بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت- …

۲-۱۸-۳-پیربوردیو
از نظر پیربوردیو،(۱۹۸۰) سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل بین افراد – یا به بیان دیگر عضویت در گروه – است. شبکه‌ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق اعتبار می‌سازد. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها است. در واقع پیوندهای شبکه‌ای می‌بایست از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد.
ازنظر پیربوردیو، (۱۹۸۰ )شبکه های اجتماعی موهبتی طبیعی نیستند و باید آن ها را با انجام کمش های منطقی و هدفمند برای دست یابی به دیگرسرمایه ها و منابع پدید آورد . وی سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه می داند .سرمایه از نظر او سه شکل بنیادی دارد :
۱٫((سرمایه اقتصادی ))که قابل تبدیل شدن به پول است و می تواند به شکل حقوق مالکیت نهادینه شود .
۲٫((سرمایه فرهنگی))که تحت برخی ازشرایط به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و به شکل کیفیات آموزشی نهادینه می گردد .
۳٫(((سرمایه اجتماعی))که تحت برخی از شرایط به سرماییه اقتصادی تبدیل می گردد .
بوردیو برتبدیل پذیری اشکال مختلف سرماییه و بر تقلیل نهایی همه اشکال به سرمایه اقتصادی تآکید می کند ، ازنظراو ،سرمایه اقتصادی ، کارانسانی انباشته شده است .به این ترتیب ، کنشگران می توانند با استفاده ازسرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی یا فرهنگی دست یابند و به همین نحو برای دست یابی به سرماییه اجتماعی نیز باید سرماییه گذاری های هوشمندانه ای درمنابع اقتصادی و فرهنگی انجام دهند(.(Bourdieu.1985.p248& ( 980
۲-۲۰- مدل نظری تحقیق
مدل به مجموعه‌ای مادی، ریاضی یا منطقی اطلاق می‌شود، که ساخت‌های اساسی یک واقعیت را می‌رساند و در سطح خود، قادر به تبیین آن و ارائه کارکردهایش است (ساروخانی،۱۳۷۰،ص۴۵۸). مدل مطلوب مدلی است که آیینه تمام نمای اجزای اصلی و عمده پدیده موردنظرباشد،اگرچه درست همانندواقعیت مفصل وپیچیده نیست ولی با نشان دادن روابط اصلی اجزاء وآثارآنها وسیله ای ساده و مناسب دراختیارتحلیلگر می باشد.پس باید درنظر داشت که قیاس درمدل تنهاحاکی ازوجودبرخی شباهتهاست نه همسانی درهمه خصایص وخواص ومدل فقط فرضیه خاصی را مطرح می کند که باید به محک آزمون زده شودو همه فرضیه های ممکن را دربر نمی گیرد.مدلها مخلصی ازواقعیات و روابط اصلی بین اجزای پدیده هامی باشند و نمایی کلی از واقعیت را نشان می دهند(الوانی،۱۳۷۹).
پس از اینکه نظریه های مرتبط با متغیر وابسته تحقیق در قالب چارچوب نظری تحقیق ترسیم شد در این بخش مفاهیم مرتبط با متغیر وابسته تحقیق و ارتباط بین آنها در قالب چارچوب مفهومی تحقیق یا همان مدل تحقیق ترسیم می گردد .
مولفه های آموزشی و روانشناختی
پیوندهای اجتماعی
معاشرت
مشارکت
پیشرفت تحصیلی
سرمایه اجتماعی
روابط اجتماعی
همیاری
مولفه های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی
اعتماد
با توجه به موارد ذکر شده ما در این تحقیق بدنبال رد یا اثبات فرضیات زیر هستیم:
۲-۱۹-فرضیات تحقیق :
۲-۱۹-۱- الف) فرضیه اصلی
به نظر می رسد بین ابعادسرمایه اجتماعی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه ای معنادار وجود دارد.
۲-۱۹-۲- ب) فرضیات فرعی:
به نظر می رسد بین مولفه اعتماد از ابعاد سرمایه ی اجتماعی با سایر ابعاد پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه ای معنادار وجود دارد.
به نظر می رسد بین مولفه همیاری از ابعاد سرمایه ی اجتماعی با سایر ابعاد پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه ای معنادار وجود دارد.
به نظر می رسد بین مولفه روابط اجتماعی از ابعاد سرمایه ی اجتماعی با سایر ابعاد پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه ای معنادار وجود دارد.
به نظر می رسد بین مولفه مشارکت از ابعاد سرمایه ی اجتماعی با سایر ابعاد پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه ای معنادار وجود دارد.
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.