بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۷

Innovative idea in businessman hand concept design.
۳-۳ پیرنگ، الگوی حادثه…………………………………………………………………………………………………….

۴۲

۳-۳-۱ پیرنگ در داستانهای مدرن و پسامدرن…………………………………………………………………….
۳-۳-۲ نمونهی رفت و برگشتهای زمانی در رمان احتمالا گم شدهام……………………………………….
۳-۳-۳ نمونهی رفت و برگشتهای زمانی در هست یا نیست……………………………………………………..
۳-۳-۴ پیرنگ احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………………………..
۳-۳-۵ پیرنگ هست یا نیست……………………………………………………………………………………………
۳-۳-۶ انواع پیرنگ در داستان……………………………………………………………………………………………..
۳-۴ شخصیت و شخصیتپردازی………………………………………………………………………………………….
۳-۴-۱ شخصیتهای اصلی و فرعی………………………………………………………………………………………
۳-۴-۲ شخصیتهای اصلی در هست یا نیست…………………………………………………………………………

۴۴
۴۵
۴۷
۴۹
۵۰
۵۱
۵۶
۵۷
۵۸

۳-۴-۳ شخصیتهای فرعی هست یا نیست……………………………………………………………………………..
۳-۴-۴ شخصیتهای اصلی در احتمالا گم شدهام……………………………………………………………………
۳-۴-۵ شخصیتهای فرعی احتمالا گم شدهام………………………………………………………………………..
۳-۴-۶ شخصیت پسزمینه……………………………………………………………………………………………………
۳-۴-۷ شخصیتهای ایستا و پویا………………………………………………………………………………………….
۳-۴-۸ شخصیتهای ساده و جامع………………………………………………………………………………………..
۳-۴-۹ شیوههای شخصیتپردازی در رمان …………………………………………………………………………..
۳-۴-۱۰ قطعهای از هست یا نیست……………………………………………………………………………………….
۳-۴-۱۱ قطعهای از احتمالا گم شدهام………………………………………………………………………………….
۳-۴-۱۲ شخصیتهای معمولی و خاص…………………………………………………………………………………
۳-۴-۱۳ شخصیت در داستان مدرن و پسامدرن…………………………………………………………………………
۳-۵ حقیقت مانندی یا معیار سنجش داستان………………………………………………………………………………
۳-۵-۱ حقیقت مانندی در هست یا نیست…………………………………………………………………………………