بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

آموختن از دیگران
سازمان های یاد گیرنده همواره فرایند ها و روش های خود را در سازمان خود و در سازمان های دیگر ترازیابی می کنند. اگر سازمان به طور منظم کار و روش های خود را بازنگری کنند این فعالیت تسهیل خواهد شد . ترازیابی وسیله پر قدرتی برای تأمین دانش است و اگر به جای دنباله روی با شرایط خاص سازمان انطباق داده شود می تواند در عین حال انگیزه عمده ای برای تولید دانش و ارتقای آن نیز باشد.
انتقال دانش
سازمان های یادگیرنده اجازه نمی دهند دانش در مخازن دانش انباشته شود و خاک بخورد. حتی به این هم راضی نمی شوند که همه کارکنان به آن دسترسی داشته باشند. به جای اتخاذ رویکردی منفعل، رویکرد فعالی در پیش می گیرند و دانش را منتقل می کنند. جلسات منظم و یا کنفرانس های اینترنتی این فرایند را تحرک می بخشد.
۲-۱۱-۴- ذخیره دانش
سازمان ها قبل از آنکه به منظور بازیابی بعدی، اقدام به ذخیره دانش کنند، باید اطلاعات مهم را شناسایی کرده، بهترین روش حفظ آن را تعیین نمایند. سازمان ها از طریق ارزیابی، تحقیق و آزمایش به اطلاعات معنی می بخشند.
سازمان به کمک سیستم ذخیره دانش، قادر به حفظ و نگهداری دانش می شود در این حالت است که دانش دارایی شرکت می شود.
سیستم ذخیره دانش باید دارای ساختاری باشد که اجازه دهد سیستم اطلاعات را به طور سریع و صحیح بازیابی کرده و ارائه نماید علاوه بر این در سیستم ذخیره دانش باید اطلاعات طبقه بندی شده باشند.
۲-۱۱-۵- تحلیل و داده کاوی
سازمان ها پس از کسب و ذخیره داده ها می باید قادر باشند آن ها را تحلیل کنند. گرچه تحلیل دستی گزارش ها هنوز رایج است اما این رویکرد با افزایش حجم داده ها و چند بعدی شدن آن ها شکست می‌خورد. لذا باید ابزارهای نوینی را جهت تحلیل بانک های اطلاعاتی بزرگ و تفسیر محتوای آن ها به کار برد.
داده کاوی، جدید ترین ابزار تحلیل برای توانا سازی سازمان ها جهت یافتن معنی و مفهوم در داده های آن‌هاست. کارکنان به وسیله کشف الگوهای جدید یا متناسب نمودن مدل ها با داده ها می توانند اطلاعات را برای کمک به توسعه استراتژی ها و پاسخ گویی به سؤالات پیچیده کسب و کار ذخیره و سپس استخراج نمایند.
با داده کاوی می توان طبقه بندی، ‌پیش بینی و مدل سازی وابستگی ها و کشف انحرافات را انجام داد. روش‌های داده کاوی نیز شامل شیوه های مبتنی بر نمونه همچون رگرسیون خطی و غیره است.
۲-۱۱-۶- انتقال و توزیع دانش
انتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فناورانه‌ی داده ها، اطلاعات و دانش را در بر می گیرد. ظرفیت سازمان برای جابجایی دانش، بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است که لازمه مؤفقیت شرکت است. دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر سازمان یا حوزه های شرکت توزیع شود (اودل و گرایسون[۱۷]، ۱۹۹۹: ۲۱۳).
سازمان چگونه می تواند انتقال دانش را برای خود کارساز کند؟ کوتاه ترین و شاید بهترین پاسخ این باشد که افراد با هوش و با استعداد را استخدام کنیم و اجازه دهیم با هم گفت و گو کنند. البته متأسفانه اجرای قسمت دوم کاری مشکل است. سازمان ها معمولاً افرادی تیز هوش را استخدام می کنند ولی بعداً یا آن ها را بی خاصیت می کنند ویا آن قدر به آن ها کار می دهند که دیگر وقتی برای گفتگو نداشته باشند وفرصتی برای تفکر پیدا نکنند.
به عقدیه مارکوارت انتقال دانش در داخل سازمان میتواند ارادی و غیر ارادی باشد.
۲-۱۱-۶-۱- انتقال ارادی دانش در داخل سازمان
دانش ممکن است آگاهانه به طرق مختلف انتقال یابد. روش هایی مثل برقراری ارتباط از طریق یادداشت ها، گزارش ها،‌ تابلو اعلانات، نشریات داخلی، فیلم های ویدیویی و فایل های صوتی و کنفرانس ها از جمله راه‌های انتقال دانش هستند. خلاصه مقالات، آموزش استاد – شاگردی و آموزش از طریق مشاوران خارجی و چرخش شغلی یا جابجایی نیروی انسانی نیز فرصت های اضافی برای تبادل اطلاعات ارائه می کنند.
