جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

چه مقدار تراز نقدی نگهداری میکند  ؛
لذا با توجه به توضیحات فوق تابع مطلوبیت یک خانوار نوعی به صورت زیر میباشد:
(۵-۱)
(۵-۲)
معادله (۵-۱) بیانگر تابع مطلوبیت خانوار میباشد. در معادله (۵-۱)،  نرخ تنزیل ذهنی میباشد. در معادله (۵-۲)،  شوک فاکتور تنزیل (ترجیحات) میباشد. معکوس کشش جانشینی بین دورهای مصرف، معکوس کشش نیروی کار با توجه به دستمزد حقیقی و معکوس کشش تراز پرداختهای نقدی به ترتیب با  ،  و  نشان داده میشود.  ضریب ترجیح مانده پولی میباشد.
قید بودجهای (به صورت اسمی) که خانوار در هر دوره با آن مواجه است به صورت زیر میباشد:
(۵-۳)
که در آن  بازدهی اوراق مشارکت،  خالص مالیاتها،  سود تقسیم شده توسط بنگاه نهایی،  شاخص CPI،  دستمزد نیروی کار و  بازدهی (عایدی) سرمایه میباشد.
همچنین هر خانوار در هر دوره زمانی (  ) با معادله تشکیل سرمایه فیزیکی زیر مواجه است:
(۵-۴)
فرض میشود که معادله فوق برای تمامی خانوارها یکسان است. در معادله فوق  نرخ استهلاک سرمایه میباشد.
شوک تکنولوژی مانای خاص سرمایهگذاری[۲۶۰] میباشد.  تابع هزینه تعدیل سرمایهگذاری میباشد که در آن تابع هزینه تعدیل سرمایهگذاری وابسته به سرمایهگذاری جاری و با وقفه میباشد. همچنین  یک تابع محدب و فزاینده میباشد. ویژگیهای این تابع عبارتند از:
و  (۵-۵)
که در آن نماد  دلالت بر کل[۲۶۱] دارد. (مقاله کریستیانو، ایچنبایوم و ایونس (۲۰۰۵)[۲۶۲] را ببینید). این فرم تابعی دلالت بر این دارد که تغییر دادن سطح سرمایهگذاری هزینهبر است و تغییر در سرمایهگذاری هزینه را افزایش میدهد و هیچ هزینه تعدیلی در شرایط تعادل پویای اقتصاد وجود ندارد. پویاییهای لگاریتم-خطی شده در اطراف مقدار تعادل بلندمدت تنها با انحنای تابع هزینه تعدیل تحت تأثیر قرار میگیرد (  ). وجود هزینههای تعدیل سرمایهگذاری، ایستایی در سرمایهگذاری را بیان میکند به گونهای که در وقفه سرمایهگذاری منعکس میشود. تصمیم سرمایهگذاری همچنین آیندهنگر میباشد، به طوری که تغییر دادن سطح سرمایهگذاری هزینهبر میشود. کشش سرمایهگذاری با توجه به افزایش موقتی در مقدار سرمایه جاری نصب شده به صورت معکوس با پارامتر هزینه تعدیل مرتبط است و با  نمایش داده میشود.
با تقسیم دو طرف معادله (۵-۳) بر  داریم:
 
با ضرب کردن  و  در  داریم:  و  .
نهایتاً قید بودجه برابر است با:
(۵-۶)
در معادله (۵-۶)،  و  توابعی CES از کالاهای مصرفی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی میباشند[۲۶۳]:
(۵-۷)
که در آن  مصرف کالاهای داخلی و  مصرف کالاهای خارجی (وارداتی) میباشد. همچنین  سهم واردات در مصرف کل و  کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی داخل و وارداتی میباشد.
خانوار  را با توجه به قید هزینه زیر حداکثر میکند:
 
که در آن  شاخص قیمت کالاهای داخلی و  شاخص قیمت کالاهای مصرفی وارداتی میباشد.
و شاخص قیمت CPI (  ) برابر است با:
(۵-۸)
در نتیجه حداکثرسازی فوق ۲ معادله زیر را برای مصرف کالاهای داخلی و وارداتی داریم:
(۵-۹)
(۵-۱۰)
همچنین برای سرمایهگذاری کل داریم:
(۵-۱۱)
که در آن  کالاهای سرمایهگذاری داخلی،  کالاهای سرمایهگذاری وارداتی (خارجی)،  سهم واردات در سرمایهگذاری و  کشش جانشینی بین کالاهای سرمایهگذاری داخلی و وارداتی میباشد.
خانوار  را با توجه به قید هزینه زیر حداکثر میکند:
 
و شاخص قیمت سرمایهگذاری کل (  ) برابر است با:
(۵-۱۲)
که در آن  و  شاخص قیمت داخلی و شاخص قیمتی کالاهای سرمایهگذاری وارداتی میباشد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.