بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک- قسمت ۱۵

abstract big data

با توجه به مقدار ضرایب بدست آمده و سطح احتمال فیشر برای پرسشنامه مذکور ملاحظه میشود که شاخص های مختلف پرسشنامه از پایایی و قابلیت اعتماد بالایی برخوردار بودهاند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
(یافتهها)
۱-۴ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چندمرحلهای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دستهبندی … و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی، پالایش
میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند.
در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده و در ادامه برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجهگیری از روش های آماری و آزمونهای متفاوت با بهره گرفتن از نرمافزارهای SPSS استفاده گردید.
برای آزمون پایایی سؤالات پرسشنامه از ضریب آزمون آلفای کرونباخ و برای بررسی نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها از آزمونKS (کولوموگروف-اسمیرنوف) استفاده می شود. برای بررسی
فرضیه ها در صورت نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن از
آزمون های ناپارمتریک استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار SPSS انجام می شود.
۲-۴ بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی
زن ۱۱۹ ۰/۳۵ ۰/۶۵
مرد ۲۲۱ ۰/۶۵ ۰/۱۰۰
جمع ۳۴۰ ۰/۱۰۰

 


نمودار ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
در بررسی حاضر از بین ۳۴۰ نفر پاسخگویان و مطابق با جدول و نمودار (۱-۴)؛ ملاحظه میگردد که ۲۲۱ نفر از پاسخگویان، مرد (۶۵%) و ۱۱۹ از پاسخگویان، زن(۳۵%) میباشند.
۱-۲-۴ توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی
جدول ۲-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*