تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان در سال 90-91- قسمت 18

237/0

 

x2 143/0

 

129/0

 

x3

نتایج جدول 4-9 نشان می دهد که متغیرهای (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، فضای کلی زندگی) اثرات آن بر تعهد سازمانی معنی دار شده است و اثرات سایر متغیرها معنی دار نمی باشد و آنها تأثیر بسیار ضعیفی در پیش بینی متغیر ملاک داشته اند.
نتایج جدول 4-9 نشان می دهد که متغیر محیط کار ایمن و بهداشتی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی متغیر ملاک دارد، زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیار آن باعث می شود تا انحراف معیار متغیر ملاک (نعهد سازمانی) به اندازه 207/0 تغییر کند. در حالی که یک واحد تغییر در انحراف معیار پرداخت منصفانه باعث می شود تا انحراف معیار ملاک (تعهد سازمانی) به اندازه 193/0 تغییر نماید و به مراتب سهم پرداخت منصفانه و کافی از محیط کار ایمن و بهداشتی کمتر، ولی از فضای کلی زندگی بیشتر است، زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیار فضای کلی زندگی باعث می شود تا انحراف معیار متغیر ملاک (تعهد سازمانی) به اندازه 143/0 تغییر نماید.
و همچنین با توجه به نتایج جدول 4-9 نشان می دهد که متغیر منصفانه و کافی 6/34 درصد واریانس متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را پیش بینی می کند و متغیر محیط کار ایمن و بهداشتی 7/23 درصد واریانس متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را پیش بینی می کند و متغیر فضای کلی زندگی 9/12 درصد واریانس متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را تبیین می کنند. براساس نتایج ضرایب بتا می توان نتیجه گرفت که بطور کلی (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، فضای کلی زندگی 2/71 درصد واریانس متغیر ملاک (تعهد سازمانی) را پیش بینی می کنند.
با عنایت به معنادار شدن رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ، با اطمینان 99/0 بیان می کنیم که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت های انسانی) با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد، تأیید می شود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بررسی فرضیه فرعی اول
بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.
جدول (4-10) توزیع ضریب همبستگی بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها پرداخت منصفانه و کافی تعهد سازمانی Cd سطح  R
جدول
d.f سطح معناداری tr T
جدول
پرداخت منصفانه و کافی 000/1 **443/0 19% 01/0 181/0 208 000/0 45/6 617/2
تعهد سازمانی **443/0 000/1

** سطح معناداری در سطح 01/0
با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده به میزان (443/0) بین پرداخت منصفانه و کافی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد و برای بررسی معنی دار بودن این رابطه از آزمون (tr) استفاده شده است. با توجه به tr محاسبه شده (45/6) که از t جدول در سطح 01/0 (617/2) با توجه به درجه آزادی 208 بزرگتر است، نشان دهنده این مطلب است که رابطه بین پرداخت منصفانه و کافی و تعهد سازمانی با 99/0 اطمینان معنی دار است. همچنین این همبستگی مثبت و مستقیم است، یعنی با افزایش نمره پرداخت منصفانه و کافی ، نمره تعهد سازمانی افزایش می یابد.
و برای بررسی شدت همبستگی از فرمول ضریب تعیین استفاده شده است که ضریب تعیین نشان
می دهد چند درصد واریانس متغیر y ( متغیر ملاک) را می توان به وسیله متغیر x ( متغیر پیش بین) تبیین کرد. ضریب تعیین محاسبه شده (19%) نشان می دهد که پرداخت منصفانه و کافی توانسته فقط به مقدار 19درصد واریانس تعهد سازمانی را تبیین کند.
با عنایت به معنادار شدن رابطه محاسبه شده با 99/0 اطمینان بیان می کنیم که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین پرداخت منصفانه و کافی و تعهد سازمانی کارکنان بانک رابطه وجود دارد، تأیید
می شود.
بررسی فرضیه فرعی دوم
بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی رابطه وجود دارد.
جدول (4-11) توزیع ضریب همبستگی بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی

 

 

 

متغیرها محیط ایمن و بهداشتی تعهد سازمانی
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*