مقاله – تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان …

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش را کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می‌دهد که به تعداد ۷۲۰ نفر می‌باشد.

واحد نمونه گیری

در این پژوهش، برآورد حجم نمونه با ۵% خطا و ۹۵% اطمینان بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران محاسبه شد.

واحد آمادری

هریک از پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور واحد آماری پایان نامه را تشکیل می‌دهد. منظور از پرسنل در این جا کلیه افرادی که در سازمان حفاظت محیط زیست کشور شاغل هستند.

روش نمونه گیری

در این پژوهش از روش نمونه گیری سیتماتیک استفاده شده است. این نوع نمونه‌گیرى مشتمل بر گزینش واحدها به روش سیستماتیک و در نتیجه به صورتی غیر تصادفی است. منظور از این نوع فن نمونه گیری معمولا پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. در نمونه گیری سیستماتیک در مرحله ابتدایی باید از بین خوشه های تشکیل دهنده جامعه یا جمعیت مورد بررسی تعدادی خوشه را انتخاب کنیم. نحوه انتخاب خوشه ها می تواند تصادفی ساده یا منظم باشد

رویه جمع آوری اطلاعات

به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، درابتدا چارچوب های کلی در قالب طرح مسله و بیان اهداف مشخص شده‌اند. و پس از بررسی اسناد ومدارک موجود در چارچوب روش تحقیق، متغیرهای اصلی بر مبنای ادبیات موضوع شناسی و پس از تعیین ملاک‌های اندازه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات یعنی پرسشنامه طراحی شد. سپس از نظرخوانی از اساتید و انجام مراحل روایی و پایایی پرسشنامه تاییده شده در بین افراد جامعه نمونه توزیع نمودیم و با پایان پرکردن پرسشنامه و جمع آوری آن‌ها، کدگذاری و دسته بندی داده های آماری آغاز شد. و سپس با استفاده از نرم افزار آماری spss ورژن ۱۸ کار داده پردازی انجام و جداول یک بعدی و دوبعدی تهیه شدند. وبراساس آن‌ها، کار تحلیل و توصیف جداول و آزمون فرضیات انجام شد و در پایان منجر به نتایجی شد که در فصول بعدی به آن می‌پردازیم.
فصل چهارم
توصیف و تحلیل یافته های تحقیق

تحلیل و توصیف یافته های تحقیق

مقدمه

این فصل شامل توصیف، تبیین وتحلیل روابط بین متغیرهاست. در توصیف داده ها به بررسی چگونگی وتوزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته می‌شود برای این کار از جداول توصیفی وشاخص های آمار مرکزی و از آزمان همزمان برای رگرسیون استفاده می‌شود. در بخش تبیین داده‌ها ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته می‌شود سپس با استفاده از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن و آزمون کای اسکور به روابط بین متغیرها پرداخته می‌شود، و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد. ابتدا به توصیف یافته می‌پردازیم.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

توصیف یافته‌ها

این فصل شامل توصیف، تبیین وتحلیل روابط بین متغیرهاست. در توصیف دادها به بررسی چگونگی وتوزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته می‌شود برای این کار از جداول توصیفی وشاخص های آمار مرکزی استفاده می‌شود. در بخش تبیین داده‌ها ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها پرداخته می‌شود سپس با استفاده از آزمون آماری رابطه بین دو متغیر به روابط بین متغیرها پرداخته می‌شود، و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرد. بدین صورت که هریک از متغییرها یک جدول توزیع فراوانی درج نموده وتوزیع فراوانی تک تک گویه ها یه به همراه درصد فراوانی و میانگین و آزمون کای سکور ومیزان همبستگی آنان به تفکیک نمایش داده می شودو در انتها جدول توصیف یافته های اختصاصی آن جدول می‌پردازیم.

آمار توصیفی

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها

وضعیت جنسیت

ردیف نام متغیر فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر
۱ مرد ۱۲۱ ۴۸٫۲ ۴۸٫۴