بررسی سطح دانش مربیان فوتبال استان گیلان حاضر در رده های مختلف و …

جذاب،مجموعه ای از توانایی های خاص فیزیکی و فیزیولوژیکی، تکنیکی و تاکتیکی را می طلبد. اجرای موفقیت آمیز فوتبال نیاز به کسب مهارت های خاص این رشته ورزشی دارد که برای رسیدن به این مهارت ها، کسب مجموعه ای از عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی از قبیل استقامت و ظرفیت هوازی، استقامت بی هوازی، قدرت و چابکی ضروری است. لازمه تمام این موارد انجام تمرین و ممارست مداوم، بر طبق یک برنامه علمی و از قبل تدارک دیده شده، است[۱۴].
مربیان مسئولیت های ویژه ای مانند طراحی برنامه تمرینی، سازماندهی و مدیریت بر اجرای برنامه تمرینی، ارزیابی و آزمون فاکتورهای متفاوت آمادگی جسمانی ورزشکاران را بر عهده دارند[۸]. بدیهی است که آگاهی،تخصص و دانش مربیان در بکارگیری روش های نوین برای افزایش آمادگی جسمانی ورزشکاران (بعنوان یکی از وظایف مربیان)، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از به هدر رفتن استعدادهای ورزشی، موفقیت یک تیم ورزشی را در سطح ملی و بین المللی تضمین می کند [۲۴]. رایلی (۲۰۰۵) در بررسی خود اظهار داشت، به نظر می رسد بازی های جدید در سطح حرفه ای، پرفشارتر از آن چیزی باشند که در متون علمی موجود گزارش شده است. درنتیجه، نیاز به رویکرد علمی تر به تمرین وجود دارد [۳۳].امروزه مربیگری در رده مشکل ترین شغل ها قرار می گیرد. یک مربی کارآمد باید مهارت و دانش بالایی داشته باشد[۹] چرا که سطح آگاهی مربیان نسبت به دانش تمرینی به روز، می تواند همانند ابزاری قدرتمند و مدرن، ورزشکار را به سمت اوج عملکرد در میادین ورزشی رهنمون سازد.وظیفه اصلی مربی، کمک به ورزشکار برای بهبود عملکرد و موفقیت در میادین ورزشی و کسب احساس رضایتمندی و همین طور لذت بهره مند شدن از ورزش است. هرچند، روش مورد استفاده برای دستیابی به آمادگی جسمانی توسط مربیان با یکدیگر متفاوت است، در برخی جنبه ها ممکن است از روش های واحدی برای بهبود عوامل آمادگی جسمانی استفاده شود. همچنین، با در نظر گرفتن نقش قابل توجه عوامل آمادگی جسمانی نظیر سرعت، قدرت، استقامت، توان و چابکی در دستیابی به موفقیت های ورزشی، سطح آگاهی و دانش مربیان نقش مهمی در پرورش و به حداکثر رساندن عملکرد فوتبالیست های حرفه ای خواهد داشت.
بدیهی است که آگاهی از سطح دانش و شیوه های تمرینی مورد استفاده مربیان می تواند نقاط ضعف و قوت احتمالی برنامه های تمرینی را در یک رشته ورزشی خاص، بخصوص رشته پرطرفدار فوتبال، مشخص کرده و راهکارهای مفیدی را برای بهبود وضعیت موجود ارائه دهد.از سوی دیگر، شاخص های آمادگی جسمانی از نظر فیزیولوژیک، تا حدود زیادی تحت تأثیر تمرین بهبود می یابند. بنابراین، علل ضعف و قوت ورزشکاران را در یک شاخص آمادگی، می توان تا حدود زیادی به شیوه های تمرینی مورد استفاده و بطور ویژه، سطح دانش و آگاهی مربیان، نسبت داد. با وجود این، در مورد روش های مورد استفاده مربیان فوتبال و سطح دانش آن ها در داخل کشور اطلاعات اندکی وجود دارد. با توجه به مطالب بیان شده، انجام پژوهش هایی در زمینه بررسی متدهای تمرینی و سطح دانش و آگاهی مربیان داخلی فوتبال کشور، ضروری به نظر می رسد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی شیوه های تمرینی و سطح دانش مربیان فوتبال استان گیلان می باشد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه موفقیت تیم های فوتبال در مسابقات مختلف تا حدود زیادی مرهون داشتن آمادگی جسمانی و عملکردی مطلوب است. شواهد تحقیقی نشان می دهند که بازی های فوتبال امروز در سطح حرفه ای، پر فشارتر از گذشته انجام می شوند. استرودویک و رایلی [۳۵] در مطالعه ای میزان فعالیت بازیکنان لیگ برتر انگلیس را در دو فصل ۱۹۹۹-۱۹۹۸ و ۲۰۰۰-۱۹۹۹ با مشاهدات قبلی بازیکنان زبده انگلیسی قبل از سال های ۱۹۹۲ مقایسه کردند. نتایج نشان داد بازیکنان فعلی در بازی حدود ۵/۱ کیلومتر بیشتر از بازیکنان قبلی می پیمایند که این تفاوت تقریباً در تمام پست های بازی وجود دارد. از جمله ویژگی های فوتبال امروزی، حرکت بیشتر توپ و توقف کمتر در بازی است [۳۸].بنابراین، در فوتبال امروزملاحظات فیزیولوژیکیباید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد و نقش تمرینات آماده سازی و بویژه روش های تمرینی مربیان و آگاهی آن ها ازنیازهای فیزیولوژیکی ورزشکار، پر رنگ تر از گذشته خواهد بود.
