بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

۱۰

تحول سازمانی

۱۱ تا ۲۰

۱۰

توانمندسازی افراد

۲۱ تا ۳۰

۱۰

مدیریت دانش

۳۱ تا ۴۰

۱۰

فن آوری اثر بخش یاد گیری

۴۱ تا ۵۰

۱۰

تقسیم بندی سؤالات به شکلی خواهد بود تا تمام ابعاد و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده طبق مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق حاضر و همچنین مکانیزم های یادگیری سازمانی را در برگیرد.
جدول ۳-۱ این تقسیم بندی را نشان می‌دهد. طبق جدول مذکور برای هرکدام از مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و متغیر مکانیزم های یادگیری سازمانی ده پرسش چهار گزینه ای طراحی گردیده است.
۳-۶- جامعه آماری، نمونه و حجم نمونه مورد نیاز
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۱۱۹). در این تحقیق جامعه آماری محدود به کارکنان بانک توسعه صادرات ایران شاغل در ادارات مرکزی و شعب می باشد که برابر است با ۱۲۵۰ نفر.
به طور کلی نمونه ها به دو روش انتخاب می‌شوند. روش احتمالی که به روش تصادفی مرسوم است و به روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است. در نمونه های احتمالی که به نمونه های اتفاقی و نیز تصادفی مشهورند اصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت می‌گردد.
نتایج این نمونه ها قابلیت تعمیم به کل جامعه مورد نظر را دارد. بنابراین دارای ارزش و اعتبار علمی است (حافظ نیا، ۱۳۸۳: ۱۲۱-۱۲۲). امروزه در پژوهش های علوم رفتاری، یکی از دو روش مذکور برای انتخاب نمونه به کار گرفته می‌شود.
در این پژوهش با توجه به امکانات موجود، پرسش نامه مورد نظر برای همه افراد جامعه به منظور تمام‌شماری فرستاده شد (البته با در نظر گرفتن احتمال اینکه افرادی به پرسش نامه‌ها پاسخ نمی‌دهند) که از آن ها تنها ۱۵۳ فرد پرسش نامه‌های پر شده را بازگرداندند که نمونه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند و بر اساس روش های برآورد حجم نمونه که در جدول B.12 کتاب مدل های آماری خطی کاربردی[۲۴] (کاتنر و سایرین، ۲۰۰۵). بر مبنای جدول‌های حجم‌های نمونه در تحلیل واریانس (برچر، ۱۹۷۰). آمده است با در نظر گرفتن:
خطای نوع اول = ۰۵/۰
توان آزمون = ۹۰/۰ یا معادل آن، خطای نوع دوم = ۱۰/۰
در نظر گرفتن خطای اندازه گیری هم اندازه با انحراف معیار داده‌ها (بالاترین برآورد حجم نمونه با توجه به پایین‌ترین خطای اندازه‌گیری «» و مقدار کمی متفاوت «»)
حجم نمونه لازم برای بیشترین تعداد گروه‌ها که مربوط به محل کار کارکنان بود (۵ گروه) عدد«۳۲» و عدد «۲۱» به دست می‌آید که با ضرب آن در ۵ می‌شود «۱۶۰» یا «۱۰۵» که تعداد ۱۵۳ نمونه به دست آمده به حد مطلوب ما بسیار نزدیک است.
۳-۷- بررسی اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.