بررسی سطح دانش مربیان فوتبال استان گیلان حاضر در رده های مختلف و روش های …

پس از هماهنگی با هیأت فوتبال استان گیلان و شهرستان های مذکور، اهمیت اجرای تحقیق به اطلاع مربیان رسید. تمامی ۵۰ نفر مربیان فوتبال به طور تصادفی به عنوان آزمودنی های این تحقیق انتخاب شدند. پس از ارائه راهنمای های اولیه به مربیان در ارتباط با نحوه تکمیل پرسشنامه، همه آن ها در شرایط تقریباً یکسان به موارد خواسته شده در پرسشنامه پاسخ دادند. پس از جمع آوری نتایج خام و ارزش گذاری سؤالات پرسشنامه، به کمک آمار توصیفی، فراوانی استفاده از هر یک از شش شیوه آماده سازی فوتبالیست ها توسط مربیان « آزمون جسمانی، افزایش انعطاف پذیری، تمرینات سرعتی، تمرینات پلایومتریک، تمرینات هوازی و تمرینات افزایش قدرت و توان عضلانی » مشخص شد.
در مطالعه حاضر، قسمت های زیر با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت:
الف- اطلاعات شخصی: سن، سابقه، درجه و تجربه مربی گری، سطح تحصیلات و مهم ترین موفقیت مربی در سمت های مختلف
ب- آزمون جسمانی شامل: ۱- فاکتورهای آمادگی جسمانی ۲- اندازه گیری فاکتورهای آمادگی جسمانی
پ- افزایش انعطاف پذیری: ۱- نوع تمرینات انعطاف پذیری ۲- حرکات کششی
ت- تمرینات سرعتی: نوع تمرینات برای افزایش سرعت
ث- تمرینات پلایومتریک: ۱- استفاده از تمرینات پلایومتریک ۲- دوره آماده سازی بازیکنان ۳- نوع تمرینات پلایومتریک
ج- تمرینات هوازی: ۱- نوع تمرینات هوازی ۲- مرحله استفاده از تمرینات هوازی ۳- تعداد جلسات تمرینات هوازی پیش از فصل مسابقات و در طول فصل
چ- تمرینات افزایش قدرت و توان عضلانی: ۱- تمرینات مقاومتی ۲- کار با وزنه
سپس، پاسخ سؤالات بسته پاسخ به صورت توصیفی (با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶) و همچنین، پاسخ سؤالات باز پاسخ با استفاده از تحلیل محتوا و با بکارگیری هر یک از شش شیوه آماده سازی فوتبالیست ها توسط مربیان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه
در این فصل یافته های پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها به صورت جدول توزیع فراوانی و نمودارها ارائه شده است. تا بتواند بار کاربردی اطلاعاتی خود را منتقل نمایند. لذا بر همین اساس مناسب ترین ابزار برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده های بدست آمده، آزمون آماری یا استفاده از نرم افزار spss نسخه ۲۰ تشخیص داده شد. در نهایت به پاسخ های سوال های مورد نظر پرداخته است.
۴-۲٫ شاخص توصیفی
۴-۲-۱٫شاخص های توصیفی سن مربیان فوتبال استان گیلان
جدول ۴-۱: توصیف ویژگی مربیان بر اساس سن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تعداد میانگین انحراف معیار کمترین سن بیشترین سن
۱۰۸ ۷/۳۸ ۴۷/۶ ۲۹ ۵۴

نمودار۴-۱: توصیف ویژگی مربیان بر اساس سن
بر اساس اطلاعات جدول فوق، میانگین سن مربیان فوتبال شرکت کننده در این پژوهش ۷/۳۸ سال می باشد. سن جوان ترین مربی ۲۹ سال و مسن ترین مربی ۵۴ سال می باشد.
۴-۲-۲٫ شاخص های توصیفی سابقه مربیگری مربیان فوتبال استان گیلان
جدول ۴-۲: توصیف ویژگی مربیان بر اساس سابقه مربیگری در لیگ