فایل دانشگاهی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

شکل ۲-۳: مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت ۸۶
جدول۳‑۴: متغیر های تحقیق و سؤالات پرسش نامه ۹۰
جدول ۳-۵ آزمون اعتبار کل پرسش نامه با استفاده از آزمون کرونباخ ۹۳
جدول ۳-۶: تأثیر حذف هر یک از سؤالات در آلفای برآورد شده برای اعتبار پرسش نامه ۹۴
جدول۴‑۷: جنسیت پاسخ ‌دهندگان ۱۰۲
۴-۲: نمودار کلوچه‌ای جنسیت ۱۰۲
جدول۴‑۸: توزیع فراوانی پاسخ ‌دهندگان بر اساس مدرک تحصیلی ۱۰۲
نمودار۴‑۳: محور افقی تحصیلات و محور عمودی فراوانی نسبی ۱۰۳
جدول ۴-۹: نوع شغل پاسخ‌دهندگان ۱۰۴
نمودار ۴-۴: نوع شغل پاسخ‌دهندگان ۱۰۴
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی پاسخ دهدگان بر اساس محل خدمت ۱۰۵
نمودار۴‑۵: محل خدمت پاسخ‌دهندگان ۱۰۵
جدول ۴‑۱۱: سابقه کار بانکی ۱۰۶
نمودار ۴‑۶: سابقه کار بانکی پاسخ‌دهندگان ۱۰۶
جدول ۴‑۱۲: آمار توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته ۱۰۷
جدول۴‑۱۳: دستاوردهای آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن متغیرها ۱۰۷
جدول ۴‑۴: نتایج آزمون میانگین ویژگی‌های سازمان یادگیرنده ۱۰۸
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون میانگین پویایی یادگیری ۱۰۹
جدول ۴‑۱۶: نتایج آزمون میانگین تحول سازمانی ۱۰۹
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون میانگین توانمند سازی افراد ۱۱۰
جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون میانگین مدیریت دانش ۱۱۱
جدول ۴- ۱۹: نتایج آزمون میانگین فن آوری اثربخش یادگیری ۱۱۱
جدول ۴‑۲۰: نتایج آزمون‌های میانگین در مردان ۱۱۲
جدول ۴-۲۱: نتایج آزمون‌های میانگین در زنان ۱۱۲
جدول ۴-۲۲: نتایج آزمون‌های تفاوت میانگین‌ها در دو گروه جنسیت ۱۱۳
جدول ۴-۲۳: نتایج آزمون میانگین ویژگی‌های سازمان یادگیرنده براساس سطح تحصیلات ۱۱۴
جدول ۴-۲۴: نتایج آزمون میانگین پویایی یادگیری براساس سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۱۱۵
جدول ۴-۲۵: نتایج آزمون میانگین تحول سازمانی براساس سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۱۱۵
جدول ۴-۲۶: نتایج آزمون میانگین توانمند سازی افراد براساس سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۱۱۶
جدول ۴-۲۷: نتایج آزمون میانگین مدیریت دانش براساس سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۱۱۷
جدول ۴-۲۸: نتایج آزمون میانگین فن آوری اثربخش یادگیری براساس سطح تحصیلات ۱۱۸
جدول ۴-۲۹: نتایج آزمون‌های تفاوت میانگین‌ها در سه گروه مربوط به مدرک تحصیلی ۱۱۸
جدول ۴- ۳۰: نتایج آزمون میانگین ویژگی‌های سازمان یادگیرنده به تفکیک نوع شغل ۱۱۹
جدول ۴‑۳۱: نتایج آزمون میانگین پویایی یادگیری به تفکیک نوع شغل پاسخ‌دهندگان ۱۲۰
جدول ۴- ۳۲: نتایج آزمون میانگین تحول سازمانی به تفکیک نوع شغل پاسخ‌دهندگان ۱۲۱
جدول ۴-۳۳: نتایج آزمون میانگین توانمندسازی افراد به تفکیک نوع شغل پاسخ‌دهندگان ۱۲۱

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.