مقاله – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

Ladder to the star abstract concept . 3D rendering.

ج ) اقدامات، مدیریت و فعالیت های پشتیبانی را مکانیزه و تقویت نمود. به عبارت دیگر می باید به کمک سیستم های الکترونیک همه فعالیت های داخلی سازمان را مکانیزه نمود.
د) در این مرحله سازمان یادگیرنده باید با کمک سیستم های الکترونیکی مراکز تخصصی را ایجاد کرده و مسوول جمع آوری، ‌ذخیره، ‌تحلیل و توزیع دانش باشد، ایجاد مراکز تخصصی نیز با اهداف ایجاد پژوهش، بهبود ومدیریت منابع دانش صورت می گیرد و یا اهدافی از جمله ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای و همچنین ارائه اطلاعات به کارکنان شایسته را دنبال می کند.
۲-۱۲-۲- فن آوری برای افزایش سرعت و کیفیت
از ابتدای قرن بیست و یک یکی از بارزترین پدیده های محیط کار، تقاضای شدید به دانش و سرعت فزاینده یادگیری است، تعداد کم اما رو به رشد شرکت ها در سراسر دنیا فن آوری را به عنوان عامل کلیدی برای دستیابی به یادگیری بهتر و سریع تر تشخیص می دهند. امروزه شرکت ها به سرعت در انواع مختلف فن آوری‌های یادگیری الکترویکی سرمایه گذاری می کنند. به کار گیری آموزش مبتنی بر رایانه، یادگیری اینترنتی و یادگیری از راه دور مبتنی بر شبکه، سیستم های پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و آموزش تعاملی با مولتی مدیای مبتنی بر رایانه به شدت در حال افزایش است.
از آنجا که فن آوری های یادگیری، کیفیت، روایی و سرعت یادگیری را افزایش می دهند. لذا همواره در حال پیشرفت و توسعه هستند. فن آوری باعث می شود تا بر خلاف یادگیری سنتی، آموزش در هر لحظه امکان‌پذیر باشد با استفاده از فن آوری یادگیری، یادگیرنده که همان کارکنان سازمان باشند از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، به عبارت دیگر زمان و مکان یادگیری با انتخاب خودشان است. دلایل فوق و همچنین قابل دسترس و آسان بودن فن آوری های یادگیری، کارکنان را به استفاده از فن آوری یادگیری تشویق
می کند.
یکی دیگر از مهم ترین مزایای فن آوری یادگیری، توانایی ارائه یادگیری در شرایطی است که آموزش دهندگان و منابع آموزشی، همزمان از یادگیرندگان دور هستند یادگیری از طریق فن آوری، قابلیت دستیابی به هر تعداد حوزه جغرافیایی، از ادارات تا کشورهای مختلف را امکان پذیر می سازد.
سیستم های پشتیبانی عملکرد الکترونیکی یکی از قویترین و اثر بخش تریت کاربردهای فن آوری برای مدیریت دانش و افزایش کارایی یادگیری است. این سیستم به وسیله بسیاری از صاحب نظران ابزار یادگیری در قرن بیست و یکم نامیده شده است. مطابق نظر متخصص این سیستم، گلوریا گری[۱۹]، سیستم پشتیبانی عملکرد الکترونیکی می تواند هر چیزی را که برای عملکرد و یادگیری ضروری است ارائه کند (زالی، ۱۳۸۵: ۲۶۱). به کارگیری هوشمندانه و مناسب این سیستم، به طرق مختلف یادگیری سازمانی را افزایش می‌دهد.
به کارگیری فن آوری، یک منبع قدرتمند در سازمان ها است. اطلاعات و فن آوری صوتی تصویری از سی دی رام ها گرفته تا برنامه های شبکه ای و کاربردهای مبتنی بر رایانه، اقتصاد دنیای امروز هستند. سازمان ها در سراسر دنیا، شیوه ها جدیدی را برای یکپارچه سازی فن آوری های صوتی تصویری کشف می کنند تا یادگیری توسعه یافته ای را به شیوه های کارآمد تر، کم هزینه تر و انعطاف پذیر تر از قبلی ارائه کنند.
۲-۱۳- پیشینه تحقیق
۲-۱۳-۱- تحقیقات در داخل کشور
وجیهه اسماعیلی (۱۳۸۴)، تحقیق خود را تحت عنوان بررسی مکانیزم های یادگیری سازمانی شرکت ملی پالایش فرآورده های نفتی ایران بر پایه عوامل چهار گانه سازمان یادگیرنده بیان می کند. ضمن تعریف و تبیین مفهوم سازمان یادگیرنده، یادگیری و یادگیری سازمانی و بیان چهار عامل: الف) محیط تسهیل کننده یادگیری، ب ) شناسایی نیازهای یادگیری و توسعه، ج ) برآورده کردن نیازهای یادگیری و توسعه، د) بکار بردن دانش فراگرفته شده در محل کار، به عنوان عوامل تشکیل دهنده مکانیزم های یادگیری سازمانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، به بررسی مکانیزم های یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده در شرکت مذکور پرداخته و راهکارهایی را جهت تبدیل آن شرکت به یک سازمان یادگیرنده ارائه نموده است. پژوهشگر در پژوهش خود در پی یافتن پاسخ به سؤالات زیر است:
شرایط محیطی حاکم بر شرکت پالایش فرآورده های نفتی ایران از لحاظ توجه به تسهیل یادگیری فردی و سازمانی چگونه است؟
آیا شناسایی نیازهای یادگیری و توسعه که لازمه بقای سازمان در محیط رقابتی گونی است در شرکت مذکور مورد توجه قرار می گیرد؟
آیا شرکت یاد شده نیازهای شناسایی شده یادگیری فردی و سازمانی را برآورده می سازد؟
آیا شرکت مطروحه شرایط لازم برای اجرای مفاهیم فراگرفته شده توسط افراد را فراهم می آورد؟
چگونه می توان این شرکت را به یک سازمان ایده آل یادگیرنده تبدیل کرد؟
محقق یک سری داده ها را از طریق روش اسناد و مدارک و یکسری اطلاعا ت را نیز با استفاده از روش پرسش نامه ای گردآوری کرده است. جامعه آماری در پژوهش محقق محدود به کارکنان شاغل در شرکت یاد شده در تهران بوده و برابر با ۳۷۹ نفر است.
محقق با توجه به نتایج بررسی های انجام گرفته و رتبه بندی میانگین متغیرهای موردنظر نتیجه می گیرد متغیر تشخیص نیازهای یادگیری و توسعه کارکنان و اجرای دانش فراگرفته شده توسط آنان در محل کار، برابر بوده و از نظر اهمیت رتبه اول را کسب کرده است. حال آنکه متغیر محیط تسهیل کننده یادگیری و متغیر برآورده ساختن نیازهای یادگیری توسعه به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کر