۲-۱۱-۶-۲- انتقال غیر ارادی دانش در داخل سازمان
همچنین سازمان ممکن است غیر ارادی به شیوه های متعدد به انتقال دانش مبادرت نماید. چرخش در مشاغل یکنواخت، داستان ها و اسطوره ها، نیروی کار موقتی و شبکه های غیر رسمی، دانش را به حوزه‌های مختلف سازمان منتقل می کند.
از آنجا که کاهش اطلاعات به منزله تقلیل قدرت است، ‌بدیهی است که انتقال دانش برای سازمان های یاد‌گیرنده، اساسی است. لذا دانش می باید به طور وسیع و مناسب توزیع شود. اما شرایطی نیز وجود دارد که انتقال اثر بخشی و به موقع دانش را دچار مشکل ساخته و یا انتقال آن را در داخل سازمان محدود می کند. این موانع زمانی ایجاد می شوند که فرایند های حیاتی کسب و کار تنها برای افراد معدودی قابل دسترس باشد و یا دانش در مکان یا زمان مناسب در دسترس نباشد. همچنین عواملی از جمله هزینه، ظرفیت شناختی دریافت کننده، تأخیر پیام به دلیل ارسال آن بر اساس اولویت و تعدیل و اصلاًح ارادی یا غیر ارادی نیز مواردی هستند که بر قابلیت دستیابی، ‌شکل صحت و معنای دانش تأثیر می گذارند.
۲-۱۱-۷- به کار گیری و رواسازی دانش[۱۸]
استوارت خاطر نشان نمود که به کارگیری نظام یافته سرمایه فکری سبب افزایش ارزش سهامداران شرکت می شود. این هدف از طریق بازاریابی مستمر و به کارگیری خلاق دانش و تجربه عینی سازمان به دست می‌آید. فن آوری استفاده بهینه دانش شرکت را میسر می سازد. توانایی شرکت برای ارائه خدمات به مشتری از طریق تشخیص و حل مسأله نمونه خوبی از کاربرد و روایی دا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

نش است (زالی، ۱۳۸۵: ۲۲۳).
شرکت به کمک سیستم دانش توسعه یافته می تواند بهترین کارکنان خود را در فعالیت هایی اجرایی به کار گرفته تجربیان آن ها را در دسترس کل سازمان قرار دهد.
۲-۱۲- فن آوی
زیر سیستم فن آوری در مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت، متشکل از شبکه های فن آوری یکپارچه و ابزارهای اطلاعاتی است که دستیابی و تبادل اطلاعات و یادگیری را میسر می سازد.
زیر سیستم مزبور در برگیرنده ابزارهای الکترونیکی و روش های پیشرفته از قبیل کنفرانس های رایانه ای، شبیه سازی، همکاری مبتنی بر پشتیبانی رایانه ای است. همه این عناصر برای خلق آزاد را دانش به کار می‌روند.
در این قسمت دو بعد کلیدی فن آوری که از سازمان های یادگیرنده پشتیبانی می کنند تبیین می گردند.
شکل ۲-۱۲: زیر سیستم فن آوری
مطابق شکل این دو بعد کلیدی عبارتند از فن آوری برای مدیریت دانش و فن آوری برای افزایش سرعت و کیفیت یادگیری (مارکوارت، ۲۰۰۳‌:‌ ۲۳۴).
۲-۱۲-۱- فن آوری برای مدیریت دانش
با استفاده از فن آوری مبتنی بر رایانه اطلاعات جمع آوری، کد گذاری، پردازش، ذخیره و انتقال داده
می شود تا در ماشین آلات و برای افراد و سازمان به کار گرفته شوند. فن آوری باعث می شود تا رویه های سنتی مدیریت از بین رفته و اطلاعات به طور همزمان در بسیاری از بخش های مورد نیاز ارائه شود. فن آوری می‌تواند مکانیزم کلیدی برای بهبود ارتباطات سازمانی و انتقال دانش باشد. فن آوری اطلاعات به علت از بین‌بردن مرزهای داخل شرکت و افزایش دامنه روابط ممکن در فراتر از سلسه مراتب سازمانی، ارتباطات را بهبود می بخشد. علاوه بر این فن آوری اطلاعات ارتباطات مستقیم آسان تر را در هر زمان و مکان به وسیله تابلو اعلانات الکترونیکی، پست الکترونیکی و کنفرانس الکترونیکی میسر می سازد.
در سازمان های یادگیرنده می توان با استفاده از فن آوری از گردآوری، ذخیره و انتقال اثر بخش دانش اطمینان حاصل نمود و برای این کار باید رویه ها ی ذیل را به ترتیب اجرا کرد.
الف ) زیر ساخت شبکه ای فن آوری اطلاعا ت را برای همه کارکنان ایجاد کرد. سیستم عامل شبکه باید از سیستم های دانش در سراسر سازمان پشتیبانی کند و هر یک از کارکنان را برای برقراری ارتباطات الکترونیکی فردی و گروهی با سایر کارکنان آماده سازد.
ب ) منابع اطلاعاتی، اشیاء و دانش را در سراسر سازمان ایجاد نمود ودر دسترس همگان قرار داد.