تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای- قسمت ۳۳

۰٫۲۵

 

 

*

 

 

۰٫۹۸

 

 

۱

 

 

(*) بیانگر معنی دار بودن در سطح ۱% می باشد.
۴-۴- ضرایب همبستگی بین متغییرهای اندازه گیری شده زمان برداشت گیاه ریحان سبز
ضرایب همبستگی ( جدول۴-۶ ) همبستگی مثبت و معنی داری را در بین اکثر صفات و اجزای عملکرد با هم در گیاه ریحان نشان می دهد. متغییر تعداد گل آذین در بوته با طول گل آذین (۷۱/۰=r)، تعداد چرخه در هر گل آذین (۷۸/۰=r)، وزن بذر در گل آذین (۷۴/۰=r)، تعداد بذر در هر گل آذین (۸۰/۰=r)، تعداد کل چرخه گل در گل آذین (۹۶/۰=r)، تعداد بذر در هر چرخه گل (۷۲/۰=r)، وزن بذر در هر بوته (۸۶/۰=r)، تعداد بذر در هر بوته (۹۲/۰=r)، شاخص برداشت (۸۰/۰=r)، و عملکرد بذر در هکتار (۸۶/۰=r)، همبستگی مثبت و معنی داری را در سطح ۰۵/۰ درصد نشان داد که با بقیه همبستگی معنی داری نشان نداد. طول گل آذین با تعداد چرخه در هر گل آذین (۹۳/۰=r)، وزن بذر در گل آذین (۷۸/۰=r)، تعداد بذر در هر گل آذین (۸۵/۰=r)، تعداد کل چرخه گل در بوته (۸۳/۰=r)، تعداد بذر در هر چرخه گل (۷۵/۰=r)، وزن کل بذر در هر بوته (۷۷/۰=r)، تعداد کل بذر در هر بوته (۸۱/۰=r)، وزن هزار دانه (۶۴/۰=r)، وزن تر اندام های هوایی (۶۸/۰=r)، وزن خشک اندام های هوایی (۸۳/۰=r)، عملکرد بیولوژیک (۸۳/۰=r) و عملکرد بذر در هکتار (۷۷/۰=r) همبستگی مثبت و معنی داری داشته به طوری که با افزایش طول گل آذین تعداد چرخه در هر گل آذین، وزن بذر در گل آذین، تعداد بذر در هر گل آذین، تعداد کل چرخه گل در بوته، تعداد بذر در هر چرخه گل، وزن کل بذر در هر بوته، تعداد کل بذر در هر بوته، وزن هزار دانه، وزن تر اندام های هوایی، وزن خشک اندام های هوایی، عملکرد بیولوژیک و عملکرد بذر در هکتار افزایش یافته بود ولی با سایر صفات همبستگی معنی داری نداشت. متغیرهای تعداد چرخه در هر گل آذین، وزن بذر در گل آذین و تعداد بذر در هر گل آذین با تمامی صفات اندازه گیری شده همبستگی مثبت و معنی دار نشان دادند. تعداد کل چرخه گل در بوته با تعداد بذر در هر چرخه گل (۸۰/۰=r)، وزن کل بذر در هر بوته(۹۲/۰=r)، تعداد کل بذر در هر بوته(۹۷/۰=r)، وزن خشک اندام های هوایی (۷۴/۰=r)، عملکرد بیو لوژیک (۷۴/۰=r)، شاخص برداشت (۸۲/۰=r) و عملکرد بذر (۹۲/۰=r) همبستگی مثبت و معنی داری ولی با سایر صفات همبستگی نداشت. تعداد بذر در هر چرخه با وزن کل بذر در هر بوته (۹۰/۰=r)، تعداد کل بذر در هر بوته (۸۹/۰=r)، وزن هزار دانه (۷۶/۰=r)، وزن خشک اندام های هوایی (۷۳/۰=r)، عملکرد بیولوژیک (۷۳/۰=r)، شاخص برداشت (۸۴/۰=r) و عملکرد بذر (۹۰/۰=r) همبستگی مثبت و معنی دار در سطح ۰۵/۰ درصد ولی با سایر صفات همبستگی نداشت. متغییر وزن کل بذر در بوته با تعداد بذر در بوته (۹۶/۰=r)، وزن هزار دانه (۸۱/۰=r)، وزن تر اندام های هوایی (۶۵/۰=r)، وزن خشک اندام های هوایی (۷۷/۰=r)، عملکرد بیولوژیک (۷۷/۰=r)، شاخص برداشت (۹۰/۰=r) و عملکرد بذر (۱=r) همبستگی داشت. تعداد کل بذر در بوته با وزن هزار دانه (۶۷/۰=r)، وزن تر (۶۳/۰=r)، وزن خشک اندام های هوایی (۷۶/۰=r)، عملکرد بیولوژیک (۷۶/۰=r)، شاخص برداشت (۸۶/۰=r) و عملکرد بذر (۹۶/۰=r) همبستگی مثبت و معنی دار داشت. وزن هزار دانه تنها با وزن خشک اندام های هوایی (۶۸/۰=r)، عملکرد بیولوژیک (۶۸/۰=r)، شاخص برداشت (۷۸/۰=r) و عملکرد بذر (۸۱/۰=r) همبستگی داشت. وزن تر اندام های هوایی با وزن خشک اندام های هوایی (۹۱/۰=r)، عملکرد بیولوژیک (۹۱/۰=r) ، شاخص برداشت (۳۵/۰=r) و عملکرد بذر (۶۵/۰=r) همبستگی داشت. وزن خشک اندام های هوایی با عملکرد بیولوژیک (۱=r)، شاخص برداشت (۴۸/۰=r) و عملکرد بذر (۷۷/۰=r) همبستگی مثبت و معنی داری داشت. متغییرهای عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت با عملکرد بذر به ترتیب (۷۷/۰=r) و (۹۰/۰=r) همبستگی مثبت و معنی دار نشان دادند. محمدی و همکاران (۱۳۸۷) گزارش کردند که همبستگی مثبت و معنی داری بین ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد ساقه با هم و با عملکرد علوفه تر و خشک گیاه علف باغ وجود دارد. اردوان پور و همکاران (۱۳۹۰) همبستگی مثبت و معنی داری را در سطح ۱ درصد بین اجزای عملکرد مختلف با هم و با درصد اسانس (غیر از قطر گل و وزن هزار دانه بذر) نشان داد. ملکیان و همکاران (۱۳۹۰) نیز همبستگی مثبت معنی داری را بین پارامتر های وزن تر و وزن خشک گل، تعداد گل، ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی و وزن تر گل بابونه آلمانی گزارش کردند.
جدول ۴-۴ ضرایب همبستگی بین متغیرهای اندازه گیری شده زمان برداشت گیاه ریحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*