بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش …

Abstract Technology Binary code Background, Digital binary data Grid, Technology Concept.

در سه دهه‌ی پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۶-۱۹۷۶) دستاوردهای بزرگ اقتصادی به طور گسترده ای تقسیم می شد؛ به نحوی که درآمد ۹۰ درصد پایینی جامعه‌ی امریکایی به طور متوسط، با سرعت بیشتری از لحاظ درصدی در مقایسه با درآمد ۱ درصد بالایی افزایش پیدا کرد. در سه دهه‌ی پس از سال ۱۹۷۶، درآمد ۹۰ درصد پایینی از خانوارها به طور متوسط بسیار کم افزایش یافته است، در
حالیکه درآمد ۱ درصد بالایی به سرعت رشد کرد. (http://www.irs.gov) (به نمودار ۱٫۹ توجه شود):
 
نمودار۱٫۹ – توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد
بنا به آمار رسمی اداره ی بودجه ی کنگره امریکا، درآمدهای پس از کسر مالیات، بر درآمد خانوارهای دارای بالاترین درآمدها در امریکا، بیش از درآمدهای گروه های دیگر در جامعه امریکایی افزایش داشت.
درآمد پس از مالیات بر درآمد، برابر با درآمد پس از کسر مالیات فدرال و افزودن پرداخت های نقدی به مردم از طریق برنامه هایی مانند تامین اجتماعی و بیمه بیکاری است. یک پنجم بالایی جمعیت شاهد افزایش ۱۰ درصدی در سهم درآمد پس از مالیاتشان بودند و بیشتر این افزایش درآمد نصیب ۱ درصد بالایی شد. سهم درآمد پس از مالیات بقیه گروه‌های مردم امریکا ۲ تا ۳ درصد کاهش یافت.www.cbo.gov/publication/42729) ) (نمودار۱٫۱۰):
 
نمودار ۱٫۱۰ – درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۷
اگر داده های تاریخی از زمان صنعتی شدن در دهه ی ۱۸۲۰ میلادی بررسی شوند، مشخص می شود که رشد اقتصادی امریکا در طی این سال ها نابرابر بوده است. بدترین رکود اقتصادی نیز در تاریخ این کشور، در زمان رکود بزرگ اقتصادی دهه‌ی ۱۹۳۰ بوقوع پیوست؛ زمانی که تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی تا حدود یک سوم کاهش یافت و نرخ بیکاری به ۲۵ درصد رسید ۱۶۳ (جدول ۱٫۲).

جدول ۱٫۲- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف
سال (میلادی/ شمسی) درآمد ملی سرانه درصد رشد سالانه
۱۸۲۰/ ۱۱۹۹ ۱۲۵۷
۱۸۷۰/ ۱۲۴۹ ۲۴۴۵ ۱٫۳۴
۱۹۱۳/ ۱۲۹۲ ۵۳۰۱ ۱٫۸۲
۱۹۵۰/ ۱۳۲۹ ۹۵۶۱