سایت مقالات فارسی – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

در نتیجه حداکثرسازی فوق ۲ معادله زیر را برای سرمایهگذاری کالاهای داخلی و وارداتی داریم:
(۵-۱۳)
(۵-۱۴)
با توجه به مجموعه معادلات بالا مسئله خانوار به صورت زیر میباشد:
 
(۵-۱۵)
شرایط مرتبه اول برای مسئله حداکثرسازی خانوار به صورت زیر میباشد[۲۶۴]:
شرط مرتبه اول برای سبد مصرفی خانوار به صورت زیر میباشد:
(۵-۱۶)
معادله (۵-۱۶) دلالت بر این دارد که:
(۵-۱۷)
همچنین با استفاده از معادله (۵-۱۷) داریم:
(۵-۱۸)
شرط مرتبه اول برای سبد سرمایهگذاری خانوار به صورت زیر میباشد:
(۵-۱۹)
که در آن  نسبت دو ضریب لاگرانژ یا نسبت ارزش بازاری بر حسب ارزش جایگزینی یا ارزش سرمایه نصب شده بر حسب هزینه جایگزینی میباشد که اصطلاحاً به آن  توبین نهایی گفته میشود. این معادله بیان میکند که اگر  (هزینههای تعدیل وجود ندارد)، داریم:
(۵-۲۰)
یعنی  نهایی توبین برابر با هزینه جایگزینی سرمایه (قیمت نسبی سرمایه) میباشد که با  نسبت عکس دارد؛ بنابراین قیمت نسبی سرمایه در طول زمان کاهش مییابد همان‌گونه که  افزایش مییابد؛ بنابراین اگر  باشد، قیمت نسبی سرمایه برابر با یک میشود.
شرط مرتبه اول برای حجم سرمایه به صورت زیر میباشد:
(۵-۲۱)
معادله (۵-۲۱) یک نوع قیمتگذاری برای سرمایه میباشد که به ما میگوید که قیمت نسبی سرمایه برابر است با بازدهی مورد انتظاری که ما در دوره بعد خواهیم گرفت. معادله فوق روشی بهینه برای تعیین قیمت سرمایه میباشد که در آن بازدهی آتی و نرخ استهلاک سرمایه برای تعیین قیمت سرمایه به حساب آورده شده است.
شرط مرتبه اول برای اوراق مشارکت داخلی به صورت زیر میباشد:
(۵-۲۲)
با ترکیب دو معادله (۵-۱۸) و (۵-۲۲) داریم:
(۵-۲۳)
معادله (۵-۲۳) به معادله اولر[۲۶۵] مشهور میباشد که در اینجا معادله اولر به شکل مصرف نشان داده شده است.
شرط مرتبه اول برای نیروی کار به صورت زیر میباشد:
(۵-۲۴)
معادله فوق معادله عرضه نیروی کار میباشد.
شرط مرتبه اول برای تقاضای پول نیز به صورت زیر میباشد:
 
با جایگذاری به جای  از معادله (۵-۱۶) داریم:
 
با جایگذاری از معادله (۵-۲۲) داریم:
(۵-۲۵)
۵-۲-۲- بنگاهها
در چارچوب اقتصاد باز به طور کلی سه دسته از بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند؛ بنگاه‌های داخلی، وارداتی و صادراتی. بنگاه‌های داخلی خود به دو دسته تولیدکنندگان نهایی و تولیدکنندگان واسطه‌ای تقسیم می‌شوند. تولیدکنندگان واسطه‌ای یک کالای متمایز را با استفاده از نهاده‌های سرمایه و نیروی کار تولید می‌کنند و آن را به تولیدکننده کالای نهایی که یک طیف پیوسته‌ای از کالاهای واسطه‌ای را در تولید خود استفاده می‌کند، می‌فروشد. بنگاه‌های وارداتی یک کالای همگن را از بازار خارج خریداری می‌کند، سپس آن را به یک کالای وارداتی متمایز تبدیل می‌کنند و آن‌ها را به خانوارهای داخلی می‌فروشد. بنگاه‌های صادراتی کالای نهایی داخلی را خریداری می‌کنند و با برند سازی آن را متمایز می‌کنند؛ لذا بنگاه صادراتی عرضه کننده انحصاری محصول خودش در بازار جهانی است.
در مدل طراحی شده، بخش بنگاه در سه سطح بنگاه‌های داخلی، بنگاه‌های صادراتی و وارداتی مدل‌سازی می‌گردد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.