سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت- …

در اینجا به منظور روشن شدن بحث انگیزش پیشرفت و مولفه های موثر بر آن به بررسی مجموعه ی تحقیقاتی پرداخته می شود.
۲-۱۵-۲-مطالعات داخلی
رفیعیان (۱۳۷۹) در پژوهشی با عنوان “رابطه ی راهبردهای یادگیری خودگردان،مؤلفه های انگیزش(خودکار –آمدی، ارزشهایی درونزاد و اضطراب امتحان) و هوش با همدیگر و با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر شهر اهواز”به این نتیجه دست یافت که مؤلفه های انگیزش و هوش با عملکرد تحصیلی رابطه ی مثبت دارند.
حسن زاده دیزج (۱۳۷۳) به بررسی “رابطه ی بین مفاهیم انگیزش،منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان گرگان” پرداخت و دریافت که دانش آموزانی که دارای انگیزش درونی و منبع کنترل درونی می باشند ، پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند.
مولاخواه (۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان” بررسی رابطه بین سبک های اسنادی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر تهران” دریافت که دانش آموزان برخوردار از سبک اسناد اختصاصی از انگیزش پیشرفت بالایی برخوردارند. در این تحقیق، هم چنین تأکید شده دانش آموزان دارای سبک اسناد درونی و با ثبات، انگیزش پیشرفت بالایی دارند. یکی از نتایج دیگر این تحقیق این بود که بین نمرات رشته های تحصیلی و آزمون انگیزش پیشرفت تیز رابطه ای وجود ندارد.
گشتاسبی (۱۳۷۵) در پایان نامه ی خود، به بررسی “رابطه بین عزت نفس، انگیزش و هوش با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزانی که به دوره پیش دانشگاهی راه یافته اند و مقایسه آن با دانش آموزانی که به این دوره راه نیافته اند در شهرستان شیراز” پرداخت. وی پس از انجام پژوهش دریافت که بین دانش آموزانی که وارد دوره پیش دانشگاهی شده اند با دانش آموزانی که وارد این دوره نشده اند از نظر هوشی تفاوت معناداری وجود دارد و نیز عزت نفس دانش آموزانی که وارد دوره پیش دانشگاهی شده اند نسبت به کسانی که وارد این دوره نشده اند تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. ایشان همچنین دریافت که رابطه ی بین هوش،عزت نفس و عزت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی معنی دار است و بین متغیر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی،رابطه ی معنی داری بدست نیامده است.
دارابی(۱۳۸۰) طی پژوهشی با عنوان “رابطه ی جو خانواده، پایگاه اجتماعی و مکان کنترل با انگیزش پیشرفت “دریافت که بین پسران و دختران در انگیزش پیشرفت تفاوت وجود دارد و افراد برخوردار از مکان کنترل درونی در مقایسه با افراد برخوردار از مکان کنترل بیرونی از انگیزش پیشرفت بالاتری برخوردارند.
بهزاد (۱۳۸۱) در مطالعه‌ای با عنوان” سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان” به بررسی موضوع می‌پردازد. این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثراعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری. پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها ومشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد.
شریفیان (۱۳۸۰) در مطالعه‌ای تحت عنوان” سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری” بیان می‌کند که در سالهای اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمان ها و اسناد علمی در قلمروهای جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و اخیرا نیز علوم سیاسی بوده ایم. توجیه این تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعی مبتنی  بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایه های انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند. سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی برای موفقیت در برنامه های رفاه اجتماعی از سلامت اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد و به همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخص های اجتماعی و توسعه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

توسط سازمانهای معتبر جهانی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. این مقاله که بر اساس مطالعه ای گسترده بر روی روز آمدترین و معتبرترین منابع مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی تهیه شده است، با تعریف سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف آن آغاز می شود، به مفاهیم مشترک در تعاریف متفاوت سرمایه اجتماعی می پردازد بحث را با اشاره ای به تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی پیش می برد و آنگاه به طرح چارچوب نظری بحث سرمایه اجتماعی می پردازد و در پایان، رابطه سرمایه اجتماعی و مشکلات اجتماعی را با تاکید بر عامل اعتماد مورد بحث قرار می دهد.
معینی و تشکر (۱۳۸۱) در مطالعه‌ای با عنوان “نگاهی به سرمایه اجتماعی و توسعه “به بررسی موضوع می‌پردازند. این مقاله خلاصه ای است از سخنرانی برگزار شده در موسسه مطالعات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس و نویسندگان در آن با طرح سوالات و موارد انتقادی نسبت به نظریه اقتصاد ارتدوکس (نظریه اقتصاد نئوکلاسیک) دلایل و انگیزه های توجه به بحث (سرمایه اجتماعی) را توضیح می دهند و سپس با اذعان به این که مفهوم (سرمایه اجتماعی) می تواند برخی از شکافهای نظری اقتصاد نئوکلاسیک و دیدگاه های توسعه ای منتج از آن را به خوبی پر کند، به توضیح مفهوم سرمایه اجتماعی و تاریخچه این نظریه پرداخته و به اختصار دستاوردهای آن را برای توسعه برمی شمارند.
