون توکی) ۱۲۲
جدول ۴-۲۲) اثرات مستقیم ابعاد چهارگانه اخلاقکار ۱۲۵
جدول ۴-۲۳) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روح جمعی و مشارکت در کار ۱۲۶
جدول ۴-۲۴) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دلبستگی و علاقه به کار ۱۲۶
جدول ۴-۲۵) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد روابط سالم و انسانی در محل کار ۱۲۷
جدول ۴-۲۶) اثرات مستقیم ابعاد هفتگانه هوش سازمانی ۱۲۸
جدول ۴-۲۷) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد دانش کاربردی ۱۲۹
جدول ۴-۲۸) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد سرنوشت مشترک ۱۳۰
جدول ۴-۲۹) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد فشار عملکرد ۱۳۰
جدول ۴-۳۰) اثرات مستقیم ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی ۱۳۲
جدول ۴-۳۱) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد جوانمردی و مروت ۱۳۳
جدول ۴-۳۲) اثرات مستقیم دیگر ابعاد بر بعد نوع دوستی ۱۳۴
فهرست شکلها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱) ابعاد هوش سازمانی ۵۰
شکل ۲-۲) مدل مفهومی ارتباط اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی ۸۶
نمودار ۴-۱) تعداد افراد بر حسب جنسیت ۹۸
نمودار ۴-۲) تعداد افراد بر حسب تحصیلات ۹۹
نمودار ۴-۳) تعداد افراد بر حسب گروه سنی ۱۰۰
نمودار ۴-۴) مدل برازش شده اخلاقکار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (ارزش تخمینی) ۱۱۹
نمودار ۴-۵) مدل برازش شده اخلاقکار و هوش سازمانی به همراه متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی
(ارزش t) 120
نمودار ۴-۶) تحلیل مسیر ابعاد چهارگانه اخلاقکار ۱۲۵
نمودار ۴-۷) مدل تحلیل مسیر اخلاقکار با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد ۱۲۷
نمودار ۴-۸) تحلیل مسیر ابعاد هفتگانه هوش سازمانی ۱۲۹