امروزه بیشتر تیم های جهان روند رو به رشدی را در پیش گرفته و هر کدام سعی دارند تا بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. جدا از سایر عوامل، آمادگی جسمانی بیشترین تأثیر را بر اوج عملکرد دارد. تمرینات ورزشی اصولاً موجب افزایش توانایی حرکتی می شود، اما اگر بخواهیم این توانایی به حداکثر برسد و نیز مستمر باشد، چه باید کرد؟ در این ارتباط اهمیت علم تمرین و تمرینات اصولی که متناسب با نیازهای حرکتی و فیزیولوژیکی ورزش مورد نظر باشد، یک اصل مهم است.پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در اثر تمرینات ورزشی، کارآیی سیستم عصبی- عضلانی بهبود می یابد. هرچند ممکن است اختلاف نظرهایی هم در شیوه انجام تمرینات وجود داشته باشد. در این بین می توان به نوع انقباضات عضلانی، روش تمرینی، تعداد جلسات تمرین و استراحت بین نوبت های تمرینی اشاره کرد. واضح است که این اختلاف نظرها می تواند مبنای پژوهشدر زمینه یافتن بهترین شیوه تمرینی را فراهم کند.
افزایش سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران امروزی نتایج تلاش و پژوهش مربیان فنی و محققان علوم ورزشی است. توسعه روش ها و سیستم های نوین طراحی برنامه تمرین سبب استفاده از مربیان حرفه ای در زمینه بدن سازی شده است. یکی از عوامل مهم برای پیشرفت کمی و کیفی هر ورزشکاری، بکارگیری شیوه های تمرینی مرتبط با رشته ورزشی همان ورزشکار بر پایه اصول علمی است. آشنایی و آگاهی مربیان از شیوه های نوین ارزیابی و سیستم های جدید تمرینی، نقش مهمی در پرورش و به حداکثر رساندنظرفیت های جسمانی یک تیم یا یک استعداد ورزشی برای دستیابی به موفقیت های ورزشی دارد. بدون تردید، شیوه های آماده سازی، طراحی چرخه های تمرینی، استفاده از وسایل و ابزار تمرینی و ارزیابی منظم وضعیت آمادگی جسمانی ورزشکار در طول دوره آماده سازی از دلایل مهم تفاوت ورزشکاران ایرانی و رقبای خارجی است[۲۴]. بنابراین، نداشتن تخصص و عدم آگاهی در زمینه های بیان شده، ورزشکار را با سطوح ناکافی آمادگی مواجه می کند که می تواند به افت عملکرد ورزشکار بینجامد. اگرچه این وظایف بطور اختصاصی بر عهده مربیان بدن سازی است، تقریباً هیچ مطالعه ای شیوه های مورد استفاده و سطح دانش و آگاهی مربیان داخلی را در زمینه علم تمرین و همچنین، شیوه های مورد استفاده برای آماده سازی فوتبالیست های داخل کشور را مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین، بنظر می رسد بررسی شیوه های تمرینی و سطح دانش و آگاهی مربیان فوتبال داخل کشور و بویژه استان های صاحب سبک در فوتبال ایران (از جمله استان گیلان)، می تواند زمینه ای را برای بهبود دانش تمرینی این مربیان و ارائه پیشنهادات موثر و کاربردی به فدراسیون فوتبال و هیأت های فوتبال استان هافراهم کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی برنامه های تمرینی این مربیان را مشخص نماید. لذا با در نظر گرفتن دلایل ارایه شده، انجام پژوهش در مورد بررسی شیوه های تمرینی مربیان فوتبال ضروری به نظر می رسد.