سوری (۱۳۸۴) در مطالعه‌ای تحت عنوان “سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی” بیان می‌کند که موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. وی با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازد. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
چلبی و مبارکی (۱۳۸۴) در مطالعه‌ی خود تحت عنوان “تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان “مطرح می‌کند که مفهوم «سرمایه اجتماعی» به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا با تمامی موضوعات و مسائل مطرح درحوزه انسانی و اجتماعی، از جمله حوزه آسیب های اجتماعی و به خصوص جرم، ارتباط پیدا می کند. با توجه به این تاثیرات متقابل، هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم می باشد. این مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است: قسمت اول، پیمایشی است در بین ۳۲۰ نفر از افراد عادی بالای ۱۸ سال شهر تهران و مجرمان زندان های اوین، رجایی شهر و ورامین. قسمت دوم، تحقیق در سطح بین المللی و به صورت تحلیل ثانویه بوده و مقطع زمانی خاص (۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹) را شامل می شود. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره، رگرسیون لوجستیک و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
*وحیدا و همکاران (۱۳۸۳) در مطالعه‌ای با عنوان”رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان” به بررسی موضوع می‌پردازد. آنها به بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان با نحوه تعریف و برداشت انان از جنبههای اجتماعی هویت خود پرداخته اند. تعداد ۷۰۰ نفر دانشجو به عنوان گروه نمونه از یازده دانشگاه دولتی روزانه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری مطبق متناسب انتخاب شدند. سرمایه اجتماعی که نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به شمار میاید، مقوله ای تازه و نسبتا ناشناخته در کنشهای اجتماعی محسوب میشود. در این تحقیق سرمایه اجتماعی یک شاخص ترکیبی است که شامل احساس تعهد، تعلق و اعتماد افراد به نهادها و گروه های اجتماعی و نیز بیانگر سطح علاقه انان به تعاملات اجتماعی (عضویت انان در گروه های اجتماعی) میباشد. نتایج پژوهش حاضر که با دو روش توصیفی و همبستگی انجام شده است، فرضیه اصلی تحقیق را به قرار زیر به اثبات رساند: بین میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان و نحوه تعریف انان از جنبه های اجتماعی هویت خود،همبستگی مثبت، و معنادار و نسبتا ضعیفی وجود دارد(با احتمال p=0.000 و(r=0.1919. این یافته نشان میدهد، تقویت و رشد سرمایه اجتماعی دانشجویان به تقویت هویت اجتماعی انان منجر می شود و به دانشجویان در نحوه بروز اشکال مختلف هویت اجتماعی خود مانند؛ هویت خانوادگی، ملی و مذهبی کمک میکند. برای ازمون فرضیههای تحقیق متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمونهای Rs (بررسی همبستگی)،T  (بررسی مقایسه تفاوت متغیرهای دو سطحی) و F(بررسی مقایسه تفاوت متغیرهای بیش از دو سطح) استفاده شد.
۲-۱۶- نتیجه گیری ازمطالعات انجام شده :
باتوجه به نتایج تحقیقات انجام شده ،هدف ازتحقیق حاضربه بررسی ابعاد دیگرتحقیق ازجمله سرمایه اجتماعی وانگیزش می باشد.
۲-۱۷- مبانی نظری
۱-۱۷-۱ نظریه‌های مربوط به سرمایه اجتماعی
پس از تعریف پیشرفت تحصیلی آنچه در نظر قرار می گیرد توجه به عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی یا به عبارتی علل پیشرفت تحصیلی افتراقی است این پژوهش چون به اختلاف در میزان پیشرفت تحصیلی افراد توجه دارد ، تعیین عوامل مؤثر بر تفاوت افراد در پیشرفت تحصیلی ضروری می نما
ید . پس سؤالی که در اینجا باید پاسخ داده شود این است که چه عواملی بر پیشرفت تحصیلی افراد تأثیر می گذارد تا بطور ضمنی ثابت شود که چگونه کم و کیف این عوامل در افراد مختلف منجر به پیشرفت تحصیلی متفاوت می گردد . درزمینه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نظریات مختلفی مطرح است که بطور عمده این نظریات در حیطه دو علم جامعه شناسی و علوم تربیتی قرار می گیرد . این دو علم با توجه به علاقمندی های خود عوامل مختلف و گاه عوامل مشترکی را در نظر قرار می دهند . البته تفاوت در برخی موارد نیز بیشتر به صورت بندی این عوامل مربوط می شود . ما در بررسی خود بیشتر به دیدگاه جامعه شناختی نموده و دسته بندی های مختلفی را که در این زمینه انجام  شده اند را ذکر می کنیم ، سپس به بررسی دیدگاههای موجود دراین زمینه می پردازیم .
۲-۱۷-۱-۱-ریمون بودون
در یک دسته بندی از تحقیقات انجام شده در این زمینه چهار عامل مهم را در زمینه پیشرفت تحصیلی مطرح می کند که عوامل مد نظر وی عبارتند از :
ارزش های طبقه کارگر و تأثیر آن بر انگیزه موفقیت
تأثیر طبقه اجتماعی بر فنون کلاس و زبان
فرضیه محاسبه هنر
مرتبه تولد فرزند و حجم خانواده.
