سامانه پژوهشی – بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار …

بررسی ارتباط میان ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بررسی ارتباط میان ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز
بررسی ارتباط میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز
ضمناً با انجام تحقیق مورد نظر تأثیر عوامل جمعیتشناختی (سن، جنسیت و تحصیلات) را نیز بر میزان رعایت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بررسی گردید.
۴-۱) قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر در سه بخش قلمرو موضوعی شامل کلیت موضوع، قلمرو مکانی اعم از مکان مورد تحقیق و قلمرو زمانی که بیانگر محدوده زمانی تحقیق است به شرح ذیل بیان میگردد.
۱-۴-۱) قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی، قلمرو این تحقیق به طور اعم در محدوده رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمانها و در سطح کارکنان قلمداد میگردد که در بطن اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، به بررسی نحوه ارتباط این متغیرها از منظر کارکنان میپردازد.
۲-۴-۱) قلمرو مکانی
از نظر مکانی، تحقیق در دانشگاه شیراز و در میان تمامی کارکنان اداری که به صورت رسمی در دانشگاه مربوطه مشغول به کار هستند؛ صورت گرفت.
۳-۴-۱) قلمرو زمانی
دامنه زمانی تحقیق به لحاظ جمعآوری دادههای میدانی در ماههای فروردین تا خرداد سال ۱۳۹۲ بر میگردد؛ در ادامه مراحل تجزیه و تحلیل و تهیّه گزارش نهایی تحقیق نیز از خرداد ماه تا مرداد سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفت.
۵-۱) فرضیههای تحقیق
مبناییترین فرضیههایی که محقق را به انجام این تحقیق ترغیب نموده است؛ از قرار زیر میباشد:
میان متغیرهای اخلاقکار و هوش سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
وضعیت اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.
وضعیت هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.
وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب قرار دارد.
در کنار فرضیههای اصلی تحقیق، فرضیههای فرعی زیر نیز مطرح میگردد:
وضعیت ابعاد اخلاقکار کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب است.
وضعیت ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب است.
وضعیت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز در سطح مطلوب است.
میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
میان هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
میان هر یک از ابعاد اخلاقکار با هر یک از ابعاد هوش سازمانی کارکنان اداری دانشگاه شیراز ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد.
میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث هوش سازمانی ارتباطی قوی و معنیدار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز وجود دارد.
میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث اخلاقکار ارتباطی قوی و معنیدار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز وجود دارد.
میان تمامی ابعاد مطرح شده در بحث رفتار شهروندی سازمانی ارتباطی قوی و معنیدار از دید کارکنان اداری دانشگاه شیراز وجود دارد.
عوامل جمعیتشناختی نظیر سن، جنسیت و تحصیلات در وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مؤثر هستند.
۶-۱) تعریف واژهها و اصطلاحهای تخصصی تحقیق
اخلاق:
تمامی صفات نفسانی که منشاء کارهای پسندیده یا ناپسند باشد؛ چه آن صفت به صورت پایدار و راسخ باشد و چه ناپایدار و زودگذر (امیرکبیری و داروئیان،۱۳۹۰: ۸۴).
کار:
از نظر فلسفی، هر فعلی که در جهان صورت میگیرد، کار است و از نظر اقتصادی هر فعالیتی که به تولید یا عرضه کالا و خدمات منجر شود و منافع مالی را به دنبال داشته باشد، کار محسوب میشود (خانیجزنی،۱۳۸۷: ۹۲).
اخلاقکار:
اخلاقکار به عنوان یک تلاش مثبت در جهت انجام کار است؛ یک اعتقاد راسخ که کار به خودی خود مهم میباشد و داشتن شغل خوب برای هر فرد امری حیاتی است. در واقع این تعریف به کارکنانی اشاره دارد که، بسیار فعال بوده و کالاها و خدمات خود را با کیفیت بالایی تولید میکنند (ویمبا[۲]،۲۰۱۱: ۱۸).
هوش:
هوش عبارتست از توانایی یادگیری و بکاربردن آنچه یاد گرفته شده، در سازگاری با اوضاع و احوال تازه و حل مسائل و مشکلات تازه (مان،۱۳۷۸ :۶۸).
هوش سازمانی:
هوش سازمانی به عنوان استعداد و ظرفیت یک سازمان در حرکت قدرت ذهنیاش و تمرکز این قدرت ذهنی در تحقق رسالت سازمان تعریف میکنند (آلبرخت،۲۰۰۳: ۶).
رفتار شهروندی سازمانی:
رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتار اختیاری کارکنان که موجبات ارتقای عملیات کارایِ سازمان را فراهم میسازد، امّا مستقیماً توسط سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی و مورد تقدیر واقع نمیشود؛ این رفتار یک فعالیت ابتکاری و ارادی است که کارکنان فراتر از شرح شغل تعریف شده انجام میدهند که برای سازمان بسیار حیاتی و ارزشمند است (باتمون و ارگان[۳]،۱۹۸۳: ۵۸۸).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.