تحقیق دانشگاهی – تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد(مطالعه …

آزمون کای اسکور ..۹۲
جدول (۴-۲- ۵۷) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسیله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری …۹۶
آزمون کای اسکور …۹۶
جدول (۴-۲- ۵۸) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری ..۹۸
آزمون کای اسکور ..۹۸
جدول (۴-۲- ۵۹) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری ۱۰۰
آزمون کای اسکور ۱۰۰
جدول (۴-۲- ۶۰) رابطه بین تأیید باروهای افراد در شبکه های اجتماهی توسط دوستان مجازی با میزان دینداری ۱۰۲
آزمون کای اسکور ۱۰۲
جدول (۴-۲- ۶۱) رابطه بین اعتماد به تکنولوژی و ارزیابی پاسخگویان استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی موبایلی با میزان دینداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
آزمون کای اسکور ۱۰۰
جدول (۴-۲-۶۲) رابطه بین میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی و میزان دینداری ۱۰۶
آزمون کای اسکور ۱۰۶
آزمون کای اسکور ۱۰۸
جدول (۴-۲- ۶۴) رابطه بین میزان اعتماد به محتوای شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری……….. ۱۱۰
آزمون کای اسکور ۱۱۰
جدول (۴-۲- ۶۵) رابطه بین تأثیر فناوری در تغییر هویت و ارزش‌های دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری…….. ۱۱۲
آزمون کای اسکور ۱۱۲
جدول (۴-۲- ۶۶) رابطه بین تأثیر شبکه های اجتماعی موبایلی برمیزان دینداری کاربران ۱۱۴
آزمون کای اسکور ۱۱۴
جدول شماره (۴-۲-۶۷): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها ۱۱۶
۴٫۱٫۵ آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
جدول (۴-۲- ۶۸) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول ۱۱۷
جدول (۴-۲-۶۹) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول ۱۱۸
جدول (۴-۲- ۷۰) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم ۱۱۹
جدول (۴-۲-۷۱) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق ۱۲۰
جدول (۴-۲-۷۳) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری ۱۲۲
جدول (۴-۲- ۷۴) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته ۱۲۲
جدول (۴-۲-۷۵) آزمون همبستگی اسپیرمن ۱۲۳
جدول ۴٫۱٫۶ رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی …………………………….۱۲۳
جدول (۴-۲-۷۶) رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………..۱۲۴
جدول۴٫۱٫۷ رگرسیون خطی فرضیه‌ها ……………………. ……..۱۲۴
جدول (۴-۲- ۷۷) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه اجتماعی موبایل و دینداری……………………………………………………………… ۱۲۵
جدول ۴٫۱٫۸ جمع بندی ونتیجه گیری . …………………………..۱۲۶
۴٫۱٫۹ جمع بندی توصیف‌ها …………………………….۱۲۷
۴٫۱٫۱۰ جمع بندی تحلیل یافته‌ها ……………………………۱۳۰

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.