مقاله علمی با منبع : تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان …

جدول (۴-۱- ۲۵) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی ۵۲
جدول (۴-۱- ۲۶) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا کردن دوستان جدید در شبکه های اجتماعی ۵۲
جدول (۴-۱- ۲۷) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ۵۳
جدول (۴-۱- ۳۰) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی ۵۴
جدول (۴-۱- ۳۱) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی ۵۵
جدول (۴- ۱-۳۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر فناوری در تغییر هویت وارزشهای معنوی ۵۶
جدول (۴-۱- ۳۴) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان واقعی بودن محتوای شبکه های اجتماعی ۵۶
جدول (۴-۱- ۳۵) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی ۵۷
جدول (۴-۱- ۳۶) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبکه های اجتماعی بردینداری کاربران ۵۷
جدول (۴-۲-۳۷) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی ۵۸
۲٫۴ تحلیل یافته ها ۵۸
آزمون کای اسکور ۵۸
جدول (۴-۲-۳۸) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری…. ۶۰
آزمون کای اسکور ۶۰
جدول (۴-۲-۴۱) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………. ۶۶٫
جدول (۴-۲-۴۳) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……….. ۷۰
جدول (۴-۲-۴۴) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در ۷۲
آزمون کای اسکور ۷۲
جدول (۴-۲-۴۵) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری ۷۴
آزمون کای اسکور ۷۴
جدول (۴-۲-۴۶) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…….. ۷۶
آزمون کای اسکور ۷۶
جدول (۴-۲- ۴۷) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری…. ۷۸
آزمون کای اسکور ۷۸
جدول (۴-۲- ۴۸) رابطه بین میزان شرکت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری ۸۰
آزمون کای اسکور ۸۰
جدول (۴-۲- ۴۹) رابطه بین میزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… ۸۲
آزمون کای اسکور ۸۲
جدول (۴-۲-۵۰) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه ۸۴
آزمون کای اسکور ۸۴
جدول (۴-۲- ۵۱) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری ۸۶
آزمون کای اسکور ۸۶
جدول (۴-۲- ۵۲) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……. ۸۸
آزمون کای اسکور ۸۸
جدول (۴-۲- ۵۴) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری۹۰
آزمون کای اسکور ..۹۰
جدول (۴-۲-۵۵) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری ..۹۲

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.