پژوهش دانشگاهی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

Abstract mandala graphic design and watercolor digital art painting for ancient geometric concept background

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسأله، عناصر سازمان یادگیرنده، ضرورت تحقیق و مدل مفهومی تحقیق، تعاریف و واژه های کلیدی در دو بعد مفهومی و عملیاتی و فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق و اهداف و روش های تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق به طور خلاصه خواهیم پرداخت.
۱-۲- بیان مسأله
همانظور که اشاره شد در دوهه گذشته مفهوم سازمان یادگیرنده توسط تعدادی از مدیران باهوش و با تجربه در محیط های کسب و کار به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته و سپس در محیط های دانشگاهی رشد و پرورش یافته است.
مدیریت اجرایی سازمان ها و شرکت های پیشرو نیز به منظور کاهش هزینه های سرمایه ای و هزینه های واحد تولیدی خود و همچنین افزایش سهم خود در بازار و پیشی گرفتن از رقبا بر یادگیری سازمانی و کسب دانش تأکید داشته اند (جاویدیار، ۱۳۸۵: ۳).
قبل از پرداخت به سازمان یادگیرنده بهتر است با عناصر آن آشنا شویم:‌
۱-۳- یادگیری
با توجه به تعریف آقای هلیگارد و مارکوئیز یادگیری عبارتست از فرایند تغییرات نسبتاً پایدار در توان بالقوه ناشی از تجربه (هرگنهان، ۱۳۸۶‌).
۱-۴- یادگیری سازمانی
فرایند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی است که در شرایط تغییر به طور مؤفقیت آمیزی خود را تطبیق می دهد. در ادامه به انواع یادگیری سازمانی اشاره خواهد شد.
سازمان یادگیرنده سازمانی خواهد بود که در آن یادگیری، نیاز همیشگی کلیه کارکنان تلقی می شود و در آن ضمن تأکید بر آموختن و چگونه آموختن و جذب و توزیع دانش نو، به خلق و تولید اطلاعات و دانش جدید مورد نیاز پرداخته می شود. و تمامی این دانش ها در رفتار و عملکردها متجلی می شود (قهرمانی، ۱۳۸۳).
آقای پیترسنگه که از نظریه پردازان اصلی سازمان یادگیرنده است سازمان یادگیرنده را با استفاده از افراد، ارزش ها و سایر خرده سیستم ها و با تکیه بر درس ها و تجربه هایی که به دست می آورد عملکرد خود را تغییر می دهد و آن را بهبود می بخشد، معرفی می نماید.
باید توجه داشت که سرعت یادگیری سازمانی می بایستی بیش از سرعت تغییرات محیطی باشد. با توجه به نظر آقا پیتر سنگه، بهبود مستمر با استفاده از افراد و ارزش ها منجر به افزایش توان رقابتی شده و حداقل آن کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا ست.
با توجه به تعریف و ماهیت سازمان های یادگیرنده مؤسسات مالی و اقتصادی از جمله بانک ها باید برای ایجاد مؤقعیت رقابتی، خود را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کنند. تبدیل بانک ها به سازمان یادگیرنده به منظور ارائه خدمات نوین و بهتر به مشتریان، ایجاد اشتغال در سطح وسیع ارتقای تجارت خارجی و تحرک منابع و سرمایه های سرگردان و بلا استفاده ضروری است (رییس حسینی، ‌۱۳۸۶: ۴).
اما چرا یادگیری برای شرکت ها اهمیت دارد؟
اولاً با یادگیری می توان شرایط متغیر را ارزیابی نمود و نسبت به ارائه خدمات جدید ومحصولات جدید دست به کارشد. با یادگیری می توان بحران ها را پاسخ گفت با یادگیری می توان استراتژی های مناسب اتخاذ نمود با یادگیری می توان خدمات بهتری را به مشتریان ادائه نمود. پاسخ گویی سریع و اطمینان بخش از روابط پایدار با مشتری و ارائه سایر خدمات مستمر از فرایندهای داخلی سازمان ناشی می گردد (جاویدیار، ۱۳۸۵: ۴).
برای سازمان یادگیرنده مدل های متفاوتی ارائه شده است یکی از مدل ها مدل سیستمی مایکل مارکوارت است این مدل ۵ زیر سیستم یادگیری، سازمان، افراد، دانش و فن آوری است. مارکوارت مدل مذکور را در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از ۱۵ سال مطالعه و تحقیق بر روی شرکت ها و سازمان های مختلف و بزرگ در سراسر جهان ارائه نمود مدل یاد شده تمام ابعاد را که در یک سازمان باید برای پیشی گرفتن از رقبا در نظر گفت بیان می نماید. این مدل از سوی بسیاری از نظریه پردزان مطرح در مقوله یادگیری و سازمان یادگیرنده مورد تأیید و تمجید قرار گرفته است.
مسأله ای که مد نظر محقق قرار گرفته است این است که بانک توسعه صادرات ایران را در چهارچوب سازمان یادگیرنده و با توجه به مدل سیستمی مایکل مارکوارت ارزیابی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه در بانک توسعه صادرات ایران فاکتورهای یادگیری، سازمان، افراد، دانش و فن آوری مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.
۱-۵- ضرورت تحقیق
به عقیده سنگه نظریه پرداز اصلی سازمان یادگیرنده، انسان ها برای یادگیری طراحی شده اند، هیچکس اعمال اساسی مورد نیاز کودکان را به آن ها نمی آموزد، بلکه آن ها خود به کمک حس عمیق کنجکاوی و آزمایش کردن که در درون خود دارند، راه رفتن، صحبت کردن و.. را یاد می گیرند، متاسفانه سازمان ها در جوامع امروزی اغلب به جای یادگیری به کنترل تمایل دارند. این سازمان ها افراد را به خاطر کارکردن برای دیگران تشویق می کنند و نه به دلیل بهره گیری از کنجکاوی طبیعی و انگیزه فطری یادگیری در وجودشان. افراد از زمان کودکی در اولین برخورد خود با سازمانی به نام مدرسه می آموزند که کار آن ها یافتن پاسخ صحیح و اجتناب از خطاست و این بازی در دوره های متمادی عمر انسان ها و به هنگام کار برای سازمان‌های متفاوت به صورت یکسان در جریان است.
به نظر پیتر سنگه مشکل اصلی دست به گریبان سازمان های امروزی این است که آن ها اغلب به صورت یک کل قادر به شناسایی تهدیدها و اثرات آن ها نبوده و از خلق گزینه ها و راه حل ها عاجزند. به بیانی دیگر سازمان ها در یادگیری دچار مشکل می شوند. حتی مؤفق ترین سازمان ها در ص