۱-۴- اهداف و پرسش های پژوهشی
۱-۴-۱- هدف کلی
بررسی شیوه های تمرینی مورد استفاده مربیان فوتبال استان گیلان
۱-۴-۲- اهداف اختصاصی
بررسی دانش تمرینی مربیان فوتبال در استفاده از فاکتورهای آمادگی جسمانی
بررسی دانش تمرینی مربیان فوتبال در استفاده از تمرینات انعطاف پذیری
بررسی دانش تمرینی مربیان فوتبال در استفاده از تمرینات سرعتی
بررسی دانش تمرینی مربیان فوتبال در استفاده از تمرینات پلایومتریک
بررسی دانش تمرینی مربیان فوتبال در استفاده از تمرینات چابکی
بررسی دانش تمرینی مربیان فوتبال در استفاده از تمرینات قدرتی و توان عضلانی
بررسی دانش تمرینی مربیان فوتبال در استفاده از تمرینات هوازی
۱-۵- سوالات تحقیق
شیوه های تمرینی مورد استفاده و روش کار مربیان فوتبال استان گیلان با کدام الگوی تمرینی صورت می گیرد؟
آیا مربیان فوتبال استان گیلان در طی روند آماده سازی، فاکتورهای آمادگی جسمانی فوتبالیست ها را اندازه گیری می- کنند؟
آیا مربیان فوتبال استان گیلان در طی روند آماده سازی، از تمرینات انعطاف پذیری جهت آماده سازی فوتبالیست ها استفاده می کنند؟
آیا مربیان فوتبال استان گیلان در طی روند آماده سازی، از تمرینات سرعتیجهت آماده سازی فوتبالیست ها استفاده می کنند؟
آیا مربیان فوتبال استان گیلان از تمرینات پلایومتریک در طی روند آماده سازی فوتبالیست ها استفاده می کنند؟
آیا مربیان فوتبال استان گیلان، از تمرینات چابکی در طی روند آماده سازی استفاده می کنند؟
آیا مربیان فوتبال استان گیلان در طول دوره آماده سازی، از تمرینات قدرتی و توان عضلانی جهت آماده سازی فوتبالیست ها استفاده می کنند؟
آیا مربیان فوتبال استان گیلان، از تمرینات هوازی در طی روند آماده سازی استفاده می کنند؟
۱-۶-روش اجرا
این تحقیق ار لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. بر اساس روش های تحقیقی رایج، پرسشنامه می تواند سطح دانش و شیوه های تمرینی مربیان فوتبال استان گیلان در خصوص شیوه های آماده سازی فوتبالیست ها را با سوالات راهنمایی شده بسنجد. بدین ترتیب، از این روش استفاده شد تا این موضوع که آیا مربیان فوتبال از روش های تمرینی رایج و اصول علم تمرین در برنامه های آماده سازی ورزشکاران خود آگاه بوده و از آن استفاده می کنند،مشخص شود.
۱-۶-۱- روش جمع آوری اطلاعات
پس از تعیین روایی، پرسشنامه شیوه های تمرینی مورد استفاده مربیان بین مربیان فعال فوتبال استان گیلان و در شهرستان های منتخب توزیع شد.
۱-۶-۲- جامعه و نمونه آماری
مربیان فعال استان گیلان، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. در ابتدا بر اساس آمار کمیته آموزش هیأت فوتبال استان گیلان، تعداد مربیان فعال استان و شهرستان های آن مشخص شد و سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶، تعداد ۱۰۸ نفر از این مربیان به صورت کاملاً تصادفی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.
۱-۶-۳- ابزار جمع آوری
پرسشنامه شیوه های تمرینی مربیان از مطالعه انجام شده توسط سیمنز و همکاران [۳۴] اقتباس شده و در تدوین سوالات، از نظر اساتید صاحب نظر استفاده شد که پس از تعیین روایی در میان نمونه مورد مطالعه توزیع گردید. این پرسشنامه شامل ۷ قسمت می باشد که عبارت است از: اطلاعات شخصی، آزمون های جسمانی، توسعه انعطاف پذیری، توسعه سرعت، روش های تمرینی پلایومتریک، توسعه آمادگی هوازی و توسعه قدرت و توان عضلانی.
۱-۶-۴- روش تحلیل داده ها
بیشتر سؤالات پرسشنامه بسته پاسخ و تعدادی از آن ها نیز باز پاسخ بود. پاسخ سؤالات بسته پاسخ به صورت توصیفی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اما پاسخسؤالات باز پاسخ، طبق منابع گذشته که از طریق پرسشنامه، طرز کار مربیان را مورد بررسی قرار داده اند، توسط محققان با تجربه در زمینه تحقیق در علم تمرین، به صورت محتوایی (Content-Analyzed) و با استفاده از هر یک از شش فاکتور آماده سازی فوتبالیست ها توسط مربیان تحلیل شد.
۱-۷- محدودیت های پژوهش
۱-۷-۱- محدودیت های قابل کنترل
این پژوهش در بین مربیان فعال فوتبال استان گیلان انجام شد.
زمان اجرای پژوهش در سال ۱۳۹۳ بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.