بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

3d rendering of room with lighting

زمانیکه یک سازمان بتواند خود را با سرعت به یک سازمان یادگیرنده مبدل سازد بسیاری از مشکلات آن حل خواهد شد زیرا سود و بهره وری این بانک از مهمترین هدف یک موسسه است و می توان باحرکت به سوی سازمان یادگیرنده آن را بهبود داد.
از دیگر دلایل انتخاب موضوع می توان به:
تحقیقات اندک بانک های ایرانی در این خصوص
کسب مزیت رقابتی
ایجاد مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات که نشان دهنده اهمیت دانش در سازمان می باشد.
۱-۶- مدل مفهومی تحقیق
در تحقیق حاضر مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت مورد استفاده قرار می گیرد. مارکوارت، مدل مذکور را در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از پانزده سال مطالعه و تحقیق بر روی شرکت ها و سازمان های مختلف و بزرگ در سراسر جهان ارائه نموده است. مدل یاد شده ضمن اینکه تمام ابعادی را که یک سازمان باید برای پیشی گرفتن از رقبا در نظر گرفته بگیرد را بیان می کند. نسبت به سایر مدل های ارائه شده توسط نظریه پردازان مقوله یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده از سادگی و روانی خاصی برخورداد بوده و جامع و کاربردی تر است. ضمن اینکه از سوی بسیاری از نظریه پردازان مطرح در مقوله یادگیری و سازمان یادگیرنده مورد تأیید و تمجید قرار گرفته است. مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت، چارچوب عملی ویژه ای را برای تسهیل ساختار دهی مجدد سازمان، مدیریت تغییر و ایجاد سازمان های یادگیرنده ارائه می کند. این مدل سیستمی مطابق شکل ۳-۱ شامل پنج زیر سیستم یادگیری، سازمان، افراد، دانش و فن آوری است و بیانگر وجود مؤلفه های پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمند سازی افراد (کارکنان، مشتریان و ذینفعان) مدیریت دانش و فن آوری اثر بخش یادگیری در یک سازمان یادگیرنده است (مارکوارت، ۲۰۰۳: ۲۵).
شکل ۱-۱: مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت
در این پژوهش با استفاده از مدل فوق و آزمون های متفاوت بررسی می شود آیا بانک توسعه صادرات ایران یک سازمان یادگیرنده است یا خیر؟ همچنین آزمون های متفاوت انجام می گیرد تا به وجود یا فقدان هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده ارائه شده توسط مدل مارکوارت در بانک توسعه صاردات ایران پی برده شود.
با توجه به شکل فوق زیر سیستم های سازمان–افراد–دانش–فن آوری برای ارتقاء و افزایش یادگیری ضروری است که هریک از آن ها به نوبه خود سایر زیر سیستم های چهارگانه را تحت تأثیر قرار می دهند. این زیر سیستم ها عوامل ضروری در ایجاد و حفظ یادگیری سازمانی و بهره وری هستند. زیر سیستم های پنچ گانه به طور پویا به هم وابسته و مکمل یکدیگرند. اگر زیر سیستمی ضعیف باشد و یا وجود نداشته باشد سایر زیر سیستم ها به طور قابل ملاحظه ای تضعیف خواهند شد.
۱-۷- تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
۱-۷-۱- سازمان یادگیرنده
الف) تعریف مفهومی:
سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند (داجون، ۱۹۹۳).
سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد(گاروین، ‌۱۹۹۳).
سازمان یادگیرنده سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می گیرد و دائماً خودش را به نحوی تغییر می هد که بتواند با هدف مؤفقیت مجموعه سازمانی به نحو بهتری اطلاعات را جمع‌آوری، مدیریت و استفاده نماید (مارکوارت، ۲۰۰۳).
ب) تعریف عملیاتی:
سازمان یادگیرنده در قالب پرسش نامه طبق مدل مفهومی تحقیق با سنجش میزان به کارگیری پنج مؤلفه پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمند سازی افراد، مدیریت دانش و استفاده از فن آوری در سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.
۱-۷-۲- یادگیری سازمانی
الف) تعریف مفهومی:
یادگیری سازمانی فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش و شناخت بهتر است (لایز و فیول، ۱۹۸۵).
ب) تعریف عملیاتی:
یادگیری سازمانی در قالب پرسش نامه و با توجه به سطوح فردی و گروهی و سازمانی آن سنجیده می شود. بر اساس مدل مفهومی تحقیق، این مؤلفه اصلی ترین زیر سیستم سازمان یادگیرنده است.
۱-۷-۳- تحول سازمانی
الف) تعریف مفهومی:
بیانگر قابلیت توسعه یافته فکری و بهره ور است که از طریق تعهد به آن ها برای بهبود مستمر در سراسر سازمان حاصل می شود (زالی، ۱۳۸۵: ۳۶).
ب) تعریف عملیاتی:
متغیری است که در قالب پرسش نامه و با توجه به ابعاد زیر سنجیده می شود:
چشم انداز – فرهنگ – استراتژی – ساختار.
۱-۷-۴- توانمند سازی
الف) تعریف مفهومی:
توانمند سازی کارکنان یک فرایند است که از طریق آن یک فرهنگ توانمند سازی توسعه می یابد و در آن آرمان ها اهداف، مرزهای تصمیم گیری و نتایج تاثیرات و تلاش های آنان در کل سازمان به اشتراک گذاشته می شود (فوکس، ۱۹۹۹: ۴۴).
ب) تعریف عملیاتی:
متغیری است که در قالب پرسش نامه و با توجه به ابعاد زیر سنجیده می شود:
کارکنان – مدیران – مشتریان – شرکاء – عرضه کنندگان – فروشندگان – جامعه.
۱-۷-۵- مدیریت دانش

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.