فایل – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

Five stars (5) rating with a businessman touching screen, concept about positive customer feedback and review, excellent performance

(۳-۲۵)
که در آن  نرخ رشد عرضه پول در مسیر مرجع میباشد (صفر نیز میتواند باشد).  نرخ رشد اعتبار داخلی به عنوان ابزاری در دست دولت میباشد.
در معادلات (۳-۲۳) و (۳-۲۴)، انحراف  از مسیر مرجع با استفاده از معادله (۳-۱۴) به صورت زیر میباشد:
(۳-۲۶)
ضرایب  ،  ،  و  در پیوست معرفی شده است. ضریب  ثابت است. فرم خلاصه شده  برابر است با:
(۳-۲۷)
که در آن ضرایب  در معادله (۷) پیوست معرفی شده است. بعداً نشان داده خواهد شد که ضریب غیر صفر  در معادله (۳-۲۷) یک فاکتور اساسی برای پرش قیمت میباشد.
۳-۴-۲-۵- انتظارات ایستا
تحت فرض انتظارات ایستا،  در معادله (۳-۲۶) صفر است. با جایگزین کردن  از معادله (۳-۲۶) در معادله (۳-۲۵) داریم:
(۳-۲۸)
که  ،  و  ثابت است.
به منظور داشتن یک معادله تفاضلی پویای پایدار، فرض میشود که  مثبت است (اگر  در معادله (۳) پیوست مثبت باشد، این فرض برقرار میباشد)؛ به عبارت دیگر افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله، تولید حقیقی را افزایش میدهد. همان‌گونه که در معادله (۳-۳۰) نشان داده شد،  غیر صفر در معادله (۳-۲۸) در پرش قیمت نقش دارد. حتی زمانی که  منفی است (اگر خیلی منفی نباشد)  هنوز مثبت است. تغییر یکباره در قیمت نفت در صورتی که  صفر باشد، باعث پرش در قیمت کالاهای غیرقابل مبادله نخواهد شد. معادله (۳-۲۸) نشان میدهد که این کار به چند صورت امکان پذیر است. برای مثال راه مستقیم حذف کردن پرش از طریق تغییر در اعتبار داخلی است. بر اساس معادله (۳-۲۸) میتوان طوری مقدار  را انتخاب کرد که  صفر شود (یعنی مقدار پول عرضه شده از مسیر تعادلی خود منحرف نشود).
با فرض اینکه  و  صفر هستند (یعنی دولت از مقادیر برنامهریزی شده  و  منحرف نمیشود)، یک روش جایگزین برای حذف پرش تنظیم  است به طوری که  از بین برود.
مسیر زمانی  با حل معادله (۳-۲۸) بدست میآید:
(۳-۲۹)
که  .
با فرض بر اینکه  ،  و  باشد[۱۹۶]. با استفاده از معادلات (۳-۲۷) و (۳-۲۹)، انحراف نسبی  برابر است با:
 
برابر با  میباشد. با میل کردن زمان به سمت بینهایت،  به سمت  نزدیک میشود؛ بنابراین  یک پرش اولیه را نشان میدهد اگر و تنها اگر[۱۹۷]:
صفر است مگر اینکه اعتبار داخلی به صورت غیر پیوسته در زمان افزایش قیمت نفت تغییر کند یعنی  باشد. همچنین توجه شود که  لذا:
(۳-۳۰)
بنابراین میتوان طوری  (نسبت درآمد نفتی صرف شده توسط دولت بر روی کالاهای غیرقابل مبادله) را انتخاب کرد که پرش از بین برود[۱۹۸]. با توجه به اینکه  مخالف صفر است، میتوان با یک مقدار مناسب برای  ،  را صفر کرد:[۱۹۹]
(۳-۳۱)
که  و  کشش قیمتی تقاضای نفت برای کالاهای قابل مبادله می-باشد[۲۰۰] و  معیاری است که تغییرات مازاد عرضه کالاهای قابل مبادله را با توجه به قیمت کالاهای غیرقابل مبادله که تغییرات قیمت نفت را در برگرفته است، نشان میدهد.
به صورت عمومیتر:
با فرض بر اینکه معادله (۳-۲۸) یک معادله پایدار است (همان‌گونه که  عبارت  برود)، شرط پرش به صورت زیر میباشد:
 