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ورتی که دچار فقر یادگیری باشند با وجود اینکه به حیات خود ادامه خواهند داد هرگز تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور نخواهند رساند.
در دنیای رقابتی امروز بالاترین ارزش دارایی یک سازمان افراد هستند. با یک نگاه درمی یابیم که خود افرد دارایی نیستند بلکه در پس هر فرد دانش و آگاهی وی می باشد که او را در یک سازمان ارزشمند و به یک سازمان ارزش افزوده می دهد.
امروزه صنعت بانکداری در بسیار از کشورها نقش فعال و مؤثری را در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها بازی کرده و دراین میان با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور ایران و وجود عواملی مانند ایجاد و گسترش بانک های خصوصی و کاهش نرخ سود بانکی ساختار دولتی اکثر بانک های تجاری کشور، دولتی بودن بانک مرکزی نظام بانکی کشور با شرایط پویا و پیچیده ای روبرو شده است. لازمه مؤفقیت در چنین محیط هایی ایجاد و توسعه قابلیت های سازمان یادگیرنده در نظام بانکی کشور و دستیابی به چشم انداز بانک یادگیرنده است. در دهه اخیر سازمان های از جمله بانک ها در سراسر جهان با دنیای پیچیده و پویا مواجه می باشند.
داشتن مزیت رقابتی، که با دانش و شناخت محیط داخل و خارج و تطبیق سازمان با تغییرات و تحولات محیطی سازمان ایجاد می گردد تحت سازمان یادگیرنده مورد بحث قرار می گیرد.
مارکوارت معتقد است سازمان باید طریقه برقراری تعادل بین نیازهای توسعه فردی و سازمانی به منظور پیگیری شایسته هر دو آن ها را بداند به عبارت دیگر باید چگونگی یادگرفتن و ویژگی های یک سازمان یادگیرنده را بداند. سازمان های مؤفق دارای پیشینه یادگیری هستند و مؤفقیت آن ها در مراحل مختلف تکامل سازمان ها اتفاقی نبوده است.
بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۷۰ شکل گرفت و بعنوان اولین بانک تخصصی در بخش صادرات و واردات و به طور کلی فعالیت های ارزی شروع به کار کرد.
تغییرات سریع فن آوری و ظهور بانکداری الکترونیکی باعث تغییر ماهیت خدمات بانکی شده و کامپیوتر و دستگاه های کاملاً خودکار جایگزین خدمات سنتی شده است. باطبع این ابزار تغییرات زیادی را در نوع مهارت مورد نیاز کارکنان و مشتریان بانک توسعه صادرات ایران ایجاد کرده است.
از چالش های موجود در بانک توسعه صادرات ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد:‌
عدم صحیح تخصیص منابع مطابق با بانکداری اسلامی
عدم استفاده از بکار گیری دانش پرسنل با توجه به اینکه بالاترین نرخ تحصیل را در بانک های کشور داراست حدود ۲۰ درصد دیپلم ۵۴ درصد لیسانس ۲۰ درصد فوق لیسانس و ۶ درصد دکترا
ضعف در جذب منابع
ضعف در اجرای بازاریابی
عقب ماندن از رقبا در بانکداری الکترونیکی
پایین بودن نسبت سود به سرمایه بانک.