تحقیق – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

۳-۹-۲- آزمون تحلیل واریانس فریدمن
در این پژوهش از آزمون فریدمن به منظور سنجش تفاوت بین متغیر های مورد نظر استفاده می‌گردد، فرضیه های زیر جهت بررسی این نکته تعریف می‌گردد.
:H0 رتبه میانگین ابعاد پنج‌گانه سازمان یادگیرنده در بانک توسعه صادرات ایران با هم برابر نیستند.
:H1 حداقل یک زوج از رتبه میانگین‌های ابعاد پنج‌گانه سازمان یادگیرنده در بانک توسعه صادرات ایران تفاوت معنا داری دارند.
با انجام آزمون مطروحه، محقق ضمن تعیین تفاوت سطح معنا داری آزمون و سطح خطای آزمون به این موضوع پی می برد که آیا رتبه میانگین ویژگی‌های پنج‌گانه سازمان یادگیرنده در بانک توسعه صادرات ایران با هم برابرند یاخیر؟
۳-۹-۳- آزمون همبستگی
به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن بین دو متغیر از آزمون همبستگی استفاده می‌شود، زمانی که این دو متغیر کمی باشند همبستگی پیرسون و هنگامی که متغیر های مزبور کیفی هستند همبستگی اسپیرمن به کار گرفته می‌شوند.
۳-۹-۳-۱- ضریب همبستگی پیرسون
این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین ۱+ و ۱- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان می‌دهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر ۱- شد همبستگی کامل و منفی است.
۳-۹-۳-۲- ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن (۱۹۴۵-۱۸۶۳) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال ۱۹۰۴ معرفی شد. این ضریب میزان همبستگی رابطه ی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می‌دهد و به عبارت دیگر متناظر ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون می باشد. در این ضریب همبستگی به جای استفاده از خود مقادیر متغیرها از رتبه های آنان استفاده می‌شود.
۳-۱۰- جمع بندی
در این فصل جزئیات روش تحقیق از قبیل بررسی جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روش سنجس اعتبار پرسش نامه و آزمون‌های آماری مورد استفاده در پژوهش به تفصیل بحث شد. در فصل بعد بااستفاده از روش های مذکور، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا محقق بتواند نتیجه گیری علمی کند.
فصل ۴
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل بر اساس آزمون‌های مختلف آماری به تحلیل داده ها‌ی گردآوری شده پرداخته می‌شود و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی، داده‌های پرسش نامه مارکوارت و تک تک سؤالات جمعیت شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
پاسخ‌دهندگان بر اساس جنسیت، میزان تحصیلات (دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری) نوع شغل (مدیریتی و تخصصی یا کارشناسی) محل خدمت (ستاد یا شعب) و سابقه کار بانکی (کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال، بین ۱۰ تا ۱۵ سال، بین ۱۵ تا ۲۰ سال، بین ۲۰ تا ۲۵ سال و بیشتر از ۲۵ سال تقسیم بندی شده اند.
پس از تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی، داده ها بر اساس آزمون‌های آماری از جمله آزمون میانگین، آزمون تحلیل واریانس فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل گردیده و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار
می گیرند و سپس به تعمیم نتایج پرداخته می‌شود.
۴-۲- توصیف متغیر های پژوهش
در این قسمت داده های مربوط به وی‍ژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ گویان شامل جنسیت، میزان تحصیلات، نوع شغل، محل خدمت و سابقه کار بانکی مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفته و نتایج به صورت فراوانی، درصد و درصد تجمعی در جداول آماری ارائه می‌گردند.
۴-۲-۱- تفکیک پاسخ‌دهندگان بر اساس جنسیت
جدول ذیل بیانگر توزیع فراوانی جنسیت پاسخ ‌دهندگان است.
جدول۴‑۷: جنسیت پاسخ ‌دهندگان

ردیف جنسیت فراوانی درصد درصد تجمعی
۱