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ده اند لذا برای کمک به رفع مشکلات و مسائل شرکت در این زمینه باید عامل ایجاد محیط تسهیل کننده یادگیری و همچنین عامل برآورده ساختن نیازهای یادگیری و توسعه را جهت بررسی، توجه و اقدام در اولویت قرار داد. به عبارت دیگر محقق چنین نتیجه گیری کرده است:
شرایط محیطی تسهیل کننده یادگیری بر محیط شرکت نفت حاکم است. بدین معنا که برنامه های آموزشی سازمان با اهداف و مأموریت آن مرتبط است.
واحد سازمانی محل اشتغال پاسخ دهندگان به پرسش نامه تا حدی شناسایی نیازهای آموزشی و یادگیری کارکنان را در اولویت قرار می دهد.
نیازهای یادگیری و توسعه شناسایی شده در شرکت، در طی مدت کوتاهی برآورده نمی شود و دسترسی به اطلاعات راجع به فرصت ها و اختیارات آموزشی و یادگیری دشوار است.
مسؤولین سازمان شرایط مناسبی را فراهم می نمایند تا کارکنان مفاهیم و دانش فرا گرفته شده در دوره های آموزشی را در سازمان به کار گیرند، لیکن بازخوردی از دانش فراگرفته شده ومیزان پیشرفت در کارها دریافت نمی کنند.
نسرین محمد بخش و عباس هاودی نیا به سرپرستی محمد زالی (۱۳۸۶)، در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی پژوهشکده های جهاد دانشگاهی از منظر نظریه سازمان یادگیرنده را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این تحقیق ویژگی های سازمان یادگیرنده براساس مدل سیستمی مایکل مارکوارت در هشت پژوهشکده جهاد دانشگاهی تهران با روش پیمایش مقطعی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش مذکور از سه گروه معاونین و مدیران، اعضاء هیأت علمی و کارشناسان پژوهشکده های جهاد دانشگاهی مستقر در تهران که ۱۷۵ نفر بوده ند نظر سنجی شده است. حجم نمونه آماری نیز برابر با ۹۳ نفر است.
پرسش نامه تحقیق شامل دو بخش سؤالات عمومی و اختصاصی است. سؤالات اختصاصی بر اساس مدل سیستمی سازمان یادگیرنده طراحی و با توجه به مأموریت ها، اساسنامه و اسناد و مدارک موجود در پژوهشکده بومی شده و نوع مقایس سنجش مورد استفاده در آن طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده است.
ابتدا هر یک از مؤلفه های مورد نظر، طبق مدل سیستمی سازمان یادگیرنده ارائه شده توسط مارکوارت از طریق آزمون میانگین مورد بررسی قرار گرفته است، سپس مؤلفه های پنج گانه سازمان یادگیرنده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن از نظر ارزش و اهمیت اولویت بندی شده اند. نتایج آزمون میانگین حاکی از آن است که در این پژوهشکده ها مؤلفه های پویایی یادگیری، تحول سازمانی و فن آوری در حد متوسط بوده و مؤلفه توانمند سازی افراد بیش از حد متوسط بوده است، اما مؤلفه مدیریت دانش پایین تر از حد متوسط بوده که به معنی فقدان این مؤلفه در سازمان مورد بررسی است. به عبارت دیگر برای ایجاد سازمان یادگیرنده در پژوهشکده های جهاد دانشگاهی باید زمینه ایجاد مدیرت دانش را در آن ها تسهیل کرد.
در نهایت پژوهشگران تحقیق یاد شده با توجه به عوامل پنج گانه مدل تحقیق به منظور نیل به اهداف سازمان یادگیرنده، وجود موارد ذیل را در سازمان مذکور پیشنهاد داده اند:
ارائه آموزش های مبتنی بر نیاز شغلی کارکنان
تصویت اختصاص زمان کافی برای یادگیری به عنوان وظیفه شغلی
ایجاد کانون ارزیابی شایستگی کارکنان
تشکیل جلسات مشترک با کارکنان بازنشسته
تشکیل جلسات مشترک با کارکنان بازنشسته
بولتن خبری الکترونیکی که حاوی اخبار پژوهشی باشد.
لیلا رییس حسینی (۱۳۸۷)، پایان نامه خود تأثر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در بانک پارسیان را مورد بررسی قرار داده است. از مهم ترین سؤالاتی که تحقیق مورد نظر به دنبال پاسخ آن است عبارتنداز:‌
یادگیری سازمانی در بانک پارسیان چه میزان است؟
آیا مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در بانک پارسیان وجود دارند؟