تحقیق دانشگاهی – تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان …

  1. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۵٫۱ نتیجه گیری کلی ۱۳۷
۵٫۲ پیشنهادات ۱۴۰
۵٫۳ منابع وماخذ ۱۴۱
۵٫۴ پیوست‌ها ۱۴۸
۵٫۴٫۱ پرسشنامه ۱۴۸
۵٫۴٫۲ فرمول برآورد حجم نمونه کوکران ۱۴۸
۴٫۱ مقدمه…………….. ۳۶
۴٫۱٫۱ توصیف یافته‌ها …………………………۳۶
۴٫۱٫۲ آمار توصیفی …………………………۳۷
۴٫۱٫۳ بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها …………………………۳۷
جدول (۴-۱-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۳۷
جدول (۴-۱-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی ۳۸
جدول (۴-۱-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت ۳۹
جدول (۴-۱-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میانگین سن ۴۰
جدول (۴-۱-۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار ۴۱
جدول (۴-۱-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد ۴۲
۴٫۱٫۴ جدول توصیف یافته ها ……………………… ۴۳
جدول (۴-۱-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توکل به خدا ۴۳
جدول (۴-۱-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان علاقه به دین اسلام ۴۴
جدول (۴-۱-۱۰) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن ۴۴
جدول (۴-۱-۱۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی ۴۵
جدول (۴-۱-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت ۴۵
جدول (۴-۱-۱۳) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامی ۴۶
جدول (۴-۱-۱۴) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی ۴۶
جدول (۴-۱-۱۵) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان ۴۷
جدول (۴-۱-۱۶) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت ۴۷
جدول (۴-۱- ۱۷) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه ۴۸
جدول (۴-۱- ۱۸) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی ۴۸
جدول (۴-۱- ۱۹) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا ۴۹
جدول (۴-۱- ۲۰) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی ۴۹
جدول (۴-۱- ۲۱) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی ۵۰
جدول (۴-۱- ۲۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبکه های اجتماعی موبایلی ۵۰
جدول (۴-۱- ۲۳) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعی در شبکه های اجتماعی موبایلی ۵۱
جدول (۴-۱- ۲۴) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی ۵۱