پژوهش دانشگاهی – بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۸

۳-۵-۲ حقیقت مانندی در احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………..
۳-۶ درونمایه یا مضمون……………………………………………………………………………………………………….
۳-۶-۱ انواع درونمایه………………………………………………………………………………………………………….
۳-۶-۲ درونمایه و شخصیت………………………………………………………………………………………………….
۳-۶-۳ درونمایهی رمان احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………..
۳-۶-۴ درونمایه در هست یا نیست…………………………………………………………………………………………
۳-۷ موضوع یا قلمرو خلاقیت……………………………………………………………………………………………….
۳-۷-۱ موضوع در آثار سارا سالار…………………………………………………………………………………………
۳-۷-۲ تقسیمبندی موضوع داستان به صورت کلی…………………………………………………………………..
۳-۷-۳ داستانهای واقعی……………………………………………………………………………………………………
۳-۸ زاویهی دید یا زاویهی روایت ………………………………………………………………………………………
۳-۸-۱ روایت گذشتهنگر……………………………………………………………………………………………………..
۳-۸-۲ روایت در احتمالا گم شدهام………………………………………………………………………………………
۳-۸-۳ روایت در هست یا نیست…………………………………………………………………………………………..
۳-۹ صحنه و صحنهپردازی………………………………………………………………………………………………….
۳-۹-۱ صحنهپردازی در احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………………..
۳-۹-۲ صحنهپردازی در هست یا نیست………………………………………………………………………………….
۳-۱۰ گفتگو در داستان…………………………………………………………………………………………………………
۳-۱۰-۱ اهمیت گفتگو در آثار ادبی……………………………………………………………………………………….
۳-۱۰-۲ گفتگو و شخصیتها…………………………………………………………………………………………………
۳-۱۰-۳ گفتگو در داستاننویسی مدرن…………………………………………………………………………………..
۳-۱۰-۴ گفتگوی اشخاص در احتمالا گم شدهام…………………………………………………………………….
۳-۱۰-۵ گفتگوی اشخاص در هست یا نیست………………………………………………………………………….
۳-۱۰-۶ ویژگیهای گفتگو در شاهکارهای ادبی……………………………………………………………………..
۳-۱۱ سبک یا شیوهی نگارش……………………………………………………………………………………………….
۳-۱۱-۱ اهمیت رمان احتمالا گم شدهام از لحاظ سبک نگارش……………………………………………………
۳-۱۱-۲ اهمیت رمان هست یا نیست از لحاظ سبک نگارش………………………………………………………
۳-۱۲ لحن و لحنپردازی…………………………………………………………………………………………………….
۳-۱۲-۱ لحن در آثار سارا سالار…………………………………………………………………………………………….
۳-۱۲-۲ لحن در احتمالا گم شدهام………………………………………………………………………………………..
۳-۱۲-۳ لحن در هست یا نیست…………………………………………………………………………………………..
۳-۱۳ فضا و رنگ یا فضاسازی در داستان…………………………………………………………………………….
۳-۱۳-۱ فضا و رنگ در احتمالا گم شدهام……………………………………………………………………………..
۳-۱۳-۲ فضا و رنگ در هست یا نیست…………………………………………………………………………………..

۶۴
۷۲
۷۸