ریمون بودون رابطه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان تحصیلات والدین رابطه مستقیم دارد . هر چه تحصیلات والدین بالا باشد  پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر است و هر چه تحصیلات والدین پایین باشد ، پیشرفت تحصیلی دانش آموز کمتر است .
متغیر مستقل  (میزان تحصیلات)
متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی
۲-۱۷-۱-۲-ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود
درکتاب خود از علل شکست تحصیلی یاد می کند که با کمی تغییر می توان در زمینه پیشرفت تحصیلی نیز به کار بست . درمیان نظرات مطرح شده مهمترین نقطه اشتراکی که وجود دارد توجه به تعلق طبقاتی به عنوان یک عامل مسلط در زمینه تبیین پدیده پیشرفت تحصیلی است یا حداقل می توان به نوعی نقش طبقه را در اکثر این آثار دید . لیکن محققین مختلف طرق مختلفی را برای بررسی چگونگی تأثیر طبقه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در نظر قرارداده اند که با تجزیه و تحلیل نظرات آنها می توان به یک دسته مکانیزم های تأثیر متفاوت رسید . ریمون بودون تأثیر طبقه را از طریق ایجاد انگیزه موفقیت ، تأثیر بر فنون کلامی و تأثیر بر مزیت نسبی تحصیل در نظر قرار می دهد .
۲-۱۷-۱-۳-کان وی
معتقد است انتخاب والدین (در زمینه مدرسه) یک حوزه اجتماعی است ، جایی که روابط اجتماعی باز تولید می شوند ، تقویت می شوند و واسطه می شوند . به نظر وی حوزه اجتماعی یک ناحیه مهم برای مطالعه جامعه شناختی است . علاوه بر این کان وی در مقاله خود سعی  می کند شایستگی استفاده از کار بوردیو را برای کمک کردن به تحلیل جامعه شناختی از انتخاب والدین به شکلی انتقادی امتحان کند . وی سپس نتیجه می گیرد انتخاب والدین جنبه جدیدی از باز تولید اجتماعی است که به روشنی تبیین بوردیو از روابط متقابل بین ساخت و حوزه اجتماعی را اثبات می کند . دان لکسون در تحقیق خود تحت عنوان فرصت آموزشی به بررسی آموزش و پرورش مؤثر می پردازد . درتحقیقات به طور مداوم آشکار کرده اند که درآمد والدین و موفقیت های تحصیلی دانش آموز ، بهترین مؤلفه ها برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی یک کودک هستند . تحقیق دیگری نیز در زمینه اثر موفقیت تحصیلی دانش آموز و طبقه اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی توسط میشل جیلی[۴۱] و فاریولی[۴۲] صورت گرفته که نشانگر اثر توأم این دو عامل بر پیشرفت تحصیلی است . لیکن تأثیر موفقیت تحصیلی بیشتر از طبقه اجتماعی  است . ولی این دو محقق رابطه بین موفقیت تحصیلی و طبقه اجتماعی را نیز در نظر می گیرند ، زیرا این دانش آموزان طبقه بالا هستند که موفقیت بیشتری کسب می کنند ، نه دانش آموزان طبقات محروم . پس بطور غیر مستقیم تأثیر موفقیت تحصیلی نیز نشانگر تأثیر طبقه اجتماعی است .
۲-۱۷-۱-۴-هارالامپوس
به این مسئله از دیدگاههای متفاوتی می نگرد که البته کار وی یک جمع بندی نظری از تحقیقات انجام شده است . در قدم اول به اقدامات انجام شده در علوم تربیتی توجه دارد و تأثیر پدیده هوش را مورد بررسی قرار می دهد ، سپس به دیدگاه جامعه شناختی مسأله توجه می کند و بر روی تأثیر خرده فرهنگ تمرکز نشان می دهد .
هارالامپوس عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را حول سه محور زیر مورد بررسی قرار میدهد:
هوش و پیشرفت تحصیلی
خرده فرهنگ های طبقاتی و قومی و پیشرفت تحصیلی
محرومیت فرهنگی و تعلیمات جبرانی دانش آموزان از علاقه معلم و بعضی افراد ( برینری و روزنتال ۱۹۹۱)  و حساسیت دانش آموزان برای در ارتباط کلامی و غیر کلامی به دانش آموزان منتقل شده و منجر به تلاش دانش آموزان برای هماهنگی با معلم ( برینری و روزنتال ، ۱۹۹۱ ) و یا به عبارت دیگر جا گرفتن دانش آموز در قالب هایی می شود که معلم در تصور خود بوجود آورده است .
البته علاوه بر تحقیقات فوق که نقش عوامل مختلف در شکل گیری تصور معلم را مورد بررسی قرار داده اند انتظارات دانش آموز نیز می تواند به عملکرد معلم تأثیر بگذارد ( فلرمن و همکاران ، ۱۹۸۲) .
هارالامپوس عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را حول سه محور زیر مورد بررسی قرار می دهد :
هوش ، پیشرفت تحصیلی
خرده فرهنگ های طبقاتی و پیشرفت تحصیلی