با فرض  ، معادله (۳-۳۰) با معادله زیر جایگزین میشود:
“(۳۱)
شرط کافی برای پرش  است. هنوز مطابق با تعریف  در معادله (۳-۳۱)، پرش غیرضروری در قیمت غیرقابل مبادله قابل حذف خواهد بود.
۳-۴-۳- بحث و گسترش
در بخش پیش رو، شرایطی را که در آن  به مقدار تعادلی جدیدش پرش خواهد کرد با فرض انتظارات ایستا مورد بررسی قرار میگیرد. با فرض انتظارات غیر ایستا، یک عبارت به معادله (۳-۲۸) اضافه میشود. به عنوان مثال با اطلاعات کامل  برابر با  میباشد و مطابق با معادله (۳-۱۵)،  میباشد؛ لذا حالا یک پویایی دوبعدی شامل  و  داریم. میتوان یک زیر فضا به مقادیر پایدار پویاییهای دوبعدی به عنوان راهحل اختصاص داد.
مطابق با بخش قبلی، هنوز میتوان با انتخاب مناسب  پرش در  را حذف کرد. اگر نسبت درآمدهای نفتی که به وسیله دولت یا کالاهای غیرقابل مبادله هزینه میشود (  ) بر مقادیر اولیه فزونی یابد، پرش کردن اتفاق خواهد افتاد.
همچنین پرش  از طریق انحراف پول داخلی یا تغییرات در اعتبار داخلی نیز قابل حذف کردن است. حتی اگر پارامتر  مطابق با معادله (۳-۳۱) تنظیم نشود، روش دیگری نیز برای حذف پرش وجود دارد. برای رسیدن به این هدف از  در معادلات (۳-۲۷) و (۳-۲۸) استفاده میشود. با تغییر دادن  به صورت کم با استفاده از  میتوان عبارت  را به عنوان شرط لازم و کافی برای پرش نکردن درست کرد. به دلیل اینکه معادله (۳-۳۰) یا  برقرار نمیباشد لذا  میباشد.
کاهش ارزش پول سبب افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله داخلی و سطح قیمت  خواهد شد. افزایش سطح قیمت، مازاد عرضه پول را که ابتداً به وسیله افزایش قیمت نفت ایجاد شده بود، از بین خواهد برد؛ به عبارت دیگر منبع پرش  حذف خواهد شد. تا حالا بحث تحت این فرض انجام شده است که حذف پرش  باعث انتقال آرام‌تر (و مطلوب‌تر) از قیمتهای نسبی بعد از پرش به قیمتهای نسبی قبل از پرش خواهد شد. هزینههای حقیقی که به پرش  مرتبط میشوند، در روشهای زیادی میتوانند بیان شوند. یک روش مرتبط با حرکت عوامل تولید از یک بخش به بخش دیگر میباشد.
همچنین فرض چسبندگی دستمزدها به سمت پایین نیز میتواند در مدل در نظر گرفته شود. در این مورد، پرش  منجر به پرش دستمزدهای اسمی نیز خواهد شد؛ بنابراین زمانی که  بعد از رسیدن به اوج پرش، شروع به کاهش میکند، دستمزدها نیز بایستی کاهش پیدا کنند. حال اگر دستمزدها به سمت پایین انعطافناپذیر باشند، با  به سمت بالا میروند اما کاهش نمییابند. این انعطافناپذیری نرخ دستمزد سپس منجر به بیکاری خواهد شد.
به عنوان نکته پایانی پرش  در نتیجه رونق صادرات کالا اتفاق نمیافتد، بلکه پرش یا تغییر مرحلهی  در نتیجه رونقی اتفاق میافتد که وابسته به مقدار  است (نسبت عایدی‌های بدست آمده از ارزهای خارجی دولت بر روی کالاهای غیرقابل مبادله).
۳-۴-۴- پیوست

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.